Filtres

Aquesta funció us permetrà definir filtres complexos a les pantalles d'articles, clients, proveïdors, agents comercials, entrades de magatzem, factures de proveïdors i llistats configurables. Establir un filtre pot ser de gran utilitat perquè només estiguin visibles a la reixeta els registres que compleixin unes condicions determinades definibles per l'usuari.

Un filtre pot estar compost per diverses condicions o línies. Cada línia està formada per tres parts, el camp, l'operador i el valor.

Desplegueu la primera llista, que correspon al camp, i trieu el que voleu entre els que estiguin disponibles. No tots els camps presents a una reixeta poden formar part de la condició d'un filtre.

A la segona llista desplegable trobareu nou operadors que us relacionaran el camp triat amb el valor, que podreu entrar després a la tercera casella. Seleccioneu-hi el que cregueu convenient.

Escriviu a la tercera casella el valor que haurà de ser complert pel camp. (Teniu en compte que quan es tracta d'un camp numèric el valor zero no és equivalent al valor buit o nul. En aquest cas es considera que el camp conté un valor especial denominat null.)

Premeu el botó amb el signe més (+) adossat si voleu afegir-hi condicions addicionals. Podreu eliminar qualsevol de les línies entrades prement el botó amb el signe menys (-). Per a eliminar la darrera deixeu en blanc la tercera casella.

Si marqueu la casella Compleix totes les condicions el programa considerarà que els registres filtrats han de complir amb totes i cadascuna de les línies definides. És com si entre línia i línia existís la conjunció i (Codi comença per 4 i Nom comença per A). Altrament, els registres hauran de complir almenys amb una de les línies. És com si entre línia i línia existís la conjunció o (Codi comença per 4 o Nom comença per A). Si només hi heu obert una línia, aquesta casella no té cap significat.

Si marqueu la casella Distingir majúscula/minúscula el programa considerarà diferents els mots que tinguin les mateixes lletres però unes estiguin en majúscules i altres en minúscules. Quan la casella no estigui marcada tindrà la mateixa consideració, per exemple, ALACANT que Alacant.

Exemples pràctics

1. A la reixeta d'articles es vol que siguin visibles només aquells amb existència igual o inferior a 1000, però excloent-ne els que tinguin existència zero o negativa. Caldrà entrar-hi

Estoc
Estoc

menys que o igual a
més que

1000
0

i marcar la casella Compleix totes les condicions.

2. A la reixeta de clients volem filtrar els que siguin de la ciutat d'Alacant o bé aquells el codi dels quals comenci per 15. Caldrà entrar-hi

Població
Codi

igual a
comença per

Alacant
03

i deixar sense marcar la casella Compleix totes les condicions.

3. A qualsevol de les quatre reixetes principals volem filtrar només els registres el codi dels quals estigui entre 1000 i 1999, tots dos inclosos. Caldrà entrar-hi

Codi
Codi

més que o igual a
menys que o igual a

1000
1999

i marcar la casella Compleix totes les condicions.

4. Volem que la reixeta de clients mostri només aquells que tenen el compte bancari buit. Caldrà entrar-hi

IBAN

menys que

0 (això és un zero)

I al revés seria

IBAN

més que

0 (això és un zero)

5. A la reixeta d'articles volem que siguin visibles només aquells amb existència negativa. Caldrà entrar-hi

Estoc
Estoc

menys que
desigual a

0 (això és un zero)
null (per a excloure als que tenen el camp buit)

i marcar la casella Compleix totes les condicions.

6. A la reixeta d'articles només haurien d'aparèixer les famílies la clau de les quals sigui FAM1, FAM2 i FAM3. Caldrà entrar-hi

Família
Família
Família

igual a
igual a
igual a

FAM1
FAM2
FAM3

i deixar sense marcar la casella Compleix totes les condicions.

Casos particulars:

Els camps calculats, els que estan formats per un codi o clau més una descripció, com les famílies d'articles o clients, les formes de pagament, o els proveïdors d'articles, el valor a filtrar serà només el codi o la clau. Per exemple, per filtrar els clients la forma de pagament dels quals és 02 - Domiciliació, definiu el filtre Forma de pagament igual a 02.

A les reixetes de clients i proveïdors, si voleu establir un filtre en el camp No paga al, que correspon a la casella excepte a la fitxa a tota pantalla (mes en què no paga rebuts), caldrà expressar-ne el valor amb el número del mes, no pas amb el nom literal. És a dir, per a filtrar els clients que no paguen a l'agost, definiu el filtre No paga al igual a 8.

A les reixetes de clients i proveïdors, per filtrar pel camp Idioma definiu-ne el valor per la inicial. Per exemple, si voleu veure només els que tenen seleccionat idioma portuguès, el filtre serà Idioma igual a P.

Premeu el botó Accepta perquè el filtre tingui efecte o el botó Anul·la per a abandonar l'operació. Si premeu el botó Suprimir, el filtre existent serà desactivat.

Si us apareix un missatge amb el text Filtre amb sintaxi invàlida, reviseu el que heu entrat a la tercera columna. Pot ser que hàgiu assignat un número a un camp de data, o una lletra a un camp numèric.

Si voleu conservar un filtre per a altres ocasions, premeu el botó Desa i entreu-hi una descripció amb un màxim de 50 caràcters. A la inversa, premeu el botó Carregar per a activar un filtre anteriorment guardat o per a eliminar-lo definitivament.

En establir un filtre en certs casos és probable que la navegació pel fitxer esdevingui molt lenta. Aquesta lentitud serà més gran com més estret sigui el filtre i com menys potent sigui l'ordinador pel que fa a velocitat de microprocessador i memòria RAM disponible.