Facturació > Clients > Terminis

En aquesta finestra es pot definir un màxim de 99 modalitats de cobrament de factures entre dos i quatre terminis. L'import de cada termini serà el resultat de dividir el total de la factura pel nombre de terminis. Amb factures que es cobren en un sol cop no heu de fer servir aquesta funció.

El camp Clau té un significat exclusivament identificatiu. Haurà de ser distint a cada línia i pot tenir un valor numèric enter entre 1 i 99.

Als camps Termini 1, Termini 2, Termini 3 i Termini 4 cal entrar el nombre de dies entre la data d'emissió de la factura i la data de cobrament. No és obligatori omplir-los tots. Si una modalitat de cobrament té només dos terminis, escriviu només a la primera i segona columnes. Si en té tres, ompliu fins a la tercera. Els camps buits mostraran un zero, que significa que el termini corresponent no existeix, llevat quan el zero es trobi a la primera columna. El màxim valor permès és 32.767 dies, uns 90 anys, que sembla suficient per a un negoci normal.

Exemples:

Cobrament a 30 i 60 dies
Cobrament a 30, 60 i 90 dies
Cobrament a 30, 60, 90 i 120 dies

30, 60, 0, 0
30, 60, 90, 0
30, 60, 90, 120

Cobrament a 0 i 30 dies
Cobrament a 0, 30 i 60 dies
Cobrament a 0, 30, 60 i 90 dies

0, 30, 0, 0
0, 30, 60, 0
0, 30, 60, 90

Els valors entrats poden ser qualssevol. No necessàriament 30 o els seus múltiples. Si bé en aquest cas el programa els tractarà com a mesos sencers. Un cobrament a 30 dies serà traslladat al mateix dia del mes següent, encara que el mes en curs tingui 31, 29 o 28 dies.

Si creeu una clau amb un únic valor a la primera columna, per exemple, 30, 0, 0, 0, aleshores el programa ho ignorarà, considerarà un sol termini, i entrarà com a data de venciment la mateixa de la factura. Si bé són possibles algunes repeticions, com 30, 60, 60, 90, altres combinacions estranyes podrien produir resultats impredictibles, cosa per la qual s'aconsella seguir la pauta dels exemples anteriors, o fer-ne proves abans.

En emetre una factura apareixerà una casella amb el camp Clau, on podreu entrar, si cal, la modalitat de cobrament a terminis pactada amb el client. El camp Venciment de la factura mostrarà només la data del primer cobrament, però si en voleu veure la llista completa situeu el punter del ratolí damunt aquesta data i en un moment apareixerà una bombolla o ajuda emergent amb aquella llista (només si teniu activades les bombolles a Configuració).

Si un client paga sempre amb els mateixos terminis, entreu al camp Termini de la seva fitxa, a Fitxers > Clients > Edició > Canvis, la clau amb signe negatiu. Per exemple, si el pagament el fa a 30 i 60 dies, i això correspon a la clau 4, entreu -4 en aquell camp. Quan emetreu una factura a aquest client el programa prendrà com a predeterminades les dates de venciment corresponents a la clau 4. Això també és vàlid per als albarans i pressupostos emesos a aquest client, que agafaran aquella clau en el moment de ser facturats.

Les factures que duguin una clau de terminis superior a zero mostraran al peu del document imprès la llista de dates, i generaran diversos rebuts en paper, cadascun amb el seu venciment, i imports iguals resultat de dividir el total de la factura pel nombre de terminis. En aquells casos en què el total no sigui divisible, el programa introduirà un arrodoniment als primers rebuts i regularitzarà l'import del darrer. Per exemple, una factura amb total 875, dividida en quatre rebuts, serà cobrada en tres terminis de 219 i un quart de 218. No és possible l'emissió de rebuts amb imports diferents, si no és que creeu una factura independent per a cada un.

A la mateixa pantalla disposeu també de funcions per navegar pel fitxer, afegir nous registres, eliminar registres existents i fins i tot obtenir-ne un llistat imprès. Premeu el botó Accepta per a acceptar l'entrada de dades en curs o el botó Anul·la per a descartar-ne els canvis. També és possible canviar l'ordenació dels registres a través de la llista desplegable, o prement damunt la línia de títols.

Advertiment: La gestió de cobraments a terminis és independent de possibles cobraments a compte de la factura corresponent, cosa per la qual no els considera en cap cas. No s'haurien d'incloure cobraments a terminis i cobraments a compte en una mateixa factura, perquè els resultats serien impredictibles.