Facturació > Llistats > Deute

Aquí podreu obtenir un llistat dels clients amb els imports que us deuen. Els càlculs s'efectuen en base a les factures emeses que encara no estiguin marcades com a cobrades.

És possible filtrar el llistat només per a determinats clients o agents comercials. Podeu seleccionar l'interval del deute en el quadre Deute.

A Ordenació podreu triar que els clients surtin ordenats per nom o per codi.

Podeu també seleccionar l'orientació de la impressió, en vertical o en apaïsat.

Si deixeu marcada la casella Impostos inclosos els càlculs es realitzaran incloent-hi els impostos indirectes. Altrament, el programa només comptarà les bases imposables, i n'exclourà els cobraments a compte.

Si deixeu marcada la casella Risc el llistat inclourà una columna amb el risc definit per al client i una altra amb l'import disponible.

Marqueu la casella Ignora filtres per no tenir en compte cap dels filtres definits.

En el llistat imprès s'inclouen, a més de la identificació de cada client, la data de la factura pendent de cobrar més antiga i la de la més recent, el valor del camp Risc que consta a la fitxa del client, el deute calculat, i l'import disponible, o diferència entre el risc i el deute. No es té en compte el risc a efectes de càlcul del disponible quan el seu valor és zero o està buit.

Si voleu veure el detall de les factures incloses en el deute d'un client determinat, traieu el llistat Facturació > Llistats > Clients amb la casella Només pendents de cobrar marcada i filtrat per al client en qüestió.

Les factures amb cobrament a terminis hi són computades fracció a fracció comparant les dates de venciment previstes amb la data del sistema, independentment que hagin estat o no cobrades de manera efectiva, perquè el programa no disposa d'aquesta informació.

Nota: Com que el programa ha de realitzar aquí una intensiva seqüència de càlculs, en equips lents i/o amb gran quantitat de dades de clients i de factures l'obtenció del llistat pot implicar cert temps d'espera. El retard és directament proporcional al nombre de dades a processar i inversament proporcional a una combinació, entre altres, de la velocitat del microprocessador i de la memòria disponible al sistema.