Fitxers > Clients > Edició > Alta i Canvis
Fitxers > Proveïdors > Edició > Alta i Canvis
Fitxers > Agents > Edició > Alta i Canvis

En aquesta pantalla podreu donar d'alta nous clients, proveïdors o agents, o modificar les dades dels existents.

En enregistrar una alta caldrà assignar un codi d'entre un i deu caràcters que no estigui repetit en el fitxer. Hi podeu entrar números, lletres majúscules, espais i signes de puntuació. Si voleu que el programa presenti el nou codi automàticament, el següent al darrer entrat, podeu definir-ho a Configuració, Autonumera codis (vàlid només quan el darrer caràcter sigui numèric). En cas de triar un codi que un altre usuari de la xarxa ja estigués processant en aquell mateix moment, el programa ho impedirà i mostrarà un missatge. Si accidentalment aparegués aquest missatge sense que ningú més estigui enregistrant altes, reinicieu el programa a tots els punts de la xarxa.

Si a la reixeta d'inici hi hagués un filtre actiu, en enregistrar una alta el filtre quedarà desactivat.

Si feu servir codis amb només números, és aconsellable que siguin tots de la mateixa longitud. Com que s'admeten també lletres, el criteri d'ordenació ha de ser forçosament alfanumèric, és a dir, caràcter a caràcter, o columna a columna, d'esquerra a dreta. Per tant, els codis 10 i 100 se situaran abans que el 2, de la mateixa manera que AB i ABC se situarien abans que B.. Us convé llegir també la resposta #10.

El botó adossat a la casella del codi permet accedir a la funció Cerca, si bé només està operatiu a la pantalla de canvis.

En el camp Nom introduïu el nom comercial del subjecte, amb un màxim de 50 caràcters. Si voleu que només hi entrin lletres majúscules podeu definir-ho a Configuració, Nom en majúscules. És recomanable omplir sempre aquest camp, perquè altrament apareixerà buit a la reixeta principal i a la funció Cerca.

En el camp Alta introduïu la data en què es registra l'alta, que per defecte serà la del sistema. Pot ser modificat manualment si a Configuració, No permetis canvis a dades estatístiques, manteniu la casella desmarcada.

En el camp Nom fiscal introduïu el nom fiscal, amb un màxim de 50 caràcters, en cas que fos diferent del nom comercial. Per estalviar feina, si es tracta d'una societat (o persona jurídica) deixeu aquest camp en blanc i, després d'introduir el NIF, cliqueu al botó Comprovació censal. El programa omplirà automàticament el nom fiscal (només clients i proveïdors). En emetre pressupostos, albarans i factures, aquest nom hi serà imprès amb les dades del client. Important: D'acord amb la normativa de la Hisenda espanyola per a la inclusió en llistats normalitzats, si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas y entidades en Régimen de Atribución de Rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.

Adossat a les caselles Nom i Nom fiscal hi ha un botó que us permetrà cercar informació sobre el client, proveïdor o agent per tota la xarxa, fent servir els cercadors actualment més coneguts. Trieu el cercador a la llista desplegable dins el requadre Cercador. Marqueu la casella Frase exacta si voleu que la cerca es faci amb el nom exactament tal com està escrit. Perquè aquesta funció estigui operativa l'ordinador haurà d'estar connectat a Internet. Si en el futur algun dels cercadors modifiqués la sintaxi emprada en l'operació de cerca aquesta funció podria no donar un resultat correcte, cosa de la qual WINBITS S.L.U. no es pot fer responsable.

A la Identificació fiscal o NIF introduïu el codi que hi pertoqui, amb un màxim de 17 caràcters. En el cas de persones físiques, si voleu que WinOmega hi afegeixi o corregeixi la lletra de verificació, podeu definir-ho a Configuració, Valida NIF. Amb els codis d'identificació fiscal de societats el programa emetrà un advertiment si el número no fos correcte (vàlid per a la Hisenda espanyola; en altres estats pot variar). És molt aconsellable introduir-hi aquests codis sense espais ni signes de puntuació com guions, barres, punts, etc. (és preferible usar formats com, per exemple, 99999999A i B99999999). També a Configuració, Identificació fiscal única, aconseguireu que el programa verifiqui la unicitat de la identificació fiscal, per tal d'evitar l'entrada de registres repetits (només operatiu a la pantalla d'altes). Important: Per a subjectes estrangers afegiu al principi del NIF, sense cap separació, les dues lletres identificatives de l'estat segons el codi ISO 3166-1 alpha-2[enllaç extern]. Un exemple per a Alemanya seria DE999999999 (per a Espanya és ES, però en aquest cas no cal afegir-hi les lletres atès que el programa ja ho pren com a predeterminat). Amb estrangers és imprescindible també omplir el camp Clau de la id. fiscal amb el valor adient (vegeu més avall).

La Comprovació censal és útil per a verificar que la persona física o jurídica associada amb un NIF està inscrita a l'agència tributària espanyola. L'AEAT tornarà també el nom fiscal tal com està inscrit als seus registres, que podria ser distint al que consta a la fitxa de WinOmega. En aquest cas el programa demanarà confirmació a l'usuari per a corregir-ne el nom. Quan es tracti d'una persona jurídica es rebrà el nom correcte independentment del grau de similitud amb l'existent, fins i tot quan el camp estigui en blanc o buit. Amb persones físiques, tanmateix, l'agència només reconeixerà noms molt similars al registrat. L'AEAT fa servir un algorisme específic per a determinar si el nom fiscal declarat té una estreta semblança amb el que ells tenen. Si fos massa diferent, o buit, tornarà un missatge d'error i no en mostrarà el nom correcte, per tal d'impedir que aquesta operació funcioni com un diccionari de consultes NIF > Nom fiscal, en compliment de la vigent normativa de protecció de dades. Per a més detalls consulteu directament a l'agència. Perquè es pugui completar aquesta funció cal que tingueu definit un certificat vàlid al menú Facturació > SII. Aquest servei de l'Agència Tributària disposa de mesures per a evitar usos abusius. WinOmega desa les peticions de comprovació i les respostes obtingudes del webservice de l'AEAT en una carpeta denominada Censal dins la carpeta de treball. L'usuari podrà, si ho considera necessari, eliminar tots aquests fitxers sense que afecti el correcte funcionament del programa. Només clients i proveïdors amb NIF de l'AEAT. Funció no operativa si l'ordinador manca de connexió a internet. En cas de problemes de connexió la mateixa operació es pot fer manualment en aquest lloc[enllaç extern] o a la pàgina principal de l'AEAT, ruta Seu Electrònica > Tots els tràmits > Censos, NIF i domicili fiscal > Censos > Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals > Tràmits > Consultes > Comprovació d'un NIF de tercers als efectes censals.

Després de fer la comprovació censal el programa posarà la casella No censat en l'estat correcte. Això hi cal per al SII.

El camp Clau de la id. fiscal (Clau de la identificació fiscal per al Model 340, o Identificació en el país de residència per a l'SII), afecta especialment els clients i proveïdors estrangers. Indica el tipus d'identificació fiscal que el subjecte té registrat a la seva fitxa. El programa pren per defecte el número 1. Vegeu taula tot seguit. La introducció d'un valor erroni en aquest camp podria implicar el rebuig en la tramesa de la factura. (Només clients i proveïdors.)

Clau Significat
1 NIF de l'AEAT (valor per defecte)
2 NIF-IVA
3 Passaport
4 Document oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència
5 Certificat de residència
6 Un altre document probatori
7 No censat (no aplicable a estrangers)

Per a verificar que un client o proveïdor té un NIF-IVA vàlid accediu al lloc de l'AEAT[enllaç extern] (Seu Electrònica > Inici > Tots els tràmits > Altres serveis > VIES), o al lloc de la Comissió Europea[enllaç extern].

A la casella Via cal introduir el nom del carrer, número de finca, i planta, pis o porta que consten a l'adreça fiscal del client, proveïdor o agent comercial, amb un màxim de 60 caràcters.

Introduïu a Població la localitat on es troba el subjecte, amb un màxim de 29 caràcters. Si voleu que només hi entrin lletres majúscules podeu definir-ho a Configuració, Població en majúscules.

El camp C.P. (codi postal) admet fins a 12 caràcters alfanumèrics i no s'hauria de deixar en blanc. Amb codis postals estrangers cal afegir al principi el codi de dues lletres de país o estat (codi ISO 3166-1 alpha-2[enllaç extern]). Un exemple, en el cas d'Alemanya, podria ser DE-50858. Si voleu que el programa entri el nom de la província en funció del codi postal podeu definir-ho a Configuració, Província automàtica (només amb codis postals espanyols). En cas contrari haureu d'entrar-lo manualment. Us convé llegir també la resposta #160.

Introduïu al camp Contacte el nom de la persona o persones a qui soleu adreçar-vos per telèfon o correu electrònic, amb un màxim de 36 caràcters.


Altres contactes

Cliqueu al botó Altres contactes per a obrir una finestra que us permetrà introduir un nombre il·limitat de nous contactes associats al client o proveïdor subjacent.

Mitjançant el botó amb el signe més o la tecla Insert hi podeu afegir un nou registre. A la columna Departament feu constar el nom del departament al qual pertany el contacte (fins a 20 caràcters), a la columna Persona escriviu-ne el nom (fins a 36 caràcters), el número de telèfon a la columna Telèfon (fins a 16 caràcters) i l'adreça de correu al camp Adreça electrònica (fins a 100 caràcters). Finalment podreu triar a la llista desplegable que s'obre clicant a la columna Tipus docum. el tipus de document que en el moment de la impressió haurà de ser enviat a l'adreça existent a la columna anterior (factura, albarà o pressupost amb clients, i comanda amb proveïdors). Per a buidar el contingut d'aquest camp premeu la tecla Esborra. Per a obrir el camp Notes cliqueu damunt la casella i després al botó amb punts suspensius. Hi podreu anotar tantes observacions sobre el contacte com calgui, amb una capacitat teòrica de fins a 256MB.

Cliqueu al botó Llistats per a obtenir una impressió en paper dels contactes, configurable.

Si us cal eliminar un registre feu-ho amb el botó amb signe menys o la tecla Control+Supr.

Quin criteri segueix WinOmega per a processar aquestes dades en el moment de la impressió i tramesa del document seleccionat?

  1. Comença cercant a la taula si existeixen línies amb una adreça electrònica associada al tipus de document que ha de ser imprès i/o enviat.
  2. Si les troba, es faran servir aquestes adreces per a la tramesa.
  3. Si les adreces estan buides no enviarà el document en cap cas. Pot ser útil per a indicar que a aquest client o proveïdor no se li ha d'enviar mai aquest tipus de document.
  4. Si en aquesta taula no hi ha cap registre associat al tipus de document, serà enviat a l'adreça que consta al camp Email del client o proveïdor.
  5. Si aquest camp estigués en blanc, el document no serà enviat.


En els camps Telèfons i Telefax podeu entrar els números de telèfon i de telefax, amb un màxim de 16 caràcters.

Marqueu la casella Mercaderies si es tracta d'un proveïdor que subministra gènere per a vendre tal qual, o mitjançant agrupació o acoblament previ (per exemple, per a muntar lots nadalencs a partir dels seus components). Deixeu-la sense marcar quan el proveïdor subministra articles per a ús o consum propi (per exemple, caixa registradora, mobiliari per a l'oficina, maquinària, elements per a aparadors), o serveis (per exemple, assesoria, software, telefonia, lloguers, electricitat, salaris). Aquesta casella mostra per defecte un tercer estat indefinit (amb un petit quadrat al centre) que el programa interpretarà com a no marcada. Funció útil per a filtrar llistats de facturació i saber quant hem gastat amb cadascun dels dos tipus de proveïdor.

A Família podeu definir la família, sector, grup, activitat, ram o cadena a la qual pertany el subjecte, si cal (només clients). Si us calgués donar d'alta una de nova, premeu damunt el signe més, visible a l'extrem. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

Si els vostres clients o proveïdors us exigeixen que feu constar el codi de proveïdor o client respectivament a comandes, albarans, pressupostos i factures, com és cada dia més sovintejat, incloeu-lo en el camp Proveïdor o Client. En el cas que hagi estat omplert, aquesta dada serà impresa a la capçalera d'aquells documents, a la zona on apareix el número i la data. S'hi pot entrar fins a 10 caràcters, números, lletres majúscules i minúscules, espais i signes de puntuació (només clients i proveïdors).

Si marqueu la casella Advertiment el registre apareixerà a la reixeta principal en color vermell o el que hàgiu definit a Configuració, Reixetes, i quan intenteu emetre un pressupost, albarà o factura a clients, o enregistrar una comanda o factura a proveïdors, el programa us avisarà amb un missatge oferint la possibilitat d'interrompre l'operació. Si existeix alguna anotació al camp Notes, aquest text serà mostrat amb el missatge d'avís (màxim 250 caràcters).

Si un client manifesta explícitament que vol rebre factura electrònica o telemàtica caldrà que marqueu una de les dues caselles descrites tot seguit.

Trieu Factura-e (XAdES) per tal que el programa emeti una factura en format XML amb l'estructura definida per la norma Factura-e 3.2 i signada amb XAdES-EPES. A partir d'aquest moment les factures emeses a aquest client seran enviades per email com habitualment però signades per l'emissor i en format Factura-e 3.2. El nom del fitxer signat contindrà el sufix -sig i l'extensió serà XML, o senzillament l'extensió XSIG, segons com ho tingueu configurat. Per a més detalls és molt recomanable que llegiu la secció Factura-e d'aquesta ajuda i la resposta número 336 a Consultes i respostes. (Només clients)

Trieu en el camp Idioma la llengua en què seran impresos les comandes, albarans, pressupostos i factures per a aquest client o proveïdor, en cas que volguéssiu canviar la que el programa pren com a predeterminada. Seleccioneu Català per a català/valencià, Español per a espanyol o castellà, English per a anglès, Euskara per a basc, Français per a francès, Galego per a galaicoportuguès amb ortografia gallega, Italiano per a italià, Occitan per a occità[enllaç extern], o Português per a galaicoportuguès amb ortografia portuguesa. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo (només clients i proveïdors). Aquesta funció podria no estar operativa en cas que accidentalment faltés algun dels fitxers d'idioma (WinOmega.cat, WinOmega.esp, WinOmega.eng, WinOmega.eus, WinOmega.fra, WinOmega.gal, WinOmega.ita, WinOmega.occ i WinOmega.por), que se subministren amb el paquet del programa.

Introduïu a Email i Lloc web l'adreça de correu electrònic i pàgina web, amb un màxim de 80 caràcters. Hi podeu introduir més d'una adreça de correu, separades per comes, perquè el programa enviï els documents a totes elles. Si feu clic damunt les icones que es troben a l'extrem se us obrirà el programa de correu i el navegador d'internet perquè contacteu amb el client, proveïdor o agent. Us convé llegir també la resposta #242.

Seleccioneu al camp Format del fitxer el format amb què el client o proveïdor prefereixen rebre els documents que el programa els enviï per email. Aquests documents seran els pressupostos, albarans, factures o comandes, segons el cas. Si trieu Predeterminat el programa els enviarà en el format seleccionat a les pantalles d'impressió d'aquests documents. Perquè sigui efectiu, el client o proveïdor haurà de tenir una adreça electrònica vàlida en el camp Email. Si el destinatari no ha de rebre cap fitxer, trieu <cap>. Per a més agilitat també es pot seleccionar <cap> prement les tecles Supr o Esborra. Trobareu més detalls sobre les característiques específiques de cada format a vista prèvia.

El camp Darrera comanda mostra la data de la darrera comanda cursada. Pot ser modificat manualment si a Configuració manteniu desmarcada la casella No permetis canvis a dades estatístiques. En certs casos aquesta data podria no ser correcta. Per exemple, si emeteu una comanda i tot seguit l'elimineu, aquest camp quedarà en blanc, perquè el programa no conserva la dada emmagatzemada anteriorment (només proveïdors).

El camp Darrera venda/Darrera compra mostra la data de la darrera operació efectuada amb el client, proveïdor o agent. Pot ser modificat manualment si a Configuració manteniu desmarcada la casella No permetis canvis a dades estatístiques. En certs casos aquesta data podria no ser correcta. Per exemple, si emeteu un albarà o factura i tot seguit els elimineu, aquest camp quedarà en blanc, perquè el programa no conserva la dada emmagatzemada anteriorment.

A Forma de pagament podeu definir el mitjà pel qual cobreu o pagueu les operacions realitzades. Si us calgués donar d'alta una de nova, premeu damunt el signe més, visible a l'extrem. Aquest camp existeix només a tall informatiu, perquè surti imprès al peu de les factures emeses a clients, i en cap cas té caràcter executiu. És a dir, que pel simple fet que hi introduïu 30 dies data factura no significa pas que els venciments hagin de ser automàticament a 30 dies. El programa fa servir els camps Termini i Dies de pagament amb aquesta finalitat. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

Al camp IBAN[enllaç extern] caldrà entrar, si s'escau, el número de compte bancari del client, proveïdor o agent, amb un màxim de 33 caràcters. Si a Configuració, Valida compte bancari es troba activat, el programa us impedirà l'entrada d'un compte no vàlid. El nom del banc i el compte apareixeran impresos al peu de les factures emeses a clients.

Cliqueu el botó CCC > IBAN per a convertir comptes CCC[enllaç extern] al nou format IBAN. Però no cal que us afanyeu a convertir tots els comptes CCC a IBAN. Aneu-ho fent de mica en mica. Tant en l'emissió de fitxers segons les antigues normes 19 i 58 d'AEB com amb les actuals Core i B2B de SEPA, i també amb els rebuts impresos en paper i les factures emeses, el programa farà servir en cada cas el format adient convertint-lo sobre la marxa. Finalment podreu fer invisible aquest botó a Configuració, Botó CCC > IBAN.

Al camp BIC/SWIFT[enllaç extern] introduïu el codi associat a l'oficina bancària, màxim 15 caràcters. Si heu omplert el camp IBAN, així que canvieu el focus amb les tecles Retorn o Tab el programa us posarà automàticament el codi BIC corresponent, sovint acabat en XXX, que significa oficina principal i que sol ser acceptat. Però per a més seguretat és millor que ho confirmeu amb el vostre client. L'emplenat automàtic, això no obstant, només es produïrà quan el camp estigui buit, per tal de no sobreescriure el contingut actual, que podria haver estat modificat manualment per l'usuari. Els codis BIC/SWIFT poden canviar sovint, i especialment aparèixer-ne de nous, cosa per la qual en certes ocasions l'emplenat podria fallar. És pràcticament impossible mantenir actualitzada de forma constant la base de dades que WinOmega consulta al fitxer winomega.bic. En cas de dubte poden ser obtinguts o verificats en aquesta pàgina[enllaç extern] o en aquesta altra[enllaç extern].

Introduïu a Termini el nombre de dies que el client triga a abonar les factures. Si es deixa en blanc o hi introduïu un zero s'entén venda al comptat. Si el número és 30 o un múltiple de 30 el programa considerarà mesos enters, independentment que tinguin 28, 29, 30 o 31 dies. Si treballeu amb terminis o cobraments fraccionats i teniu d'alta registres de terminis, trobareu un botó de cerca, que podeu prémer també mitjançant Control+Retorn, que us permetrà localitzar la clau que hi pertoqui, i que apareixerà com un número entre l'1 i el 99 però amb signe negatiu. Si no teniu registres de terminis el botó es trobarà desactivat. Per a proveïdors i agents es tracta d'una dada estrictament informativa.

A Dies de pagament introduïu els dies del mes en què es fan efectius els pagaments. Si es deixen en blanc o amb un zero vol dir que no té dia fix. Si el client o proveïdor té un mes en què no es fan pagaments, per exemple, per vacances, podreu definir-lo a la casella excepte. Per a agents es tracta d'una dada estrictament informativa.

A Entitat introduïu el nom de l'entitat bancària, si és que intervé d'alguna manera en la forma de pagament o cobrament. En cas que aquest nom hagi quedat obsolet a causa de fusions o reestructuracions d'entitats bancàries, l'usuari no se n'ha de preocupar, atès que en crear un nou albarà, factura, o pressupost a clients, o comanda a proveïdors, el programa actualitzarà aquest camp a la fitxa automàticament en el moment en què obri la vista prèvia del document, o doni l'ordre d'impressió, o l'envïi per correu electrònic (a condició que tingueu una versió de WinOmega amb la base de dades d'entitats bancàries actualitzada). Aquesta funció no estarà operativa si la casella Banc automàtic a Configuració està sense marcar, per tal de no interferir amb aquells usuaris que prefereixin introduir-hi noms bancaris a la seva mida, ni tampoc quan l'IBAN pertoqui a una entitat de fora d'Espanya.

Convé que seleccioneu una opció al camp Norma SEPA. Si el client paga per domiciliació segons la norma SEPA, trieu Core per tal que les seves factures només siguin associades als càrrecs Core, i elegiu B2B perquè solament surtin als càrrecs B2B. Seleccioneu Totes perquè les factures siguin incloses indistintament a tots els càrrecs SEPA. Trieu Exclòs quan vulgueu que el client no sigui mai inclòs en aquests càrrecs. Quan el client no tingui compte bancari tant hi fa l'opció que escolliu. Però si el client sol abonar les factures per transferència al compte del venedor i heu fet constar aquest compte a la fitxa per tal que aparegui a les factures, haureu de seleccionar Exclòs per a evitar-vos càrrec indeguts.

Es denomina mandat a l'autorització per escrit que un client signa perquè siguin acceptats càrrecs d'un proveïdor domiciliats en un compte bancari de la seva titularitat. Introduïu en el camp Ref. del mandat la referència d'aquest document, màxim 35 caràcters, i a Data del mandat la seva data. Vegeu més detalls sobre els càrrecs bancaris. Cliqueu el botó Suggereix per tal que el programa us suggereixi una referència única basada en el codi i el NIF del client més l'hora, minuts i segons actuals, per al cas que el mandat estigués mancat d'aquesta dada. Per exigència de les normes SEPA és imprescindible omplir tots dos camps si penseu usar la domiciliació com a forma de cobrament amb aquest client. En cas contrari el banc no us admetrà el fitxer. Addicionalment, si aquestes dades no fossin les correctes, el càrrec serà posat en circulació però probablement serà tornat. (Només clients.)

En el camp Tipus de càrrec trieu entre dues opcions: Recurrent i Únic, segons les condicions de pagament que constin al mandat. Si ho deixeu en blanc el programa prendrà com a predeterminada la primera opció, que és la més freqüent. El tipus únic significa que es tracta d'una operació de venda que no es repetirà en el futur proper, un cobrament s'una sola vegada, circumstància que haurà de figurar en el mandat signat pel client, de manera que només serà vàlid per a aquesta ocasió. El tipus recurrent es podrà seleccionar quan es prevegin noves operacions a curt termini, encara que variï l'import dels càrrecs i la periodicitat i, condició indispensable, el client ho hagi expressat així en el mandat. En cas de no complir aquestes condicions el càrrec podria ser rebutjat. (Només clients.)

Marqueu les caselles Impost indirecte (IVA, IGIC, etc) (només clients i proveïdors) i RE (Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència) (només clients) si el client o proveïdor està subjecte a aquests impostos. Si alguna d'elles es deixa sense marcar, aleshores les comandes, albarans i factures emesos a aquest proveïdor o client no incorporaran aquest tipus d'impost. A Configuració, casella Zones sense impost, podreu definir les àrees geogràfiques per a les quals no s'ha de carregar l'impost. La casella RE no estarà disponible si a Configuració heu entrat un valor superior a zero a la casella IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat).

Marqueu la casella RECC o Règim Especial del Criteri de Caixa[enllaç extern] quan un proveïdor estigui subjecte a aquest règim. Les factures que en rebreu tindran un tractament especial en el llistat d'IVA i hi haurà de constar explícitament que l'emissor està acollit al RECC, per a coneixement del client (B.O.E. nº 233, 28-09-13, Secc. I., Pàg. 78819, Art. 23).

Poseu una marca al camp IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat) si voleu practicar auto-retenció a aquest client. Per a més detalls caldria consultar el vostre assessor fiscal. Aquest camp només estarà disponible si a Configuració heu entrat un valor superior a zero a la casella IRPF (o com l'usuari l'hagi anomenat), i caldrà que estigui marcada també la casella de l'impost indirecte (IVA, IGIC, etc). Si empreu aquesta funció del programa no podreu fer servir la del recàrrec d'equivalència (només clients). Poseu una marca al camp IRPF si el proveïdor us aplica retenció (només proveïdors).

El camp Descompte es refereix al descompte personalitzat que habitualment s'aplicarà a aquest client, en funció del seu volum de negoci o de pactes establerts, i que quedarà automàticament reflectit en els preus de la factura i albarà corresponents, amb possibilitat de modificació sobre la marxa. Per a proveïdors es tracta d'una dada estrictament informativa.

Si introduïu al camp Tarifa un 2 o un 3, en emetre albarans, pressupostos o factures el programa agafarà de l'article el segon preu de venda (PV2), o el tercer (PV3), respectivament. Això és independent del descompte que s'hagi fixat per a aquest client, que igualment serà aplicat al preu de l'article. Si s'hi deixa un 1, aleshores el preu aplicat serà el principal (PV1) (només clients)

El camp Dte. p.i. és el descompte per pagament immediat que habitualment s'aplica al client o al proveïdor. Si hi introduïu un valor diferent de zero, aquest serà pres com a predeterminat en emetre una comanda, albarà o factura a aquest proveïdor o client (només clients i proveïdors).

Cliqueu als botons Pressupostos, Albarans i Factures per veure en una finestra a part el detall dels documents emesos al client. Cliqueu als botons Comandes, Entrades i Factures per veure en una finestra a part el detall dels documents emesos al proveïdor. Funcions disponibles només a la pantalla de canvis quan s'hi accedeix des de la reixeta principal.

Si factureu a les administracions públiques, tant si és en paper o en un format digital imprimible, com si és amb Factura-e, i us exigeixen que inclogueu els Codis DIR3 (Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines de Registre de les Administracions Públiques), caldrà que ompliu les caselles Oficina comptable (negociat que té atribuïda la funció de comptabilitat), Òrgan gestor (oficina de contractació) i Unitat tramitadora (centre promotor del contracte) amb els codis alfanumèrics que el client us subministrarà, que solen ser diferents per a cadascun. Només si us ho demanen ompliu el camp Òrgan proposant (també conegut com a Unitat compradora, on es fa el lliurament de béns o prestació de serveis). Màxim 10 caràcters. (Només clients.)

Al camp Agent definiu l'agent comercial o representant que té assignat el client, si és que en té cap. Totes les factures que s'emetin a aquest client tindran associat l'agent que consti aquí, a efectes de càlcul de comissions, si bé després pot ser canviat sobre la marxa en el moment d'emetre el document. Si us calgués donar-ne d'alta un de nou premeu damunt el signe més, visible a l'extrem. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo (només clients).

Si el client està associat a un agent comercial, i introduïu en el camp Comissió un valor superior a zero, aquest percentatge de comissió s'aplicarà a les vendes que s'efectuïn a aquest client quan l'article tingui una comissió igual a zero. En el cas d'agents, introduïu-hi el percentatge de comissió que li serà aplicada en les seves vendes. Per a més detalls consulteu Comissions.

El camp Risc, que altres programes denominen Crèdit, serveix per guardar l'import màxim de deute que tolerem a aquest client. S'empra per a calcular el crèdit disponible en el llistat de deute (només clients). El nombre de decimals d'aquest camp és igual al que estigui definit a Decimals en preus a Configuració.

Introduïu al camp Comptabilitat el compte, amb un màxim de 10 caràcters, que el programa assignarà al client o proveïdor en les operacions d'exportar factures. Només admet dígits. Si es deixa en blanc, en el moment de fer l'exportació l'aplicació agafarà en el seu lloc el camp Codi, tot i que podria no correspondre a un compte vàlid. En registrar un nou client, proveïdor o agent comercial, WinOmega li assignarà automàticament el número correlatiu següent a l'últim introduït seguint l'ordre natural, que podrà ser modificat manualment per l'usuari sobre la marxa o amb posterioritat. Si l'últim compte contingués caràcters no numèrics o estigués en blanc, el nou camp quedarà buit. No es controlen repeticions. Aquesta funció no és configurable.

A Forma d'enviament podeu definir el mitjà pel qual remeteu la mercaderia. Si us calgués donar d'alta una de nova premeu damunt el signe més, visible a l'extrem. Aquesta informació serà impresa a comandes i albarans. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo (només clients i proveïdors).

Marqueu Ports pagats si el client rep o el proveïdor envia la mercaderia sense càrrec als ports. Deixeu-ho en blanc si el gènere s'envia a ports deguts. En tots dos casos aquesta informació serà impresa a albarans i comandes. Aquesta casella té tres estats (marcat, sense marcar i indefinit). Deixeu-la en estat indefinit si aquest concepte no s'escau, com en el cas de facturar serveis, o quan no interessa que consti a albarans i comandes (només clients i proveïdors).

Marqueu Albarans valorats si el client exigeix que se li enviïn sempre els albarans valorats. Deixeu-lo sense marcar si els voleu sempre sense valorar. La casella té un tercer estat, indefinit, que és el que pren per defecte, amb el qual la valoració d'albarans serà la predeterminada a la pantalla d'impressió (només clients).

En el camp Termini de lliurament introduïu, expressat en dies, el temps que el proveïdor haurà de trigar a lliurar la mercaderia demanada (només proveïdors).

Introduïu a les caselles agrupades a Adreça de lliurament l'adreça on s'envia el gènere, suposant que sigui distinta de la de facturació, per tal que sigui impresa als albarans. No cal omplir totes cinc caselles, sinó només els conceptes que difereixin. Per exemple, si la via és diferent però la població és la mateixa, llavors deixeu aquesta darrera casella buida. El programa l'agafarà de l'adreça fiscal. Si mai voleu desactivar algun d'aquests camps, senzillament afegiu-li un espai en blanc al davant i el programa l'ignorarà (només clients).

Introduïu a les caselles agrupades a Adreça de lliurament l'adreça on es rep el gènere, suposant que sigui distinta de la de facturació, per tal que sigui impresa a les comandes (només proveïdors).

A Nombre de còpies podreu definir de manera individual per a cada client el nombre de còpies que cal obtenir de cada document, albarans, factures i pressupostos. Si el valor és zero, el nombre de còpies serà el que estigui fixat a la corresponent pantalla d'impressió. Si és més gran que zero, aleshores aquest valor tindrà prioritat damunt aquell. Sigui quin sigui, doncs, el nombre de còpies definit a la pantalla d'impressió (llevat que sigui zero), s'imprimiran tantes com estiguin fixades a la fitxa del client (només clients).

Ompliu el camp NIF del representant només si el client o proveïdor té una persona o entitat que el representa a efectes fiscals. Per exemple, entre altres, un menor d'edat. Si no hi escau, deixeu-lo en blanc (només clients i proveïdors). Hi cal per a l'SII.

El camp denominat Documents pot ser de gran utilitat quan ens cal vincular o associar documents externs amb el subjecte (client, proveïdor o agent comercial) a qui pertany la fitxa i tenir-ne un enllaç ràpid. Per exemple contractes, informes, gràfics, fulls de càlcul, esquemes, arxius de text, cartes, plànols, dibuixos, fotografies, accessos directes, i fins i tot música. N'hi ha prou amb que estiguin en format digital (fitxer de disc), i preferentment que hi hagi un programa instal·lat a Windows que pugui obrir-los. Cliqueu a Afegeix, la imatge en forma de creu, per a obrir una finestra on triar arxius a qualsevol carpeta de l'ordinador o de la xarxa local, amb possibilitat de multiselecció, és a dir, marcar-ne uns quants per a incorporar-los a la llista tots de cop. Les úniques limitacions són que no se seleccionin dos fitxers amb el mateix nom, que aquest nom no sigui més llarg de 50 caràcters i que la ruta de carpetes no superi els 90 (amb longituds més grans caldria reanomenar el fitxer i/o traslladar-lo a una carpeta de menys profunditat). La no repetició del nom és a fi d'evitar ambigüitats a la llista desplegable, ja que per simplicitat es mostra només el nom dels fitxers i no la ruta completa de carpetes de cadascun. El nombre de documents associats que hi podreu afegir és il·limitat, i no hi ha cap impediment perquè associeu un mateix arxiu a diverses fitxes. Cliqueu al botó Obre/visualitza perquè l'arxiu sigui obert amb el programa extern que li correspongui, si existeix. Per a més agilitat el fitxer també s'obrirà amb la simple selecció del seu nom. Si us cal suprimir un document de la llista premeu la tecla Supr, encara que el fitxer físic al disc no serà eliminat. I tampoc a la inversa: si algú suprimeix un document al disc el programa el mantindrà a la base de dades mentre l'usuari no l'elimini. Possibles missatges d'error: Quan no es pot obrir el document triat és probablement perquè no existeix cap programa predeterminat a Windows per a obrir-lo. Reviseu-ho al Tauler de Control. Si el missatge anuncia que el fitxer no existeix és que en aquell moment ja no està present a la seva localització original, encara que ho hagués estat anteriorment. Caldria eliminar-lo de la llista i intentar introduir-lo de nou. Si apareix un missatge en afegir un nou document és probablement perquè un altre fitxer amb el mateix nom ja estava inclòs a la llista.

En el camp Notes podeu entrar un text lliure gairebé sense límit de longitud (32 kb, uns 32.768 caràcters). Si és un client i té marcada la casella Advertiment, en emetre-li un albarà, pressupost o factura el programa us mostrarà un missatge amb el contingut d'aquest camp. Si us cal realitzar una cerca de qualsevol text en aquest camp i a tots els registres, introduïu el mot o frase a la casella Cerca i premeu el botó Cerca. El procés s'inicia en el registre següent a l'actual i és cíclic, quan arriba al final del fitxer continua a partir del principi (funció disponible només a la pantalla de canvis quan s'hi accedeix des de la reixeta principal). Premeu Imprimeix per obtenir una còpia impresa del contingut d'aquest camp. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #343.

Teniu en compte que si modifiqueu el nom, l'adreça o la identificació fiscal d'un client al qual ja s'havia emès pressupostos, albarans o factures, no només agafaran les noves dades els documents futurs, sinó també tots els emesos a aquest client amb anterioritat. Si els canvis que hi voleu introduir són substancials, és millor que enregistreu un nou client amb un altre codi.

Els botons del navegador i les tecles sumar i restar del bloc numèric us permetran moure-us pel fitxer (no disponible a Altes).

Feu servir el botó Baixa per eliminar el registre visible a pantalla (no disponible a Altes). Si voleu obtenir-ne un llistat imprès abans de la baixa, efectueu l'operació des de la reixeta principal. És aconsellable no reassignar el codi eliminat a un registre nou, perquè el programa no el suprimeix en els fitxers auxiliars (albarans, factures, entrades, etc), cosa per la qual podrien aparèixer posteriorment referències creuades. Amb clients, proveïdors i agents, el programa rastrejarà les factures existents a totes les empreses (1 a 9) a la recerca de possibles associacions amb el subjecte a eliminar i, en cas de trobar-ne almenys una, mostrarà un segon quadre de diàleg per a cancel·lar l'operació, o permetre-la. En aquests casos és aconsellable mantenir el registre per tal d'evitar que quedin factures òrfenes, però l'usuari és lliure d'eliminar-lo sota la seva responsabilitat. En ordinadors lents i/o amb gran quantitat de factures aquest procés podria provocar una espera.

Premeu Desfés o la tecla Control+Z per restablir el contingut anterior d'una casella recentment modificada.

Amb el botó Copia o Control+C podreu copiar al porta-retalls de Windows el nom i l'adreça completa del subjecte, per si voleu transferir-lo a un editor de textos, a condició que el focus es trobi en els camps nom o codi.

El botó Arrossega permet commutar l'opció d'arrossegar dades quan es donen d'alta registres consecutius. Accessible també des de Configuració, Arrossega dades.

Premeu el botó Imprimeix o Control+L per obtenir un llistat imprès de tots els camps de la fitxa a pantalla, tret de Notes, que pot ser imprès des de la reixeta principal.

Premeu l'altre botó Imprimeix per obtenir una impressió de pantalla.

Per a saber si un client té albarans pendents feu servir la funció Pendent de facturar. Aquesta operació podria produir un retard en ordinadors lents i/o amb molts albarans (només canvis).

Si el focus es troba a un camp numèric, podeu obrir la Calculadora per a realitzar alguns càlculs amb el seu contingut. El resultat serà dipositat al mateix camp si tanqueu la calculadora amb el botó que té la marca d'acceptar.

Per a acceptar les noves dades premeu damunt el botó Accepta o Control+G. Si us estimeu més el teclat, o per anar més ràpid, podeu usar la tecla AvPàg amb el mateix fi.

Premeu el botó Anul·la o Esc per a descartar els canvis. Atenció: Si heu canviat manualment el contingut d'algun camp i premeu un botó qualsevol del navegador, o la tecla AvPàg, la modificació entrada serà desada implícitament tot i no haver premut el botó Accepta.

Premeu el botó Ajuda o F1 per obrir aquesta ajuda.

Durant l'entrada o modificació de dades podeu saltar de casella en casella mitjançant la tecla Retorn o la tecla Tab. Si voleu recular, podeu fer-ho amb les mateixes però mantenint premuda la tecla Shift.

Existeix també un menú principal i un menú contextual amb gairebé totes les funcions.

Podeu canviar d'una pestanya a una altra també amb el teclat, prement Control+Tab.

Algunes funcions d'aquesta finestra no estaran disponibles quan hagi estat oberta des d'una factura, albarà, pressupost o comanda (segons el cas),