Factura-e (XAdES)

Introducció

El format de Factura-e i la signatura electrònica han estat definits per la Llei 25/2013[enllaç extern], de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que a la pàgina 7 diu textualment "En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Factura-e, versión 3.2, y de firma electrónica conforme a la especificación XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)". Posteriorment ha estat definida la versió 3.2.1 de Factura-e en la Resolució[enllaç extern] de 21 de març de 2014. Aquesta nova versió de Factura-e és compatible amb l'anterior 3.2, però no a la inversa. i voleu aprofundir-hi suggerim que consulteu els articles de la Wikipedia Factura electrònica[enllaç extern] i XAdES[enllaç extern], i l' esquema 3.2[enllaç extern] oficial del govern espanyol.

Petita guia per a no perdre's amb la factura electrònica.

Un client em rebutja una Factura-e perquè no té la signatura i/o el format correctes.

Us convé llegir també la resposta #386.


Sobre la funció Signa Factura-e amb XAdES

Amb aquesta funció podreu signar amb XAdES-EPES qualsevol document en format XML[enllaç extern]. Però perquè sigui acceptat com a factura electrònica l'estructura interna haurà d'ajustar-se a la de Factura-e.

La reixeta a pantalla mostra els certificats electrònics disponibles a Windows que continguin una clau privada, incloent-hi els caducats. Seleccioneu-hi el certificat de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) que voleu utilitzar. Si no en teniu cap d'instal·lat a Internet Explorer o a Firefox no podreu utilitzar aquesta funció. La instal·lació d'un certificat es pot fer des de dins del mateix navegador, o mitjançant l'Administrador de certificats, expandiu carpeta Personal > Certificats, obriu menú contextual, Totes les tasques > Importa, i s'iniciarà l'Assistent per a importar certificats.

A Document a signar, usant el botó adossat, seleccioneu la factura en format XML que voleu signar. I a Carpeta de destinació trieu la carpeta on preferiu que sigui desat l'arxiu signat.

Cliqueu al botó Obre carpeta perquè s'obri la carpeta de destinació. Marqueu la casella Obre en finalitzar perquè la carpeta s'obri just després d'obtenir el document signat, per a facilitar-ne la tramesa per correu electrònic.

Finalment cliqueu al botó Signa per a obtenir la factura signada. El nom del document signat serà el mateix que el de l'original però afegint-hi el sufix -sig, si bé l'extensió seguirà essent XML, perquè el format no canvia després de la signatura. O senzillament tindrà l'extensió XSIG, segons com ho tingueu configurat.

Si voleu signar el document amb un algorisme de signatura del certificat[enllaç extern] diferent trieu-lo a la llista desplegable, encara que aquest canvi no persistirà en altres punts del programa un cop tancada aquesta finestra. En cas de necessitat, la versió de signatura XAdES haurà de ser modificada a Configuració.

Feu servir el botó Administrador de certificats per accedir còmodament a aquesta funció de Windows. La carpeta on l'Internet Explorer conserva els certificats és a \Usuaris\[NomUsuari]\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates, però és aconsellable mirar i no tocar. Per a gestionar els vostres certificats feu-ho amb l'administrador o des del mateix navegador.


Causes més freqüents de rebuig d'una factura electrònica (llista no exhaustiva)


Notes importants

Les factures electròniques que emet WinOmega de forma automàtica ja es creen signades. No les signeu per segona vegada, ni amb el mateix certificat ni amb un altre de diferent, ja que algunes entitats no les admeten.

La factura signada no ha de ser modificada manualment (per exemple, amb un editor de text pla), ni tan sols un únic caràcter, perquè la signatura, que és garantia de la seva integritat, deixaria de ser vàlida immediatament.

Alguns camps de clients i proveïdors la longitud dels quals a WinOmega excedeix l'exigida per la normativa vigent seran truncats per la dreta en ser incorporats a la factura per tal d'evitar-ne el rebuig al punt d'entrada de factures electròniques


Alguns visors, validadors i signadors externs que us podrien ser útils (llista no exhaustiva)

Minetur[enllaç extern] - Servei de validació de factures electròniques
Subministrador: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas / Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Funcions: Validació de format, comptable i de signatura. No compatible amb Factura-e 3.2.1.

Minetur[enllaç extern] - Visualització amb format de factures electròniques
Subministrador: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas / Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Funcions: Visualitza Factura-e signada i sense. No detalla línies d'articles.

Valide[enllaç extern] - Utilitat de Signatura i Validació electrònica
Subministrador: Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), conjunt d'infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta les Administracions Públiques Espanyoles i institucions europees facilitant-ne l'intercanvi d'informació i l'accés als serveis.
Funcions: Valida i signa, amb subministrament de justificant. Després d'obtenir-ne el resultat, cliqueu a Ver el detalle de la validación.

FACe[enllaç extern] - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques
Subministrador: Gobierno de España.
Funcions: Bústia o punt d'entrada de l'administració pública per a lliurar les factures electròniques. Mitjançant la funció Remiteu les vostres factures, sense haver d'enviar forçosament el document, hi podreu validar el format Factura-e 3.2, la signatura, i que la relació oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora sigui correcta. Si fos necessari caldrà canviar abans l'extensió del fitxer a xsig, l'única que admeten.

Aplicación AutoFirma[enllaç extern] - Utilitat de Còpia, Signatura i Validació electrònica
Subministrador: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Funcions: Valida, visualitza, i signa (amb encriptació i canviant l'extensió del nom del fitxer). Només valida documents signats. El visor no detalla línies d'articles. Té previst verificar si la signatura ha estat revocada connectant amb la FNMT però sovint no completa el procés.

Firma-e[enllaç extern] - Visor de facturas electrónicas
Subministrador: Firma-e, Proyectos y Formación.
Funcions: Validació comptable i de signatura, i visualització. El visor detalla línies d'articles.

Gestión de facturación electrónica 3.2[enllaç extern] - Aplicació d'ús lliure per a gestió de facturació electrònica
Subministrador: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas / Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Funcions: Genera, rep (incloent-hi validació d'esquema i de signatura), importa, exporta, visualitza, edita i signa documents Factura-e 3.2 y 3.2.1.


Nota: Tots els enllaços en aquesta pàgina estan operatius en el moment de redactar aquest document. En el futur podria variar-ne tant la funcionalitat com la localització.