Magatzem > Sortides > Altes
Magatzem > Pressupostos > Altes
Facturació > Clients > Altes

Vés a Altres camps

A través d'aquesta pantalla l'usuari podrà emetre albarans, pressupostos i factures. L'obtenció de factures a partir d'albarans cal que sigui feta a Facturació > Clients > Albarans i l'obtenció d'albarans o factures a partir de pressupostos, a Magatzem > Pressupostos > Canvis. Després de tancada l'emissió del document sempre podreu introduir-hi modificacions o donar-lo de baixa des de la pantalla de canvis.

Petita guia per a no perdre's amb la factura electrònica.

Si voleu obtenir una factura directa sense la mediació de cap albarà, emeteu-la des de Facturació > Clients > Altes. Però si us cal disposar d'un albarà al mateix temps que la factura, per exemple, per a lliurar-lo al transportista, feu-ho des de Magatzem > Sortides > Altes > Factura i albarà. En aquest cas, en acabar la factura el programa us crearà automàticament un albarà amb les mateixes dades de capçalera i text lliure, i idèntiques línies de detall.

Comenceu entrant-hi el codi del client si el coneixeu. Altrament, podreu cercar-lo fàcilment en una llista si premeu el botó Cerca / Alta o bé la tecla Control+Retorn, on fins i tot podreu donar-lo d'alta si calgués.

Si el client té marcat a la seva fitxa el camp Advertiment el procés serà interromput en aquest punt i es mostrarà el contingut del camp Notes per si es considerés adient abandonar l'emissió del document. En cas que aquest camp fos molt extens i excedís els límits de la pantalla, els botons d'acceptar i anul·lar no estaran visibles. Premeu la tecla S per a continuar amb el document, o les tecles N o Esc per a recular.

Si la fitxa del client està mancada d'identificació fiscal (NIF) serà emès un advertiment abans de continuar amb l'emissió.

Introduïu les dades de la capçalera a les caselles situades a la zona dreta de la pantalla. El programa pren com a data d'emissió del document la data del sistema de l'ordinador; l'usuari és per tant responsable de verificar que sigui la correcta, perquè legalment és una de les tres dades identificatives úniques de les factures (número i sèrie, data d'expedició i NIF de l'emissor). La data de venciment serà calculada automàticament pel programa en base al contingut dels camps Termini i Dies de pagament que constin a la fitxa del client. Com a Dte.p.i. (descompte per pagament immediat) i Agent entraran els que tingui el client a la seva fitxa. Si bé qualsevol d'aquestes dades pot ser modificada sobre la marxa. La casella de selecció d'agent comercial només estarà visible si teniu agents d'alta. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

El camp Comanda pot ser usat per a introduïr la referència de la comanda del client (màxim 25 caràcters), que després sortirà a la factura impresa. Quan estigueu emetent Factura-e caldrà omplir aquesta casella amb el codi d'expedient que consti al contracte o comanda formalitzat pel client. Si no el feu servir mai, podreu canviar-li el nom i assignar-li una altra funció a Configuració, requadre Camp lliure.

La casella Forma de pag. (només factures) mostrarà com a predeterminada la que consti a la fitxa del client, però pot ser modificada sobre la marxa. Aquesta forma de pagament és la que apareixerà després a la factura impresa. Premeu la tecla Supr per a esborrar-la. L'opció que hi trieu ho serà només a efectes descriptius, per a ser imprès al peu de la factura. En cap cas ho emprarà el programa per a determinar el termini de cobrament, ja que WinOmega calcula aquesta informació en base a allò que ha estat entrat a la fitxa del client en els camps Termini i Dies de pagament. És a dir, pel simple fet que un client tingui com a forma de pagament 30 dies data fra. no implica que el venciment de les seves factures hagi de ser fixat automàticament a un mes. Si us cal canviar també la data de venciment feu-ho al camp Venciment a aquesta mateixa pantalla.

Si en iniciar l'emissió d'una factura la data del document coincideix amb la de venciment el programa omplirà la casella Cobrada amb la mateixa data, donant per fet que es tracta d'una venda al comptat. Si voleu, en podeu modificar la data de cobrament o fins i tot deixar-la en blanc. En aquest darrer cas podreu esborrar-la mitjançant la tecla Supr, o bé fent-hi un doble clic i executant l'opció Eliminar al menú contextual. Hi podeu accedir també mitjançant la tecla Control+D. Si conté alguna data, s'esborrarà per tal que manualment hi pugueu entrar una altra. Si el seu contingut està en blanc, el programa hi entrarà la data del dia. És possible indicar al programa que sempre deixi en blanc la data de cobrament, inclús amb factures de comptat, a través de Configuració, casella Cobrada per defecte.

Si feu servir alguna modalitat de cobrament fraccionat (en diversos terminis), us apareixerà també una casella amb el títol Clau, on podreu entrar un número enter que correspondrà a la clau definida a Facturació > Clients > Terminis. En cas d'entrar-hi un valor superior a zero, llavors la data de venciment mostrada serà la del primer termini. Si voleu visualitzar la llista amb la data de cada termini, situeu el punter del ratolí durant un instant damunt la data de venciment. Si voleu que un client prengui sempre per defecte una clau determinada, entreu a la seva fitxa, al camp Termini, el nombre de la clau però amb signe negatiu.

Si el client té a la seva fitxa un compte bancari espanyol vàlid o un compte bancari estranger, i el seu camp Tipus de càrrec està definit com a Recurrent o està buit, podreu configurar el subtipus de càrrec recurrent a la llista desplegable Càrrec. D'acord amb el que està establert per les normes SEPA (Single Euro Payments Area) això és d'aplicació a clients a qui es preveu passar diversos càrrecs bancaris vinculats a un únic mandat. Trieu Primer si és el primer de la sèrie, Successiu a partir del segon, i Ultim quan correspongui al darrer. Si el deixeu buit, el programa considerarà que és Successiu, perquè és el subtipus més freqüent. Un error en definir aquest camp podria provocar el rebuig del càrrec per part del banc (només factures).

Premeu el botó A compte per enregistrar cobraments a compte (només pressupostos, albarans pendents de facturar i factures no rectificatives). Vegeu-ne més detalls.

Marqueu la casella No facturar (només albarans) per tal que el document no aparegui a la pantalla de facturar albarans, ni al llistat d'albarans pendents. Pot ser útil perquè no molestin aquells albarans que mai no es converteixen en factura, com per exemple els que són emesos a clients no identificats. Assegureu-vos que aquesta operació sigui reglamentària segons el vostre règim impositiu.

El programa numera els documents de manera correlativa, començant pel que estigui definit a Configuració, Numeració. En el cas que el nou número estigués ocupat en un altre document, el programa hi assignarà el número següent, i si també ho està, el següent, fins a trobar el primer que estigui lliure. Si volguéssiu canviar-lo sobre la marxa premeu el botó Canviar número a dalt a la dreta o la tecla Control+N, on podreu entrar qualsevol número no més gran que 999999 a condició que no estigui repetit en un document anterior, però cal tenir present la normativa d'Hisenda referida a la numeració de factures. L'existència de salts numèrics és només responsabilitat de l'usuari (feu servir Verificació en cas de dubte). Cal ser especialment curós amb la funció de canviar número quan es treballa en xarxa ja que, en determinades circumstàncies, dos usuaris podrien assignar manualment el mateix número a dos documents diferents que s'estiguin emetent alhora. En canviar el número del document, si la reixeta estava en estat d'espera per a entrar un nou codi, aquesta situació es perd i caldrà prémer el botó amb el signe més per a restaurar-lo.

Comenceu l'entrada a la reixeta de les línies de detall prement damunt el botó Alta (el que té el signe més) o amb la tecla Insert. Mitjançant el botó Baixa (el que mostra el signe menys) o la tecla Control+Supr s'obté el procés invers, o eliminació de la línia en curs. Aquestes funcions també estan presents al menú principal i al contextual.

Si no sabeu de memòria el codi de l'article premeu damunt el botó amb punts suspensius que apareix dins el camp Codi, o bé la tecla Control+Retorn, per a accedir a la funció de cerca, on també podreu donar-lo d'alta si calgués. La descripció de l'article apareixerà automàticament, per bé que pot ser modificada sobre la marxa.

Si manteniu premuda la tecla Shift mentre feu clic damunt el botó amb punts suspensius, o bé premeu Shift+Control+Retorn, apareixerà una finestra de cerca mostrant només els articles que hagin estat comprats anteriorment pel client a qui estem emetent el document, amb indicació del darrer preu aplicat i data de la darrera operació. Els articles mostrats són els mateixos que apareixen a Fitxers > Clients > Fitxer > Articles.

Per a més agilitat, podeu aconseguir que la finestra de cerca s'obri de forma automàtica si teniu marcada la casella Cerca d'articles automàtica a Configuració. En aquest cas apareixerà la llista desplegable Cerca, on podreu triar entre obrir la llista general d'articles, només els comprats pel client, o cap d'elles.

La casella destinada a contenir el nom o descripció de l'article o servei està limitada a 54 caràcters. En cas de necessitar més espai podeu afegir-hi línies addicionals deixant el codi en blanc.

Si a Configuració teniu definit un nom a la casella Seguiment trobareu una columna, entre la descripció i la quantitat, on manualment podreu introduir les dades de seguiment de l'article, com el lot de fabricació, el número de sèrie, o un codi de traçabilitat, amb un màxim de 30 caràcters. Aquesta dada apareixerà posteriorment en el document imprès, en una segona línia just a sota de la descripció. Com obtenir, en cas de necessitat, un llistat dels clients a qui s'ha enviat un producte amb un número de lot determinat.

El camp quantitat prendrà com a predeterminat el valor de la venda mínima de l'article, si bé pot ser modificat sobre la marxa, fins i tot amb una quantitat inferior sense que el programa emeti cap advertiment. Si factureu per superfície i us cal calcular-la a partir de la longitud i amplada us convé llegir a Consultes i respostes la #328.

La quantitat introduïda serà descomptada de l'existència de cada article, llevat dels casos següents: (a) Quan el document emès sigui un pressupost i no estigui marcada la casella Actualitza existència a pressupostos a Configuració. (b) Quan l'article tingui marcada a la seva fitxa la casella No actualitzis. (c) Quan l'article tingui definits components, en el qual cas serà descomptada l'existència de cadascun dels components. (d) Quan es tracti d'un article no registrat. Us convé llegir també les respostes #142 i #273.

Premeu el botó Previsió, o la tecla Control+E, o l'opció Previsió del menú contextual, per a conèixer la previsió d'entrades de l'article actiu a la reixeta segons les comandes pendents de rebre.

Si voleu entrar-hi quantitats amb decimals definiu-ne el nombre a Configuració, Decimals a quantitats.

Si hi deixeu la quantitat en blanc (no pas amb el número zero), el programa realitzarà el càlcul de l'import com si la quantitat fos un, si bé no descomptarà d'existència. Això pot ser útil per a facturar serveis o treballs concrets, on no té sentit donar un valor a la quantitat. Però podreu modificar aquest comportament posant un u a la casella Quantitat mínima a Configuració.

El camp impost (IVA o com s'anomeni) pot ser evitat, per a més agilitat, si a Configuració es marquen les caselles Salta impost o Oculta impost. En aquesta columna es mostra una llista desplegable amb els tipus d'impost que hagin estat definits a Configuració, Impostos.

A la columna Preu llista apareixerà el preu de venda que consti a la fitxa de l'article. Si el client té el camp Tarifa igual a 1, llavors el preu entrat serà el PV1. Si Tarifa val 2, entrarà el PV2. I si és 3, aleshores agafarà el PV3. Si premeu amb el ratolí damunt la cel·la del Preu Llista es desplegarà una llista amb els preus que l'article tingui definits, en cas que en tingui més d'un, per tal que pugueu seleccionar el que voleu. Si us cal entrar-hi preus amb decimals definiu-ne el nombre a Configuració, Decimals a preus.


Prioritat en l'aplicació de descomptes

A Descompte, camp que només admet una xifra decimal, apareixerà automàticament el darrer descompte que fou aplicat a aquest article i a aquest client si a Configuració està marcada la casella Aplica darrer descompte. Altrament, el programa hi entrarà el valor que tingui el client a la seva fitxa en el camp Descompte. Si el client no té fixat cap descompte o és zero, llavors el programa hi aplicarà el descompte que tingui la família a la qual pertany l'article. Si la família no té descompte definit o és zero, o l'article no té família, el descompte aplicat serà zero. En tots els casos tret del primer (aplicació del darrer descompte), el percentatge no serà superior al que consti al camp Dte.màx. de la fitxa de l'article si no és que aquest és igual a zero o està buit, si bé l'usuari sempre podrà entrar-hi manualment el descompte que vulgui.


Feu servir la funció Preus o premeu F4 per a obrir una finestra amb una llista de tots els clients que han comprat l'article actiu, mostrant el darrer descompte i el darrer preu aplicats, i amb la possibilitat de capturar aquestes dades si voleu. Aquesta funció se salta la protecció del Dte.màx. i no està disponible amb articles no registrats (codi buit).

Si us cal entrar-hi articles no registrats, és a dir, que no constin a la vostra base de dades, simplement deixeu en blanc la columna Codi i teclegeu-hi la descripció i preu que voleu. En aquest cas el descompte existent a la fitxa del client no hi serà aplicat. Si voleu entrar-hi una línia amb només comentaris, deixeu en blanc totes les columnes i entreu el text que voleu a Descripció. Si voleu deixar una línia totalment en blanc, deixeu buits tots els camps.

Activeu la casella Nova línia automàtica perquè el programa obri noves línies amb només comentaris a mesura que escriviu.

Si feu servir ecotaxes el programa les incorporarà automàticament a les línies on correspongui, però el seu import no serà visible. L'usuari en tindrà coneixement perquè la lletra es mostrarà de color blau, en comptes del negre habitual. En cas de necessitat podeu prémer F3 o obrir en el menú contextual l'opció Altres camps per veure o fins i tot modificar-ne l'import unitari.

A la finestra visible al peu de la reixeta podreu entrar un text lliure de longitud indefinida. Aquest text serà imprès a la part central del document, a continuació de les línies d'articles. Si voleu que us hi entri automàticament sempre el mateix contingut, consulteu Textos. Si emeteu factures a les administracions públiques en paper o en un format digital imprimible com PDF marqueu la casella Inclou codis DIR3 a Configuració, pestanya Facturació, per tal que aquests codis entrin automàticament al text lliure. Quan creeu factura i albarà conjuntament, els codis apareixeran també al text lliure de l'albarà. El programa elimina automàticament espais en blanc i salts de línia al final del text, per tal d'evitar que en el document imprès pugui aparèixer una pàgina addicional buida. Premeu la tecla Ins per a canviar cíclicament dels modes inserir a sobreescriure.

Aquesta finestra no permet la formatació de lletres o mots individualment. El format general mostrat coincidirà amb el que estigui definit a la pantalla d'impressió, requadre Text lliure, i que pot ser modificat ací mitjançant la funció Canvia format o la tecla Control+F. Un cop iniciada aquesta funció, trieu la font i el centrat per tal que el nou format sigui aplicat al text. Cliqueu a Reinicia per recuperar la font inicial del programa. Premeu Desa per conservar la configuració a sessions posteriors. Tanqueu la finestra de configuració prement la tecla Esc o clicant damunt el botó de tancament a la dreta.

Feu servir la funció Sense format perquè el text lliure es mostri sense el format definit. Mitjançant Amb format s'aconsegueix l'efecte invers. En qualsevol cas, en imprimir el document o obtenir-ne la vista prèvia el text lliure hi apareixerà amb el darrer format que hagi estat definit.

La grandària de la finestra del text lliure pot ser modificada a expenses de la reixeta aplicant el punter del ratolí a la línia divisòria i arrossegant-lo amunt o avall.

Si no feu servir mai el text lliure, per a més comoditat en podeu ocultar la finestra mitjançant el menú contextual associat o prement la tecla Control+T. D'aquesta manera, a més, guanyareu més espai per a la reixeta. L'operació inversa s'efectua de la mateixa manera. Si teniu definit un text lliure fix, el document en prendrà el contingut independentment de que la finestra estigui visible o no.

Si voleu esborrar de cop tot el contingut del text lliure premeu Control+S, o Buida text en el menú contextual.

Podeu capturar a la finestra del text lliure el contingut del camp Notes del client mitjançant l'opció Notes del menú contextual associat. Això pot ser de gran utilitat en alguns casos perquè permet tenir un text lliure personalitzat per a cada client. El nou text serà afegit sempre al final, en cas que ja existís algun contingut a la finestra. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #343.

Si voleu que el text lliure agafi el contingut del porta-retalls premeu Control+V, a condició que tingui format de text.

Descripció de l'objecte de la factura: Ompliu la casella situada entre el text lliure a la zona de línies i el peu del document, on hi ha els totals, amb una descripció detallada del contingut de la factura emesa, en compliment de la normativa de l'SII. Màxim 255 caràcters. Per a facilitar la introducció el programa arrossegarà la descripció introduïda a la factura anterior, que l'usuari podrà (i en general haurà de) modificar per a ajustar aquest text a la realitat de la factura en curs ajudat per una llista desplegable amb autocompletat. Segons que sembla la normativa de l'SII exigeix que la descripció sigui específica per a cada document i no s'hi admeten textos genèrics. L'usuari serà el responsable final de que aquest text sigui l'adient en cada cas. Per a més detalls sobre l'ús d'aquest camp hauríeu d'adreçar-vos a l'AEAT. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #397. La funció d'arrossegament automàtic de la descripció pot ser desactivada mitjançant la casella Arrossega descripció disponible a Configuració.

És possible moure o traslladar les línies de detall cap amunt i cap avall després d'haver estat completades. No es pot canviar l'ordre, tanmateix, a factures que continguin més d'un albarà. Per raons òbvies, el programa no permetrà que s'hi barregin línies procedents d'un albarà amb les d'un altre. Si a Configuració teniu definit que els pressupostos, albarans o factures no puguin ser modificats, aquesta funció no hi estarà disponible.

Podeu fer servir el menú Ordenació perquè les línies de detall quedin ordenades segons diversos criteris. Marqueu l'opció Descendent perquè l'ordenació s'efectuï en sentit invers. També podeu canviar l'ordenació clicant damunt la línia de títols de la reixeta, prèvia confirmació. Quan diverses línies comparteixin la mateixa quantitat, tipus d'impost o preus, s'adoptarà com a ordenació secundària la descripció dels articles. Aquesta operació és irreversible, de manera que no és possible recuperar la posició anterior de les línies. La nova ordenació es mantindrà al document fins i tot després de tancar-lo. Si voleu modificar aquesta posició al vostre gust feu servir la funció Mou. L'ordenació fixada és només vàlida per al document a pantalla. En cas d'afegir-hi noves línies o modificar el contingut de les existents no es produeix una reordenació automàtica; caldrà executar de nou la funció de reordenar. L'ordenació en factures que continguin més d'un albarà es farà en blocs independents per cada albarà. Per raons òbvies el programa no permetrà que s'hi barregin línies procedents d'un albarà amb les d'un altre.

Us convé llegir també a Consultes i respostes la #358.

En cas d'errada en seleccionar el client, no cal anul·lar tot el document i començar de nou. Obriu el menú Edició i executeu l'opció Client. Hi podreu entrar directament el codi d'un client diferent, o obrir la finestra de cerca. Aquesta funció permet estalviar temps, especialment quan el document en emissió és ja molt llarg, i pot ser emprada també després d'haver-lo tancat, des de la pantalla de canvis. Cal tenir present, tanmateix, que el canvi de client a una factura ja emesa i lliurada al comprador pot estar subjecte a importants limitacions legals. No és possible canviar el client d'un albarà ja facturat; en cas que calgui, feu-ho a la factura corresponent. En canviar el client a una factura també es canvia en els albarans associats. Els preus i descomptes presents a les línies de detall no seran actualitzats pel simple fet de definir un nou client, encara que aquest estigués subjecte a altres condicions de venda. Caldria revisar-los curosament. Si el client inicial no estigués subjecte a impost indirecte (IVA i/o RE) i el nou sí, caldrà entrar-ne el tipus manualment a cada línia. A causa de que el programa no guarda les dades estatístiques de la penúltima operació, pot ser que després de canviar un client alguna d'aquestes dades ja no sigui vàlida. Per exemple, el camp Darrera venda del client inicial, i els camps Darrera venda, Darrer preu i Darrer descompte mostrats en algunes reixetes i llistats.

Mitjançant la funció Copia del menú contextual o la tecla Control+C podreu copiar al porta-retalls el contingut del camp ressaltat a la reixeta.

A la llista desplegable Impressió trieu l'opció Immediata perquè aparegui la pantalla d'impressió immediatament després de prémer el botó Accepta. Si voleu estalviar-vos aquest pas, trieu Directa. D'aquesta manera el document recent acabat serà imprès directament sense que calgui obrir pantalla d'impressió. Trieu Diferida per a no imprimir el document en aquell moment, si bé sempre podreu fer-ho amb posterioritat. Les tres opcions es mostren en colors mnemònics per tal d'evitar confusions. Si heu creat una factura amb albarà i heu triat una de les dues primeres opcions, obtindreu la impressió de tots dos documents. Si us cal canviar aquest comportament sobre la marxa, trieu Immediata a la llista desplegable i, en obrir-se la pantalla d'impressió, canvieu a una pestanya diferent de Factura simplificada.

Premeu el botó Vista prèvia o Control+I per accedir a la vista prèvia del document.

Fent servir la funció Marge o prement Control+M obtindreu un llistat detallat del marge de benefici obtingut al document a pantalla en forma de vista prèvia imprimible. El càlcul del marge s'efectua segons el preu de cost mitjà que cada article tenia registrat en el precís moment de l'emissió del document, i computa el descompte p.i. i la comissió de l'agent comercial si s'escau, amb la consegüent reducció del marge. Si voleu obtenir un llistat general ho podreu fer des de marge de facturació. Si en el moment de l'emissió del document un article tingués cost mitjà buit o igual a zero, o es tracta d'un article no registrat (sense codi), el càlcul del marge d'aquesta línia donarà 100%, atès que no hi ha constància del seu cost real. Això es pot resoldre, tanmateix, introduint el cost manualment a la pantalla de canvis mitjançant la funció Altres Camps.

Mitjançant la funció Caixa, o prement Control+A, podreu obrir el calaix de la caixa registradora si el teniu correctament instal·lat i configurat. Si en aquest moment es penja el programa pot ser perquè el port definit no és correcte o no està disponible.

Marqueu l'opció Etiquetes del menú Edició perquè en acabar la impressió del document el programa ofereixi la impressió immediata d'etiquetes de tots els articles que hi són inclosos, en un nombre igual a la quantitat que consta a cada línia. Si la quantitat no fos un nombre enter, serà arrodonida cap amunt, i si estigués buida, s'imprimirà una sola etiqueta. Quan a la llista desplegable Impressió estigui seleccionada l'opció Directa, les etiquetes seran impreses directament a continuació del document sense mostrar la seva pantalla d'impressió.

Cliqueu al botó Etiquetes (icona blava) a la barra de tasques per obtenir en qualsevol moment etiquetes del client a qui està emès el document. S'obrirà un quadre de diàleg perquè hi trieu les opcions.

Cliqueu al botó Etiquetes (icona vermella) a la barra de tasques per obtenir en qualsevol moment etiquetes dels articles inclosos al document. Un quadre de diàleg us permetrà triar entre imprimir les de tots els articles, o bé imprimir només les de l'article actiu, en tots dos casos en un nombre igual a la quantitat.

Cliqueu al botó Oculta preu llista i descompte, o premeu Control+O, perquè deixin d'estar visibles les columnes Preu llista i Descompte. Al mateix temps, si el preu de cost i el marge estiguessin visibles a la barra d'estat al peu, també quedaran ocults. Executeu de nou aquesta funció per aconseguir l'operació inversa. Pot ser útil per a negocis que venen a preu fix, sense descompte, o en aquells casos en què el client pot estar veient la pantalla mentre s'està emetent la seva factura.

Executeu la funció Consultes > Client, o premeu el botó Dades del client, només disponible quan existeix un client seleccionat, per a obrir-ne la fitxa i modificar-ne qualsevol de les dades llevat del codi. Teniu en compte que si modifiqueu el nom, l'adreça o la identificació fiscal, no només agafarà les noves dades el document en curs, sinó també tots els emesos a aquest client amb anterioritat.

Executeu la funció Consultes > Article, o Dades al menú contextual de la reixeta, per a obrir la fitxa de l'article i modificar-ne qualsevol de les dades llevat del codi. Si en canvieu el nom o descripció, aquest també serà modificat en el document. Si hi canvieu qualsevol dels preus, tanmateix, aquests no hi seran reflectits.

Mitjançant les funcions Pressupostos, Albarans i Factures en el menú Consultes, o clicant als respectius botons, podreu veure en una finestra a part el detall dels documents emesos al client a pantalla. Si preferiu ocultar aquests botons, cliqueu damunt Consultes > Botons.


Altres camps

Funció accessible clicant al botó Altres camps i mitjançant el menú contextual o prement F3 quan el focus és a la reixeta, i que fa possible la modificació de diversos camps pertanyents a les línies (al panell superior) o a la capçalera del document (al panell inferior) que habitualment es troben fora de la vista per ser poc usats i per tal de no distreure. Els camps de la capçalera no estan disponibles en pressupostos ni albarans, només a factures.

En cas que a Configuració, pestanya Seguretat, estigués protegit l'accés a Fitxers > Articles, algunes de les casellas al panell superior estaran desactivades per tal que l'operador no pugui veure el preu de cost ni la comissió.

Línia (requadre)

A la casella Caixes apareixerà per defecte el nombre de caixes calculat en base a la quantitat dividida pel contingut del camp Un./caixa existent a la fitxa de l'article, en forma de número enter i arrodonit cap amunt si calgués, i que ací podrà ser modificat manualment. El preu de cost mitjà, l'ecotaxa i la comissió de l'agent comercial, dos d'ells emprats en els llistats de marge i de comissions, són capturats just en el moment d'afegir la línia, i en algunes circumstàncies l'usuari en podria voler la modificació, especialment quan es treballa amb articles no registrats, perquè llavors el programa pren zero com a valor predeterminat. Marqueu la casella Actualitza cost perquè el nou cost sigui també introduït a la fitxa de l'article com a cost mitjà. Marqueu la casella Actualitza ecotaxa perquè la nova taxa sigui també introduïda a la fitxa de l'article com a ecotaxa. Suposant en tots dos casos que es tracti d'un article registrat. A la casella Data podreu modificar per una altra qualsevol la data en què la línia fou afegida al document, que és el valor que aquest camp pren per defecte. Útil per als que emeten albarans que se serveixen per parts, o els que fan servir els pressupostos com a ordres de treball relacionades, per exemple, amb una obra de construcció on es van subministrant materials i/o serveis durant un temps. Pot afectar alguns llistats de moviments d'articles.

Factura (requadre)

Cal omplir aquí algunes dades necessàries per a la Factura-e i/o l'SII.

Hi podreu canviar el camp de la factura anomenat Data de l'operació, tag FechaOperacion a l'SII i ReceiverTransactionDate a Factura-e. Aquesta informació ha de ser inclosa a una factura quan la data de l'operació no sigui la mateixa que la d'emissió. Si la deixeu en blanc o hi introduïu la mateixa data d'emissió o una de posterior, aquesta dada no es mostrarà a la factura enviada al client. El programa omple automàticament la data de l'operació a les factures creades a partir d'albarans, prenent la data d'emissió de l'albarà o, si n'hi hagués més d'un, la del darrer. A les factures directes es considera que l'operació i l'emissió són la mateixa data, si no és que l'usuari ho modifica manualment. Vegeu més detalls sobre la data de l'operació.

Ompliu la casella Ref. del contracte, tag ReceiverContractReference, amb el contingut que el client us indiqui.

A la casella Comanda, tag ReceiverTransactionReference, haureu d'incloure també el contingut que us indiquin. Però si la deixeu buida, el programa prendrà per defecte el valor del camp Comanda de la factura. Si aquest estigués també buit, aquest tag no serà inclòs a la Factura-e.

Ompliu la casella Ref. de l'expedient, tag FileReference, amb el contingut que el client us indiqui.

A la casella Clau del règim especial o transcendència tributària, tag ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, trieu la definició de la clau d'identificació de la factura en funció del règim especial de l'IVA o el tipus d'operació amb transcèndencia tributària que li pertoqui. Per defecte Operació de règim general, que és el més freqüent. En cas de dubte consulteu l'AEAT.

El Tipus de factura (completa, simplificada o rectificativa), tag TipoFactura, dada que també cal que sigui comunicada a l'AEAT, l'agafa el programa directament de la informació de què disposa.

IVA (requadre)

Aquesta secció estarà habilitada només per als usuaris que apliquen l'impost sobre el valor afegit (IVA), i haurà de ser complimentada quan una factura sigui emesa sense, per tal de deixar constància de la raó per la qual no ha estat carregat, i les causes legals que ho justifiquen, especialment per a informar-ho a l'SII. El programa no processa factures mixtes, on coexisteixin articles amb distintes causes legals per a la no aplicació de l'IVA. Aquests casos es poden resoldre emetent factures separades, però també informant de la factura manualment pel menú Facturació > SII, botó AEAT > SII.

Si la factura a pantalla està subjecta a IVA i a més se li aplica l'impost, que és el cas més freqüent, trieu Subjecta i deixeu la resta de caselles sense marcar. És l'opció per defecte.

Si està subjecta però no se li carrega IVA per inversió del subjecte passiu, marqueu la casella No exempta però amb ISP, per tal de complir amb la normativa de l'SII que obliga a informar-ne, tag TipoNoExenta. Amb aquesta mena de factures haureu de fer constar al camp Text lliure la frase "Operació amb inversió del subjecte passiu de conformitat amb l'article 84 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit 37/1992".

Si el document està subjecte a IVA però se'n considera exempt, marqueu la casella Exempta, i tot seguit trieu a la llista desplegable annexa la causa de l'exempció. Si no la sabeu, seleccioneu No disponible.

Si la factura es considera com a no subjecta a IVA, marqueu la casella No subjecta, i trieu-ne la causa a la llista desplegable annexa.

Marqueu la casella Repeteix per tal que en l'emissió de noves factures s'apliquin les mateixes definicions d'IVA del document immediatament anterior. Útil, per exemple, per als que facturen contínuament serveis sanitaris o d'ensenyament, en què s'aplica l'article 20 de la Llei de l'IVA.

Per a més detalls sobre la normativa legal hauríeu d'adreçar-vos a l'AEAT, o consultar les disposicions de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit[enllaç extern].


Finalment cliqueu al botó Tanca o premeu la tecla Esc per a tancar la finestra. A la pantalla de canvis aquesta funció no estarà disponible si a Configuració existeix alguna protecció que impedeixi la modificació del document. Si no teniu definida l'ecotaxa a Configuració la casella estarà desactivada. Si no teniu cap agent comercial registrat la casella de la comissió estarà desactivada. El preu de cost mostrat no ha de coincidir necessàriament amb el cost que apareix al peu, a la barra d'estat, que correspondrà al cost actual o al cost mitjà existent a la fitxa de l'article, segons que estigui definit a Configuració. Important: Qualsevol canvi fet en aquesta finestra caldrà que sigui confirmat després cliclant al botó Accepta a la finestra subjacent o general del document. En cas contrari les dades introduïdes o modificades no s'hi mantindran.


Premeu el botó Accepta o la tecla AvPàg per a tancar el document. Premeu Anul·la per a descartar-lo i tancar.

En un entorn de xarxa, si intenteu cancel·lar l'emissió d'una factura quan des d'un altre punt de xarxa ja havien iniciat l'emissió d'una altra amb un número posterior, el programa no us permetrà abandonar l'operació, per tal d'evitar que hi hagi salts numèrics no volguts.