Comissions

Si la vostra empresa ven els seus productes amb la intermediació d'agents comercials, WinOmega us pot ajudar amb els càlculs de les comissions meritades.

El programa gestiona les comissions com a percentatges sobre els preus de venda dels articles inclosos en una factura, que és el sistema que s'aplica actualment a la majoria dels casos. No és possible l'aplicació de comissions constants. Perquè es realitzi el càlcul de les comissions cal que a la capçalera de la factura hagi estat omplert el camp Agent.

Els càlculs s'efectuen sobre l'import de cada línia de la factura després d'aplicar-hi el descompte de l'article, però abans d'aplicar-hi el descompte per pagament immediat (Dte.p.i.), ja que s'entén que aquesta operació es fa per tal de compensar les menors despeses de finançament d'una venda, que no tenen cap relació amb la gestió realitzada per l'agent comercial, el qual cobrarà els seus honoraris a la mateixa data que si el descompte no hagués estat aplicat. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #325.

Criteris seguits a l'aplicació de les comissions:

Cada article té tres possibles comissions, associades a cadascun dels tres preus de venda, els quals estan alhora directament relacionats amb el camp Tarifa del client. Per exemple, si un client té la tarifa 2, llavors el programa, en emetre una factura, prendrà de l'article el preu de venda 2 i la comissió 2.

Si l'article té entrat en el camp comissió un valor més gran que zero, el programa el prendrà com a base per als càlculs, i no seguirà cercant.

Si troba un valor inferior a zero (per exemple, un u amb signe negatiu), aleshores considerarà que aquest article mai no genera comissió. Això pot ser útil per a certs serveis com els ports i, en algunes ocasions, la mà d'obra, que no solen implicar cobrament de comissió per part de l'agent comercial.

Si l'article té la comissió buida o igual a zero, llavors el programa hi aplicarà la comissió que hagi estat entrada a la fitxa del client associat a la factura. Els articles no registrats seran processats com si tinguessin comissió igual a zero.

Si el client té la comissió buida o igual a zero, aleshores el programa hi aplicarà la comissió que consti a la fitxa de l'agent assignat a aquesta factura. Si finalment aquest agent tingués la comissió buida o igual a zero, llavors no hi serà aplicada cap comissió.

Mitjançant la funció Facturació > Llistats > Comissions podreu obtenir la liquidació de les comissions meritades per un agent entre dues dates, llistades factura a factura.

En cas de discrepància o necessitat de verificació, podreu veure el detall dels càlculs efectuats en una factura concreta, línia a línia, a través de la funció Facturació > Llistats > Detall.

Un altre punt del programa on podreu consultar la comissió aplicada a cada línia és a Fitxers > Clients > Fitxer > Factures.

El càlcul de comissions és operatiu només a partir de la versió 5.06.4 del programa. En cas que calgui, les factures emeses amb versions anteriors hauran de ser recalculades individualment.

Si després de l'emissió d'una factura l'usuari modifiqués manualment certs paràmetres, com són la comissió d'algun dels articles inclosos en el document, la tarifa o la comissió del client, o la comissió de l'agent, el programa no modificarà pas automàticament les comissions inicialment assignades a aquesta factura. Això està motivat perquè es considera cada factura com un contracte de venda tancat en una data determinada i que, per tant, no hauria de ser afectat per acords posteriors. Cal tenir en compte aquesta circumstància si mai observéssiu que els càlculs de comissió aplicats no concorden amb els esperats en funció de les dades actuals. En qualsevol cas, si ho voleu, sempre hi podreu provocar fàcilment un recàlcul de la comissió. L'operació inversa no és possible.