Fitxers > ... > Edició > Baixa

Permet eliminar registres a les reixetes d'articles, clients, proveïdors i agents.

Premeu el botó Accepta per a confirmar la baixa del registre actiu. Premeu Anul·la o la tecla Esc per a cancel·lar l'operació.

Si teníeu seleccionats més d'un registre a la reixeta, tindreu la possibilitat d'eliminar-los tots seguits. Premeu el botó Tots per a no haver de confirmar les baixes una a una.

Una vegada suprimit un registre ja no existeix cap possibilitat de recuperar-lo, si no és que restaureu la còpia de seguretat. Per això és recomanable que deixeu marcada la casella Imprimir registre per a guardar en paper una còpia de les dades. Aquesta funció d'imprimir no és operativa quan es prem el botó Tots en baixes múltiples.

Si elimineu un article o un client, les dades de la primera venda, darrera venda, nombre d'operacions, quantitat acumulada, darrer preu i darrer descompte es perden també, encara que el doneu novament d'alta amb el mateix codi, perquè el programa també el suprimeix del fitxer on es guarden aquestes referències.

És aconsellable no reassignar el codi eliminat a un registre nou, ja que el programa no el suprimeix en els fitxers auxiliars (albarans, factures, entrades, etc), cosa per la qual podrien aparèixer posteriorment referències creuades.

Aquesta funció pot ser activada també a través del menú contextual, o bé mitjançant la tecla Supr, o fent clic damunt el botó que mostra el signe menys.