Facturació > SII

Subministrament Immediat d'Informació (SII)Introducció

El Subministrament Immediat d'Informació és un canvi del sistema de gestió actual de l'IVA, funcionant des de fa 30 anys, amb la qual cosa es passa a un nou sistema de portar els llibres de registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l'AEAT, mitjançant la tramesa quasi immediata dels registres de facturació per web service[enllaç extern] o Servei Web. D'aquesta manera, l'SII permet acostar el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l'operació econòmica subjacent.

Basat en el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'impost sobre el valor afegit, pel qual es modifiquen el reglament de l'impost i altres normes tributàries. La base legal pot ser consultada al BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2016[enllaç extern], pàgines 85173 a 85187.

L'SII és aplicable amb caràcter obligatori, a partir de l'1 de juliol 2017, als següents subjectes passius que tinguin període de liquidació de l'IVA mensual:

Per a la resta d'empreses no hi ha encara data d'implantació en el moment d'escriure aquestes línies.

Manual de referència

En obrir aquesta funció el programa mostrarà en dues reixetes totes les factures emeses i rebudes dins el període de dates, Inicial i Final, que l'usuari pot modificar a la seva conveniència. Amb les emeses la data que es considera és la d'emissió, i amb les rebudes és la de recepció.

Tot seguit trieu una opció a la llista desplegable Certificat. Aquesta llista mostrarà els certificats en vigor (no caducats) que estiguin instal·lats als navegadors Internet Explorer o Firefox. El certificat haurà d'estar emès exactamente al nom fiscal i NIF que constin a les factures expedides, i coincidir també amb les dades existents a Configuració, requadre Factura electrònica, caselles Emissor i NIF. En cas contrari la tramesa no serà admesa.

Marqueu la casella Oculta acceptades sense error per tal que només es mostrin les factures pendents d'enviar.

Deixeu marcada la casella Amb confirmació perquè el programa demani confirmació abans de transmetre les dades a l'AEAT.

No us descuideu de triar el període de liquidació a què està subjecta l'empresa (mensual, trimestral, anual) a la casella Liquidació disponible a Configuració, pestanya Facturació. En general, la liquidació mensual s'aplica a les societats i inscrits al REDEME, i la trimestral als autònoms, per bé que hi ha excepcions.

Useu el botó Altes per enviar al web service de l'AEAT totes les factures pendents visibles a la reixeta corresponent.

Mitjançant el botó Canvis podreu enviar de nou qualsevol factura que hagi estat modificada amb posterioritat, una a una. Teniu en compte que la normativa vigent no permet modificacions en tots els camps, especialment el número (i sèrie o prefix-sufix) i la data d'emissió, i tampoc el NIF del proveïdor per a les rebudes, ja que l'AEAT consideraria que es tracta d'una nova factura. Una vegada el document ja estigui a les mans de la contrapart caldrà abstenir-se també d'altres canvis, com la base imposable, els tipus d'IVA i RE, la data de l'operación, la descripció de l'objecte de la factura, i altres, per evitar que falli el posterior contrastat. Tanmateix, sí que podreu modificar les retencions (si n'hi ha), la descripció dels articles (a condició que no afectin la descripció de l'objecte de la factura), les quantitat i preus (a condició que no afectin la base imposable ni l'IVA). Per a més detalls sobre els canvis admesos caldria consultar-ho a l'AEAT. Aquest botó estarà deshabilitat amb les factures pendents d'enviar (amb el camp CSV o Codi Segur de Verificació buit).

El botó Baixes us permetrà anul·lar factures ja enviades, una a una. Però l'AEAT no us admetrà la tramesa posterior d'una de nova amb les mateixes dades identificatives úniques (número i sèrie, data d'expedició i NIF de l'emissor). Tanmateix, aquesta factura podrà ser recuperada mitjançant la funció Canvis. Aquest botó estarà deshabilitat amb les factures pendents d'enviar (amb el camp CSV buit).

Si voleu fer una consulta de les factures enviades en un període i/o amb un NIF determinats, definiu aquests paràmetres al requadre inferior i cliqueu al botó Consultes. Altres possibilitats de filtrat estan disponibles en el lloc web de l'AEAT, on podreu accedir clicant al botó AEAT > SII (excepte hisendes forals, Canàries, Ceuta i Melilla).

Després de donar qualsevol de les ordres (altes, canvis, baixes i consultes) el programa obrirà una connexió SSL amb el web service de l'AEAT autenticada amb el certificat triat, enviarà la petició i esperarà a rebre la resposta durant un màxim de 20 s. Tots dos missatges, d'anada i de tornada, van en llenguatge XML. Després de rebre'n la resposta, WinOmega l'analitzarà, la convertirà a un text intel·ligible i mostrarà un informe al requadre de la dreta per a coneixement de l'usuari.

Cliqueu al botó Imprimeix per a obtenir l'informe en paper, i al botó Copia per copiar-lo al porta-retalls.

En el requadre Obre hi ha tres botons per a obrir la petició i la resposta (amb el programa per defecte definit a Windows per obrir fitxers XML), i la carpeta on es desen els fitxers.

A la casella Temps màxim d'espera podreu definir en segons el temps que el programa ha d'esperar com a màxim fins a rebre la resposta de l'AEAT (per defecte 20s, mínim 10s, màxim 120s). Un cop transcorregut aquest temps sense rebre resposta el procés es cancel·larà automàticament. Útil si teniu una connexió amb internet massa lenta o sobrecarregada, en el qual cas caldrà que n'augmenteu el valor.

Si la vostra empresa té la seu fiscal en un territori foral, trieu a la llista desplegable Hisenda a Configuració l'administració on tributa.

Cliqueu al botó AEAT > SII per a obrir la pàgina de l'SII a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

WinOmega conserva les peticions enviades al web service de la AEAT, les respostes obtingudes, i els informes generats pel programa, en una carpeta anomenada Sii dins la carpeta de treball. L'usuari podrà, si ho considera necessari, eliminar tots aquests fitxers sense que afecti el correcte funcionament del programa, però és molt recomanable conservar-los durant un cert temps a fi de poder revisar-los en cas de rebre algun requeriment de l'administració. El nom d'aquests fitxers comença per P amb les peticions, per R amb les respostes i per I amb els informes. La resta del nom conté la data i hora de creació, de manera que sigui un nom únic per a evitar que els fitxers siguin sobreescrits amb les següents trameses. L'extensió és XML per als dos primers, i TXT per al tercer, i poden ser oberts amb el programa per defecte definit a Windows.

La versió de l'SII implementada és la que es mostra al panell del títol, en lletra més petita a baix a la dreta.

Premeu F1 o el botó Ajuda per a obrir aquest text.

Funció no operativa si l'ordinador manca de connexió a internet.

Factures amb errors que no són enviades

Alguns errors són detectats pel programa just abans de l'enviament, i les factures afectades ja no són incloses a la petició cursada a l'AEAT, per ser més que previsible el rebuig immediat.

L'usuari trobarà una breu descripció del problema detectat a cada factura en aquesta mateixa finestra, al peu de la reixeta, al camp Error, i també a canvis de factures, botó SII. Després d'esmenar la incorrecció, la factura serà enviada amb la remesa següent.

Algunes respostes a possibles preguntes

P: En clicar al botó Altes m'interromp un missatge que diu Dades fiscals de l'emissor incompletes, i no puc continuar.
R: Això vol dir que a Configuració, requadre Factura electrònica, no consten les dades fiscals, almenys a les caselles Emissor i NIF i, si cal, també NIF-IVA.

P: Per raons [que poden ser molt diverses] no tinc manera d'enviar a l'AEAT algunes factures pendents, i se m'acaba el termini. Què cal fer per a evitar ser sancionat?
R: Des de qualsevol ordinador, tauleta o smartphone connectat a internet podreu introduir totes les dades manualment. El resultat final és idèntic i té la mateixa validesa legal que fent-ho mitjançant les funcions de WinOmega. L'AEAT us subministrarà el CSV del lliurament, que també podreu obtenir efectuant una consulta des del programa.

P: Després d'haver introduït manualment al portal de l'AEAT unes factures, veig que el programa, en tenir el camp CSV buit, les considera com a no enviades i intenta enviar-les de nou. Rebo una resposta dient que les factures estan duplicades.
R: WinOmega corregeix el problema després de rebre la resposta i introdueix el CSV que li correspon, de manera que ja no intentarà enviar-les de nou la propera vegada.

P: Observo que després d'una tramesa composta per diverses factures, totes elles mostren el mateix CSV.
R: L'AEAT assigna un CSV per remesa, no hi fa res el nombre de factures que contingui.

P: En cursar una consulta a la resposta em diu No hi ha dades. I tinc constància d'haver enviat una gran quantitat de factures.
R: Comproveu (1) que el període (mes o trimestre, i any) està ben definit, (2) que no hi hàgiu introduït el NIF d'un declarat sense factures presentades, i (3) que el període definit a la casella Liquidació a Configuració, pestanya Facturació, sigui l'habitual, el que us pertoca (si l'haguéssiu canviat recentment, aquesta en podria ser la raó, ja que les factures enviades amb període de liquidació, per exemple, mensual, no apareixen quan la consulta es fa per trimestre o per any, i a l'inrevés).

P: Quin és per a l'AEAT l'identificador únic d'una factura?
R: La clau primària de cada registre de factura està composta per tres camps: (1) El número (i sèrie) del document, (2) la data d'emissió, i (3) la identificació fiscal o NIF de l'emissor. Una modificació a qualsevol d'aquestes tres dades suposa per a l'AEAT una factura nova a tots els efectes.

P: És convenient treure la marca a la casella Amb confirmació?
R: Al començament no, fins que no tingueu pràctica i us sentiu segur amb el procediment. Especialment si l'empresa no està encara inclosa a l'SII, per evitar trameses improcedents.

P: A l'informe obtingut en enviar una consulta alguns clients (o proveïdors) no mostren el codi junt al nom fiscal i NIF.
R: És probablement causat perquè el NIF que consta a la fitxa del subjete a WinOmega no és exactament igual al NIF que subministra l'AEAT a la seva resposta. Podria contenir algun espai o signe de puntuació intercalat. Reviseu-lo i corregiu-lo manualment, o millor fent una comprovació censal.

P: Què passa si, sense estar obligat a l'SII, un dia per error clico al botó Altes i s'envien algunes factures?
R: La resposta oficial de l'AEAT és "S'ha de procedir a donar de baixa (...) aquestes factures per al llibre corresponent mitjançant el servei web de baixa que figura en la documentació del servei web. En cas que la numeració (sèrie-numero-data expedició) de les factures anul·lades d'aquest titular vulguin ser utilitzades novament en el futur, en figurar ja anul·lades, el seu enviament ha de realitzar-se com una modificació (...) i no com un alta (...) ja que donaria l'error de clau duplicada." (adaptació del portal de l'AEAT, juny 2018, a "SII" > "Inici" > "Ajuda" > "Models, procediments i serveis" > "Ajuda Procediment G417 - IVA. Gestió de llibres registre (SII)" > "Ajuda tècnica" > "Informació tècnica SII" > "Preguntes tècniques freqüents" > "1. Qüestions Generals" > resposta #64).

P: Si detecto que una factura ha estat enviada amb errors, què em caldria fer?
R: Hi ha algunes dades que mai no es poden modificar (número i sèrie de la factura, data d'emissió, i NIF de l'emissor). En aquests casos cal usar la funció Baixes i registrar una factura nova. Hi ha altres dades que poden ser canviades lliurement. Pel que fa als imports (base imposable, impost indirecte, etc.), ho hauríeu de consultar amb l'AEAT.

P: En preparar una tramesa el programa emet un missatge dient que una factura conté la data de l'operació fora de límit.
R: En el camp Data de l'operació l'AEAT no admet que la dada informada sigui posterior a la data d'emissió de la factura, i tampoc que sigui de més de 20 anys enrere, circumstància aquesta que només és versemblant si és que algú l'ha introduïda per error. Tots dos casos són detectats pel programa i l'usuari podrà triar entre enviar igualment el document deixant aquest camp sense omplir, o renunciar momentàniamente a la tramesa a fi de corregir la data errònia. Si decideix enviar-lo tal com està no farà res irreversible, ja que després de la correcció podrà enviar la factura de nou com a canvis. Teniu en compte que el web service realitza posteriorment una operació de contrast amb la factura declarada per la contrapart, i en cas de trobar-hi alguna discrepància és probable que l'AEAT demani aclariments. Per a modificar la data de l'operació d'una factura accediu a la pantalla de canvis i, si és una rebuda, corregiu-la directament a la cel·la corresponent o bé, si és una emesa, mitjançant la funció Altres camps en el menú contextual o prement F3 a la zona de línies de detall.

P: Cada vegada que dono l'ordre d'enviar una remesa de factures m'interromp un missatge que diu, entre altres coses, Exportant la clau privada de signatura. Una aplicació està sol·licitant l'accés a un element protegit.
R: La solució més senzilla és que accepteu l'advertiment i continueu. Però si voleu que no es mostri més en successives ocasions hauríeu d'importar de nou el certificat a Internet Explorer i, durant el procés, llevar la marca a la casella Habilita protecció segura de clau privada...

P: Què passa si elimino a WinOmega (per error o expressament) una factura que ja havia estat enviada al client i a l'SII?
R: Mentre la conserveu en format PDF a l'arxiu digital, tal com el programa fa per defecte, entenem que no esteu cometent cap infracció, perquè el Llibre de Registre de Factures Expedides ja conté un registre amb el document eliminat. I aquest llibre es troba ara en poder de l'Agència Tributària i no a les oficines de l'empresari declarant, qui també hi té accés en el lloc web de l'AEAT, no sols per a consultes, també per a addicions i modificacions, inclús baixes. Tanmateix, preneu bona nota que el programa ignorarà la factura eliminada en les seves estadístiques i llistats (inclòs el que facilita la presentació del model 130 als autònoms), atès que ja no existeix a la seva base de dades.

Limitacions

La normativa estableix que l'import de les factures emeses a clients de fora d'Espanya sigui desglossat per Lliurament de béns i Prestació de serveis. En aquests casos el programa considerarà com a lliurament de béns aquells articles en què la casella No actualitzis a la fitxa corresponent estigui sense marcar. I com a prestació de serveis als que tinguin aquesta casella marcada o es tracti d'un article no registrat (amb el codi en blanc).

Amb factures rebudes cal informar de la data del registre comptable. Atès que WinOmega no té accés a aquesta dada, perquè correspon a un pas posterior del procés, considerarà que coincideix amb la data de recepció del document, cosa que sol ser habitual. Si ho creieu necessari hauríeu d'operar amb l'SII des del programa de comptabilitat (si en teniu), o bé introduir aquesta modificació manualment amb posterioritat.

El sistema SII no admet més de 10.000 registres de factures en una mateixa tramesa.

Funcionalitats incloses a WinOmega

Funcionalitats no incloses a WinOmega

Les següents operacions poc freqüents (llista no exhaustiva).

Circumstàncies que poden provocar errors en el lliurament de la informació o el rebuig d'alguna factura

Els errors causats per un ús d'aquesta funció diferent del que està recomanat a la documentació d'ajuda i/o a l'establert a la normativa de l'SII i/o per incidències del web service amb la connexió, transmissió i resposta, són nombrosos i molt variats. Heus ací una llista no exhaustiva:

Alguns dels errors que poden ser rebuts amb la resposta

Factura duplicada
Quan per interrupcions momentànies al web service de l'AEAT les dades són enviades, admeses i processades, però no es rep el missatge de resposta, WinOmega no podrà anotar al registre de la factura el CSV ni la data de la tramesa, de manera que el document es mantindrà com a pendent. I el programa l'inclourà de nou a la propera remesa. En aquests casos l'AEAT respondrà amb l'error de Factura duplicada, però WinOmega capturarà el CSV que consta a la resposta per a anotar-lo a la factura per tal de prevenir que sigui enviada de nou en properes ocasions. Aquesta incidència també es pot produir quan ha estat restaurada una còpia de seguretat dels fitxers de dades que encara no contenien els valors del CSV de les darreres factures declarades, motiu pel qual el programa intentarà enviar-les de nou. És un error sense trascendència, no cal fer-ne cas.

Valor del campo ID incorrecto
A la fitxa del declarat no ha estat definit correctament el camp Clau de la id. fiscal.

Valor del campo IDType incorrecto. Debe tener valor 02
A la fitxa del declarat el camp Clau de la id. fiscal hauria de valdre 2.

El NIF de la contraparte no esta censado
Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no esta identificado
El nom i/o la identificació fiscal del client (factures expedides) o proveïdor (factures rebudes) no són admesos per no coincidir amb les dades dels arxius de l'AEAT. Obriu la fitxa del declarat, cliqueu al botó Comprovació censal i permeteu que es capturin les dades correctes, o corregiu manualment el NIF, o marqueu la casella No censat, segons el cas.

FechaRegContable es inferior a FechaExpedicionFacturaEmisor
La data de recepció de la factura és anterior a la seva data d'emissió.

La Fecha de Expedición es superior a la fecha actual
S'hi ha inclòs una factura amb data posterior a la del dia de la tramesa.

Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA
Reviseu la identificació fiscal del client (factures expedides) o proveïdor (factures rebudes) per si necessités el codi de país al principi. També podria ser causat perquè el camp Clau de la id. fiscal té un valor incorrecte.

Falta informar campo obligatorio.: RegistroLRFacturasEmitidas
Falta informar campo obligatorio.: RegistroLRFacturasRecibidas
Indica que per alguna raó ha estat enviada una petició sense cap registre vàlid de factures. Reviseu si l'Estat de les factures pendents d'enviar conté alguna anotació d'error.

No existe el Registro
Ha estat reenviada una factura, usant les funcions de canvis o de baixes, en què amb posterioritat a l'alta li ha estat canviada manualment alguna de les tres dades identificatives (data d'emissió, número (i sèrie), i NIF de l'emissor). Per a l'AEAT un canvi en qualsevol d'aquestes dades significa una factura nova, i un document que no consta a la seva base de dades no és possible modificar-lo ni eliminar-lo.

El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado
El certificat seleccionat no correspon a la persona física o jurídica autoritzada per a la tramesa de la informació (habitualment amb el NIF de l'emissor i receptor de les factures). Trieu el certificat correcte.

Recomanació: Per tal d'evitar la creació de factures sense IVA mancades de les definicions exigides per la normativa, i que serien rebutjades, marqueu la casella Comprova definicions d'IVA a Configuració.

La gestió manual de l'SII sempre està disponible com a darrer recurs

Per als casos especials no inclosos o contemplats en el programa, o els eventuals problemes que puguin sorgir ocasionalment per molt diverses causes, i per tal de poder complir els terminis legalment establerts, sempre estarà oberta a la vostra disposició la possibilitat de presentar (o modificar, o anul·lar) manualment les facturas a la pàgina específica de l'AEAT, on podeu accedir clicant al botó AEAT > SII (excepte hisendes forals, Canàries, Ceuta i Melilla) des de dins de l'aplicació, o directament a Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT[enllaç
  extern]. Si en el futur aquest enllaç deixés de funcionar, consulteu amb l'AEAT.

Documentació útil

Portal de l'SII (AEAT)[enllaç extern]
Preguntes freqüents SII[enllaç extern]
Ajuda Procediment G417 - IVA. Gestió de llibres registre (SII)[enllaç extern]
Calculadora de terminis 2018[enllaç extern]
IVA. Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT[enllaç extern] (producció, amb trascendència tributària)
Portal de Pruebas externas[enllaç extern] (preproducció, per a proves, sense trascendència tributària)
Llei de l'IVA[enlla extern]
SII a la Hisenda Foral d'Araba[enlla extern]
SII a la Hisenda Foral de Bizkaia[enlla extern]
SII a la Hisenda Foral de Gipuzkoa[enlla extern]
SII a la Hisenda Foral de Navarra[enlla extern]
SII a l'Agència Tributària Canària[enlla extern]

Tots els enllaços externs continguts en aquest document són vàlids en el moment d'escriure aquestes línies. En el futur podríen variar sense avís previ a criteri de l'AEAT.

Glossari d'alguns termes usats en aquesta documentació

Responsabilitat assumida per WINBITS S.L.U.

Per les seves implicacions legals us convé llegir la resposta #349.