Fitxers > Articles > Edició > Alta i Canvis

En aquesta pantalla podreu donar d'alta nous articles o modificar les dades dels existents.

En enregistrar una alta caldrà assignar un codi d'entre un i tretze caràcters que no estigui repetit en el fitxer. Hi podeu entrar números, lletres majúscules, espais i signes de puntuació. Si voleu que el programa presenti el nou codi automàticament, el següent al darrer entrat, podeu definir-ho a Configuració, Autonumera codis (vàlid només quan el darrer caràcter sigui numèric). En cas de triar un codi que un altre usuari de la xarxa local ja estigués processant en aquell mateix moment, el programa ho impedirà i mostrarà un missatge. Si accidentalment aparegués aquest missatge sense que ningú més estigui enregistrant altes, reinicieu el programa a tots els punts de la xarxa local.

Si a la reixeta d'inici hi hagués un filtre actiu, en enregistrar una alta el filtre quedarà desactivat.

Si feu servir codis amb només números, és aconsellable que siguin tots de la mateixa longitud. Com que s'admeten també lletres, el criteri d'ordenació ha de ser forçosament alfanumèric, és a dir, caràcter a caràcter, o columna a columna, d'esquerra a dreta. Per tant, els codis 10 i 100 se situaran abans que el 2, de la mateixa manera que AB i ABC se situarien abans que B. Us convé llegir també la resposta #10.

En registrar altes us pot ser d'utilitat l'ús de la funció per completar codis de barres. Amb aquest fi introduïu manualment com a nou codi de l'article 7 o 12 caràcters numèrics de la vostra elecció, segons que feu servir codis de barres EAN-8 o EAN-13, respectivament, i tot seguit premeu el botó Codi de barres o la tecla F9. El programa en calcularà el dígit de control i l'afegirà al final. Si teniu activades les caselles Autonumera codis i Inclou-hi codis de barres a Configuració, i el darrer codi entrat és un codi de barres EAN vàlid, el programa us oferirà automàticament el següent, incrementant-ne el penúltim dígit i afegint-hi al final el dígit de control que hi pertoqui.

El botó adossat a la casella del codi permet accedir a la funció Cerca, si bé només està operatiu a la pantalla de canvis.

En el camp Nom entreu el nom de l'article o la descripció del servei, amb un màxim de 54 caràcters. Si voleu que només hi entrin lletres majúscules podeu definir-ho a Configuració, Nom en majúscules. És recomanable omplir sempre aquest camp, ja que altrament apareixerà buit a la reixeta principal i a la funció Cerca. Si us cal més amplitud per a la descripció podeu aprofitar la funció Notes de l'article.

Adossat a la casella Nom hi ha un botó que us permetrà cercar informació sobre l'article per tota la xarxa, fent servir els cercadors actualment més coneguts. Trieu el cercador a la llista desplegable dins el requadre Cercador. Marqueu la casella Frase exacta si voleu que la cerca es faci amb el nom exactament tal com està escrit. Perquè aquesta funció estigui operativa l'ordinador haurà d'estar connectat a Internet. Si en el futur algun dels cercadors modifiqués la sintaxi emprada en l'operació de cerca aquesta funció podria no donar un resultat correcte, cosa de la qual WINBITS S.L.U. no es pot fer responsable.

En el camp Alta entreu la data en què es registra l'alta, que per defecte serà la del sistema. Pot ser modificat manualment si a Configuració, No permetis canvis a dades estatístiques, manteniu la casella desmarcada.

El camp Components, si té contingut, es mostra mitjançant una petita icona al cantó superior dret. Cliqueu-hi al damunt per a obrir la finestra de components en mode d'edició.

Referència és un camp de lliure utilització, amb una capacitat de 13 caràcters alfanumèrics. Pot ser útil per a indicar-hi la referència o el codi del proveïdor, o qualsevol altra informació que ens pugui resultar interessant. Si hi guardem el codi del proveïdor, ens facilitarà la gestió de comandes, ja aquesta dada apareix en el llistat d'existències sota mínim. Aquest camp pot ser modificat també des del registre d'entrades. A diferència del codi, el contingut d'aquest camp no es únic, de manera que una mateixa referència pot ser assignada a més d'un article.

A Venda mínima podeu introduir la quantitat mínima que soleu vendre de l'article. Aquest valor apareixerà com a predeterminat al camp Quantitat d'albarans, pressupostos i factures. Si hi introduïu 1 (un u) el camp quantitat prendrà sempre per defecte aquest valor en comptes de quedar buit o en blanc. El valor de la venda mínima no hauria de ser superior al de la venda màxima.

Introduïu un valor més gran que zero al camp Venda màxima si voleu ser avisat quan entreu a pressupostos, albarans i factures una quantitat de l'article que en sigui superior. En aquest cas el programa ho advertirà mitjançant un misssatge i impedirà l'operació mentre no sigui introduïda una quantitat igual o inferior. Aquest camp té prioritat damunt la quantitat màxima definida a Configuració. El valor de la venda màxima no hauria de ser inferior al de la venda mínima.

Als camps Compra mínima i Compra màxima introduïu, si cal, les quantitats de compra mínima i màxima que considereu adients, per tal que siguin tingudes en compte en calcular la comanda predeterminada de l'article. El valor de la compra mínima no hauria de ser superior al de la compra màxima. Si voleu que sempre es demani la mateixa quantitat de forma fixa, ompliu totes dues caselles amb el mateix valor.

Unitat de mesura: Camp útil per a entrar-hi símbols d'unitats, com kg, g, m², km, m, cm, mm, l, h, amb tres caràcters de llargada com a màxim, per a ser imprès de manera opcional a comandes a proveïdors, i albarans, pressupostos i factures a clients, en una columna addicional.

Si feu servir famílies per classificar els vostres articles, seleccioneu-la a la llista desplegable titulada Família. En podeu donar d'alta una de nova sobre la marxa prement el botó amb un signe més present a la dreta, si bé la gestió completa del fitxer de famílies cal que sigui feta des de Fitxers > Articles > Edició > Famílies. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

Si feu servir codis de barres EAN-8 o EAN-13 i l'article té el camp Codi amb el contingut adient, 8 o 13 dígits respectivament, se'n mostrarà a pantalla el gràfic amb les barres. En cas que el dígit de control, el darrer de la sèrie, fos incorrecte, el programa dibuixarà igualment el gràfic però amb el dígit correcte. Si en voleu obtenir una còpia impresa, feu-hi clic al damunt. També podreu imprimir codis de barres amb les etiquetes d'articles i a la pantalla de Verifica.

Feu constar a Ubicació la situació física de l'article al vostre magatzem, si s'escau, amb un màxim de 12 caràcters alfanumèrics.

Seleccioneu el proveïdor mitjançant la llista desplegable titulada Proveïdor. En podreu donar d'alta un de nou sobre la marxa prement el botó amb un signe més present a la dreta, si bé la gestió completa del fitxer de proveïdors cal que sigui feta des de Fitxers > Proveïdors. Si el proveïdor disposa de lloc web, podreu accedir-hi fent clic damunt la icona del navegador, visible més a la dreta. Només es pot assignar un proveïdor a cada article. Aquest camp pot ser modificat també des del registre d'entrades. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

El camp Existència us permetrà en cas que calgui modificar manualment l'estoc o existència de l'article, si bé és molt aconsellable no fer-ho en aquest lloc ja que el programa no anotaria aquesta operació com a moviment de gènere. Com que aquest valor s'actualitza automàticament quan s'enregistren entrades i sortides, és molt convenient protegir-lo de modificacions accidentals a través de Configuració, No permetis canvis a existència d'articles. Si us cal emprar-hi decimals definiu-ho a Configuració, Decimals a quantitats. Aquells articles l'existència dels quals es trobi per sota del mínim establert (vegeu més avall) mostraran un asterisc intermitent junt a aquest camp, i a la reixeta principal d'articles apareixeran amb tota la línia en color vermell, a condició que el camp Mínim no estigui buit. Us convé llegir també les respostes #142 i #273.

Marqueu la casella No actualitzis sempre que l'article sigui una prestació de serveis i no un bé físic i tangible, l'existència del qual no hauria de ser modificada cada cop que sigui inclòs en un albarà o factura. No té sentit descomptar de magatzem hores de mà d'obra, o distància de transport, o honoraris per una consulta o assessorament. Als efectes legals oportuns, especialment amb l'SII, el programa considerarà com a Entrega de béns els articles que no tinguin marcada aquesta casella, i com a Prestació de serveis els que la tinguin marcada.

El camp Mínim és l'existència per sota de la qual considerem que cal emetre una comanda de l'article. En crear un albarà o factura directa el programa avisarà que el producte es troba en aquesta circumstància si està definit així a Configuració, Adverteix existència baixa, i al llistat d'articles sota mínim quedarà inclòs tot aquell que es trobi en aquesta situació. Si es deixa el camp buit (en blanc, no pas amb un zero) es considerarà que l'article no té mínim i no interferirà en aquestes operacions.

Si l'article és subministrat pel proveïdor agrupat en un contenidor (caixa, envàs, bossa, paquet, sac, etc.) podeu emprar el camp Un./caixa (unitats/caixa) per introduir el nombre d'unitats de què es composa cadascun. Aquest valor serà usat pel programa per a calcular la quantitat a demanar de l'article, de manera que sempre sigui un nombre enter de contenidors. També s'usarà per a calcular el nombre de caixes venudes perquè opcionalment es mostri als albarans i factures. Deixeu-lo en blanc o entreu-hi un zero en cas que no hi escaigui. Aquest camp admet el mateix nombre de decimals que l'existència.

Introduïu al camp Comanda la quantitat d'aquest article que habitualment demaneu al proveïdor. Si hi entreu un zero, el programa entendrà que d'aquest article no se n'ha de fer cap comanda. Si ho deixeu en blanc, hi aplicarà com a predeterminat el criteri de la relació comanda/mínim descrit al llistat de mínims.

Els camps Darrera compra i Darrera venda mostren la data de les darreres operacions efectuades amb l'article. Poden ser modificats manualment si a Configuració, manteniu desmarcada la casella No permetis canvis a dades estatístiques. En certs casos aquestes dates podrien no ser correctes. Per exemple, si emeteu un albarà o registreu una entrada i tot seguit ho elimineu, aquests camps reflectiran la data de l'albarà o entrada suprimida, ja que el programa no conserva la dada emmagatzemada anteriorment.

El camp denominat Documents pot ser de gran utilitat quan ens cal vincular o associar documents externs amb l'article al qual pertany la fitxa i tenir-ne un enllaç ràpid. Per exemple contractes, informes, gràfics, fulls de càlcul, esquemes, arxius de text, cartes, plànols, dibuixos, fotografies, accessos directes, i fins i tot música. N'hi ha prou amb que estiguin en format digital (fitxer de disc), i preferentment que hi hagi un programa instal·lat a Windows que pugui obrir-los. Cliqueu a Afegeix, la imatge en forma de creu, per a obrir una finestra on triar arxius a qualsevol carpeta de l'ordinador o de la xarxa local, amb possibilitat de multiselecció, és a dir, marcar-ne uns quants per a incorporar-los a la llista tots de cop. Les úniques limitacions són que no se seleccionin dos fitxers amb el mateix nom, que aquest nom no sigui més llarg de 50 caràcters i que la ruta de carpetes no superi els 90 (amb longituds més grans caldria reanomenar el fitxer i/o traslladar-lo a una carpeta de menys profunditat). La no repetició del nom és a fi d'evitar ambigüitats a la llista desplegable, ja que per simplicitat es mostra només el nom dels fitxers i no la ruta completa de carpetes de cadascun. El nombre de documents associats que hi podreu afegir és il·limitat, i no hi ha cap impediment perquè associeu un mateix arxiu a diverses fitxes. Cliqueu al botó Obre/visualitza perquè l'arxiu sigui obert amb el programa extern que li pertoqui, si existeix. Per a més agilitat el fitxer també s'obrirà amb la simple selecció del seu nom. Si us cal suprimir un document de la llista premeu la tecla Supr, encara que el fitxer físic al disc no serà eliminat. I tampoc a la inversa: si algú suprimeix un document al disc el programa el mantindrà a la base de dades mentre l'usuari no l'elimini. Possibles missatges d'error: Quan no es pot obrir el document triat és probablement perquè no existeix cap programa predeterminat a Windows per a obrir-lo. Reviseu-ho al Tauler de Control. Si el missatge anuncia que el fitxer no existeix és que en aquell moment ja no està present a la seva localització original, encara que ho hagués estat anteriorment. Caldria eliminar-lo de la llista i intentar introduir-lo de nou. Si apareix un missatge en afegir un nou document és probablement perquè un altre fitxer amb el mateix nom ja estava inclòs a la llista.

Entreu al camp Impost el tipus que cal que sigui aplicat a l'article. Podeu triar entre Normal, Reduït, Superreduït i Zero. El valor numèric de cada tipus ha de ser definit a Configuració, Impostos, per tal que pugui ser aplicat en emetre documents de sortida. També afecta la llista de preus i la impressió d'etiquetes. El recàrrec d'equivalència, si n'hi hagués, també es veu afectat per la definició d'aquest camp. El tipus de RE es considerarà implícitament el mateix que el definit per a l'impost principal. Si es deixa aquest camp en blanc, aleshores l'usuari haurà d'entrar manualment el tipus d'impost, i el de RE si fos el cas, cada vegada que inclogui aquest article a un albarà o factura directa. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #342.

A Ecotaxa (nom predeterminat) hi hauríeu d'introduir l'import fix unitari que serà aplicat a l'article. Si no veneu articles subjectes a aquesta taxa, aquesta casella es mostrarà desactivada i podeu per tant ignorar-la. Per a activar-la és imprescindible anar a Configuració i introduir les sigles de l'impost a la casella denominada Ecotaxa. Quan emeteu pressupostos, albarans o factures a clients, el programa capturarà el valor de la taxa a cada línia d'article i l'incorporarà als càlculs. Teniu en compte que l'import de l'ecotaxa no està subjecte a descomptes de cap mena, però sí a impostos indirectes, com per exemple IVA i RE. Si les vostres ecotaxes tenen tres decimals i el programa només us en permet l'entrada de dos, caldrà canviar a tres el nombre de decimals a preus a Configuració.

El camp Dte.màx correspon al màxim descompte que podem admetre per a l'article. Es tracta només d'una precaució, que incideix a l'emissió d'albarans i factures dificultant que per error o descuit hi sigui introduït un preu per sota del límit que voleu. El programa oferirà com a predeterminat un percentatge igual o inferior al que s'hi hagi definit. Si hi entreu un zero o ho deixeu en blanc, no hi tindrà cap efecte. Per a més informació sobre descomptes és convenient que llegiu la secció referent a altes d'albarans i factures.

El camp Preu tarifa permet la introducció del preu del proveïdor abans d'aplicar-hi el descompte. En alguns casos aquest valor és diferent al del preu de cost real. Si ompliu aquest camp, el programa l'introduïrà automàticament a la pantalla d'entrades. I a l'inrevés, si l'introduïu en enregistrar entrades, WinOmega l'actualitzarà a la fitxa de l'article.

Introduïu a Dte.prov., si s'escau, el descompte que el proveïdor aplica sobre el preu de tarifa. Si al camp Descompte a la fitxa del proveïdor d'aquest article consta algun valor, el programa l'agafarà com a predeterminat.

A Cost actual introduïu el preu de cost de l'article. Si heu d'emprar decimals definiu-ho a Configuració, Decimals a preus. Podeu fer servir la calculadora adossada per fer càlculs sobre la marxa en cas que calgui. Aquest camp pot ser modificat també des del registre d'entrades.

Si modifiqueu manualment algun dels tres darrers camps, preu de tarifa, descompte del proveïdor i preu de cost actual, pot ser que el programa recalculi automàticament els altres. En modificar el preu de tarifa es canvia el preu de cost actual en funció del descompte si aquell és diferent de zero; altrament el descompte esdevé zero. Si es modifica el descompte es canvia el cost actual si el preu de tarifa és desigual a zero; altrament es recalcula el preu de tarifa en funció del cost actual i el nou descompte. En modificar el cost actual, es canvia el descompte si el preu de tarifa és distint de zero.

El Cost mitjà, també conegut per cost ponderat, correspon al cost real de l'article en funció dels diferents costos de compra corregits amb el volum de cada partida. Per exemple, si d'un article teníem a magatzem 50 unitats comprades a 100, i ara n'entren 200 unitats més a un preu de 110, el seu cost mitjà o ponderat serà

(50 * 100 + 200 * 110) / (50 + 200) = 108

L'usuari no s'ha d'amoïnar per entrar-hi cap valor. WinOmega ho recalcula a mesura que se'n van enregistrant entrades. Si mai us calgués modificar-lo, ho podeu fer desmarcant abans la casella No permetis canvis a dades estatístiques a Configuració.

Marqueu la casella Actualitza PV en modificar cost actual per tal que el programa recalculi els preus de venda cada vegada que sigui modificat manualment el cost actual, o quan aquest canvi sigui induït per la modificació manual del preu de tarifa o el descompte del proveïdor. Si la deixeu sense marcar, el programa recalcularà els increments i marges en lloc dels preus de venda.

Increment és el percentatge que es carrega al preu de cost per a obtenir el preu de venda. El seu valor ve determinat per la fórmula:

(preu_venda - preu_cost) / preu_cost

Si s'omple manualment, WinOmega recalcularà el preu de venda. Si es deixa en blanc, el programa calcula l'increment en funció del preu de venda que es fixi. Es tracta d'un camp calculat, no persistent, que s'actualitza cada vegada que és modificat el preu de cost o el preu de venda, des de dins de la fitxa o per algun altre procés extern.

Marge és el percentatge del preu de venda que correspon al benefici brut. El seu valor ve determinat per la fórmula:

(preu_venda - preu_cost) / preu_venda

Es troba directament relacionat amb l'increment (vegeu més amunt). El programa el calcula en funció d'aquest, si bé l'usuari el pot modificar. Es tracta d'un camp calculat, no persistent, que s'actualitza cada vegada que és modificat el preu de cost o el preu de venda, des de dins de la fitxa o per algun altre procés extern.

Les caselles denominades PV1, PV2 i PV3 corresponen als preus de venda de l'article. Introduïu a PV1 el preu de venda normal. Els preus PV2 i PV3 només han de ser omplerts si es porta gestió de diferents tarifes. En aquest cas, teniu en compte que cada client disposa d'un camp anomenat Tarifa, el contingut del qual pot ser 1, 2 o 3, i que va associat als preus de venda PV1, PV2 i PV3 respectivament. En emetre albarans, pressupostos o factures el programa assignarà automàticament a cada article el preu de venda que pertoqui, segons la tarifa del client, per la qual cosa no és recomanable que els deixeu en blanc, almenys la casella PV1. Si heu d'usar decimals definiu-ho a Configuració, Decimals a preus. Aquest camp pot ser modificat també des del registre d'entrades.

Nota sobre els camps Increment, Marge, Preu de cost i Preu de venda: Aquests quatre camps són forçosament interdependents, cosa que vol dir que l'usuari només pot fixar-ne dos amb llibertat. Si s'entren valors per al preu de cost i el de venda, el programa recalcularà els altres dos. Si es fixen el preu de cost i l'increment, llavors el marge i el preu de venda quedaran determinats pel programa. I així també per a les altres combinacions. Com que el programa internament guarda els preus amb decimals, si amb posterioritat fos modificat el valor de Decimals a preus a Configuració podria observar-s'hi algun canvi no previst. Per exemple, treballant amb zero decimals, si a un preu de cost de 5 es fixa un increment del 15,0%, el preu de venda serà 6, a conseqüència de l'arrodoniment. Si es canvia el nombre de decimals a 2, el preu de venda apareixerà com a 5,75.

Si treballeu amb agents comercials, ompliu els camps Comissió 1, Comissió 2 i/o Comissió 3 amb la comissió percentual que anirà associada amb cadascun dels tres preus de venda. Per a més detalls és important que llegiu també la secció Comissions. Si no teniu cap agent comercial registrat aquestes caselles estaran desactivades.

Premeu els botons Compres, Vendes i Moviments per a obtenir un llistat detallat de les entrades, sortides i moviments consolidats de l'article visible a pantalla (només disponibles a la fitxa de canvis quan s'hi accedeix des de la reixeta principal).

En el camp Notes podeu entrar un text lliure gairebé sense límit de longitud (32 kb, uns 32.768 caràcters). Si us cal realitzar una cerca de qualsevol text en aquest camp i a tots els registres, introduïu el mot o frase a la casella Cerca i premeu el botó Cerca. El procés s'inicia en el registre següent a l'actual i és cíclic, quan arriba al final del fitxer continua a partir del principi (funció disponible només a la pantalla de canvis quan s'hi accedeix des de la reixeta principal). Premeu Imprimeix per obtenir una còpia impresa del contingut d'aquest camp. Si està marcada la casella Mostra notes d'articles a Configuració, quan afegiu línies d'articles a un pressupost, albarà o factura a clients, o a una comanda a proveïdors, el programa us mostrarà un advertiment amb el text d'aquest camp (màxim 250 caràcters). Útil per a recordatoris diversos, com aplicar descompte màxim per ser obsolet, no reposar articles extingits, diferents descomptes segons la quantitat, prendre precaucions especials d'embalatge o tramesa, etc.

A la pestanya Imatge teniu la possibilitat d'associar amb l'article un gràfic de la vostra elecció. Llegiu-lo d'un fitxer de disc amb el botó Carrega. El fitxer pot estar en formats BMP, GIF, JPEG i PNG, i en pot ser obtingut mitjançant l'ús d'un scanner o amb un programa de dibuix. També el podeu extreure del porta-retalls de Windows si premeu el botó Enganxa (a condició que contingui un gràfic). Les operacions inverses es poden realitzar amb els botons Desa i Copia respectivament. Premeu el botó Esborra si voleu eliminar el gràfic existent, i Imprimeix per obtenir-ne una còpia impresa en paper. Si marqueu la casella Centrada el dibuix es mostrarà centrat a la finestra. Si marqueu la casella Ajustada, ocuparà la totalitat de l'espai lliure. En cas de ser més petit s'expandirà, en cas contrari es contraurà. En certs casos les imatges en formats GIF, JPEG i PNG poden crear problemes en ser incloses al fitxer d'articles, bé sigui per la seva mida excessiva, o pel factor de compressió o pel sistema de codificació, o una combinació d'ells. Mitjançant un bon programa de dibuix, convertiu-les a format BMP abans d'incorporar-les a un article, o bé reduïu-ne la mida, o senzillament deseu-les de nou a disc. Sovint amb això darrer n'hi ha prou. En qualsevol cas no és gaire recomanable introduir-hi imatges amb mides superiors a 800 píxels[enllaç extern] d'amplada o 600 píxels d'alçada.

Els botons del navegador i les tecles sumar i restar del bloc numèric us permetran moure-us pel fitxer (no disponible a Altes).

Feu servir el botó Baixa per eliminar el registre visible a pantalla (no disponible a Altes). Si voleu obtenir-ne un llistat imprès abans de la baixa, efectueu l'operació des de la reixeta principal. És aconsellable no reassignar el codi eliminat a un registre nou, atès que el programa no el suprimeix en els fitxers auxiliars (albarans, factures, entrades, etc), cosa per la qual podrien aparèixer posteriorment referències creuades.

Premeu Desfà o la tecla Control+Z per restablir el contingut anterior d'una casella recentment modificada.

El botó Arrossega permet commutar l'opció d'arrossegar dades quan es donen d'alta registres consecutius. Accessible també des de Configuració, Arrossega dades.

Premeu el botó Imprimeix o Control+L per obtenir un llistat imprès amb la majoria dels camps de la fitxa a pantalla. El camp Notes pot ser imprès des de la reixeta principal.

Premeu l'altre botó Imprimeix per obtenir una impressió de pantalla.

Si el focus es troba a un camp numèric, podeu obrir la Calculadora per a realitzar alguns càlculs amb el seu contingut. El resultat serà dipositat al mateix camp si tanqueu la calculadora amb el botó que té la marca d'acceptar.

Per a acceptar les noves dades premeu damunt el botó Accepta o Control+G. Si us estimeu més el teclat, o per anar més ràpid, podeu fer servir la tecla AvPàg amb el mateix fi.

Premeu el botó Anul·la o Esc per a descartar els canvis. Atenció: Si heu canviat manualment el contingut d'algun camp i premeu un botó qualsevol del navegador, o la tecla AvPàg, la modificació entrada serà desada implícitament tot i no haver premut el botó Accepta.

Premeu el botó Ajuda o F1 per obrir aquesta ajuda.

Durant l'entrada o modificació de dades podeu saltar de casella en casella mitjançant la tecla Retorn o la tecla Tab. Si voleu recular, podeu fer-ho amb les mateixes però mantenint premuda la tecla Shift.

Existeix també un menú principal i un menú contextual amb gairebé totes les funcions.

Podeu canviar d'una pestanya a una altra també amb el teclat, prement Control+Tab.

Algunes funcions d'aquesta finestra no estaran disponibles quan hagi estat oberta des d'una factura, albarà, pressupost o comanda (segons el cas),