Facturació > Formes de pagament

En aquesta finestra poden ser definides les distintes modalitats de pagament i cobrament que tinguem establertes per als nostres clients, proveïdors i agents, que després podran ser seleccionades a les respectives fitxes i apareixeran al peu de les factures emeses.

El camp Clau és únic, no pot ser repetit, i està compost per un màxim de dos caràcters, lletres majúscules o números. Com que el criteri d'ordenació per clau és alfanumèric, si decidiu numerar correlativament les formes de pagament, és aconsellable que totes elles tinguin la clau amb el mateix nombre de caràcters: Comenceu pel 01 i continueu amb 02, 03, etc. Altrament, us podríeu trobar amb la sorpresa que la 11 se situï abans de la 2 quan el fitxer està ordenat per clau. Si arribéssiu a tenir definides més de cent formes de pagament, podreu continuar amb l'ús de combinacions de lletres, amb més de 600 possibilitats addicionals.. Us convé llegir també la resposta #10.

El camp Descripció pot contenir fins a 23 caràcters, majúscules, minúscules i números. El text que hi definiu per a la forma de pagament ho serà només a efectes descriptius, per a ser mostrat a la fitxa del client, proveïdor o agent, i imprès al peu de les factures emeses. En cap cas l'utilitzarà el programa per a determinar el termini de cobrament d'una factura. WinOmega calcula aquesta informació en base al que hagi estat entrat a la fitxa del client en els camps Termini i Dies de pagament. És a dir, pel simple fet que un client tingui com a forma de pagament 30 dies data fra. no implica que el venciment de les seves factures hagi de ser fixat automàticament a un mes.

Si partiu de zero, o bé decidiu afegir noves formes de pagament, és molt recomanable que us ajusteu a les directrius de la taula següent, ja que és molt probable que amb la implantació definitiva de la Factura-e completada l'any 2015 per a les administracions públiques espanyoles, se n'estengui l'ús al sector privat. Addicionalment, els clients a qui s'assigni la clau 02 (rebut domiciliat) o 04 (transferència) hauran de tenir a la seva fitxa el número de compte IBAN on carregar o abonar el pagament, respectivament.

Clau Descripció
01 Al comptat
02 Rebut domiciliat
03 Rebut
04 Transferència
05 Lletra acceptada
06 Crèdit documentari
07 Contracte d'adjudicació
08 Lletra de canvi
09 Pagaré a l'ordre
10 Pagaré no a l'ordre
11 Xec
12 Reposició
13 Especials
14 Compensació
15 Gir postal
16 Xec conformat
17 Xec bancari
18 Pagament contra reembossament
19 Pagament mitjançant targeta

Us convé llegir també a Consultes i respostes la #337.

A més de la reixeta, disposeu en aquesta pantalla d'un navegador per a moure-us fàcilment al llarg del fitxer, més un botó amb el signe més per a donar d'alta nous registres, un altre botó amb el signe menys per a baixes, un altre per a acceptar una entrada en curs i un altre per a anul·lar-la.

Mitjançant el botó Localitza podreu trobar fàcilment qualsevol registre pel seu contingut, i amb el botó Llistats obtindreu si voleu una sortida impresa del fitxer.

Seleccioneu a la llista desplegable l'ordenació que hi preferiu: per Clau, per Descripció o Natural, o bé feu clic damunt la barra del títol. En aquest darrer cas, el fitxer serà mostrat per l'ordre cronològic en què van ser creats els registres.

Important: Preneu nota que si mai decidiu canviar la clau d'alguna de les formes de pagament existents, la nova clau no serà actualitzada automàticament als fitxers de factures, comandes, clients, proveïdors i agents. En cas de necessitar aquesta modificació, caldrà tenir la paciència de canviar la clau, una a una, a totes les factures (emeses i rebudes), comandes, clients, proveïdors i agents que poguessin tenir-la assignada. Al contrari, si en modifiqueu una descripció, sí que serà canviada instantàniament a tots els fitxers esmentats.