Magatzem > Formes d'enviament

En aquesta finestra poden ser definides les distintes modalitats de tramesa de gènere que tinguem establertes per als nostres clients, que després podran ser seleccionades a les respectives fitxes i apareixeran impreses a la part superior dels albarans.

El camp Clau és únic, no pot ser repetit, i està compost per un màxim de tres caràcters, lletres majúscules o números. Com que el criteri d'ordenació per clau és alfanumèric, si decidiu numerar correlativament les formes d'enviament, és aconsellable que totes elles tinguin la clau amb el mateix nombre de caràcters: Comenceu pel 001 i continueu amb 002, 003, etc. Altrament, us podríeu trobar amb la sorpresa que la 111 se situï abans de la 2 quan el fitxer està ordenat per clau.. Us convé llegir també la resposta #10.

El camp Descripció pot contenir fins a 23 caràcters, majúscules, minúscules i números. Entreu-hi el nom de les agències de transports amb qui treballeu.

A més de la reixeta, disposeu en aquesta pantalla d'un navegador per a moure-us fàcilment al llarg del fitxer, més un botó amb el signe més per a donar d'alta nous registres, un altre botó amb el signe menys per a baixes, un altre per a acceptar una entrada en curs i un altre per a anul·lar-la.

Mitjançant el botó Localitza podreu trobar fàcilment qualsevol registre pel seu contingut, i amb el botó Llistats obtindreu si ho voleu una sortida impresa del fitxer.

Seleccioneu a la llista desplegable l'ordenació que hi preferiu: per Clau, per Descripció o Natural, o bé feu clic damunt la barra del títol. En aquest darrer cas, el fitxer serà mostrat per l'ordre cronològic en què van ser creats els registres.