Magatzem > Entrades > Altes

En aquesta finestra podeu enregistrar les entrades de gènere que rebeu dels proveïdors. En cas que aquestes entrades siguin objecte d'una comanda cursada amb anterioritat, és preferible que n'efectueu el registre des de la pantalla de canvis de comandes.

Comenceu entrant-hi el codi de l'article rebut, o bé premeu el botó Cerca per a localitzar-lo fàcilment, o fins i tot donar-lo d'alta si encara no el tinguéssiu. La funció Cerca també és accessible mitjançant la tecla Control+Retorn.

A Albarà i Referència podeu entrar el que vulgueu, o inclús deixar-los en blanc, encara que us suggerim que hi anoteu el número de l'albarà del proveïdor en el primer, i el codi que el proveïdor dóna a aquest article en el segon. Després d'iniciar una sèrie d'altes, el camp Albarà es repetirà registre a registre, per tal de facilitar l'entrada de dades quan s'han rebut diversos articles del mateix proveïdor.

A la casella Quantitat podreu enregistrar-ne el nombre d'unitats rebudes. L'existència de l'article a magatzem serà actualitzada en el precís moment en què premeu el botó Accepta, si no és que a la fitxa de l'article teniu marcada la casella No actualitzis. A la barra d'estat, al peu de la fitxa, es mostrarà l'existència abans d'enregistrar la quantitat i després, i el mínim establert per l'usuari. Per a enregistrar una devolució de mercaderia al proveïdor introduïu-hi la quantitat amb signe negatiu. Us convé llegir també les respostes #142 i #273.

Entreu a Preu tarifa el preu del proveïdor que consta a l'albarà de lliurament. Per a aplicar-hi un descompte qualsevol, entreu-ne el valor a la casella adjunta i el programa calcularà el preu de cost. Si el proveïdor fa servir descomptes acumulats, entreu-los en aquesta casella separats pel signe més. Per exemple, si ha estat aplicat un 20% més un 10% més un 5%, caldria teclejar-hi curosament 20+10+5, i en saltar a la casella següent el programa realitzarà tots els càlculs, mostrant el descompte global obtingut. El nombre de descomptes acumulats és il·limitat. Els valors introduïts a Preu tarifa i descompte actualitzaran els camps corresponents a la fitxa de l'article. Aquesta casella no estarà activa si no està marcada la casella Calcula descompte.

Si cal, entreu al camp Cost actual el preu real de compra. El programa oferirà com a predeterminat el que en aquell moment estigui registrat a la fitxa de l'article, o bé el resultat d'aplicar-hi el descompte del paràgraf anterior. El nou preu de cost quedarà enregistrat també a la fitxa de l'article.

La casella Ubicació mostrarà el contingut del camp amb el mateix nom existent al fitxer d'articles. Si en canvieu ací el contingut també quedarà modificat a la fitxa de l'article.

Marqueu les caselles Actualitza referència i Actualitza proveïdor per tal que el programa desi les noves dades al fitxer d'articles.

Amb la casella Actualitza PV segons cost actual marcada, els tres preus de venda de l'article seran incrementats de manera proporcional en funció de la variació soferta pel cost actual, i desats a la fitxa de l'article. Si la casella marcada és Actualitza PV segons cost mitjà, aquest càlcul es farà en funció de la variació del cost mitjà. En tots dos casos el programa aplicarà un factor multiplicador damunt els preus de venda igual al quocient o ratio entre el nou preu, actual o mitjà, i l'existent a la fitxa de l'article en el precís moment de registrar l'operació.

Manteniu marcada la casella Calcula descompte perquè estigui activada la funció que calcula els descomptes del proveïdor.

Si voleu que tots els preus d'aquesta pantalla estiguin inaccessibles durant l'enregistrament de dades, marqueu la casella Protegeix preus. Això no obstant, qualsevol d'aquestes dades podrà ser modificada amb posterioritat a canvis d'entrades o a canvis d'articles.

El proveïdor pot ser seleccionat a través d'una llista de consulta desplegable, o llista desplegable abreviadament. Aquestes llistes permeten realitzar cerca incremental. Per exemple, si teclegeu 'DIS', se selecciona el primer element de la llista que comenci per aquestes lletres. Si hi afegiu una T, llavors serà seleccionat el primer element que comenci per ‘DIST', com ‘Distribuïdora'. No es distingeixen majúscules de minúscules. Si voleu anul·lar la recerca i iniciar-ne una altra, premeu la tecla Esborrar o Retrocés. El mateix efecte s'obté amb una pausa de dos segons en la pulsació de tecles. Premeu la tecla Supr per a esborrar-lo.

Si canvieu manualment el proveïdor i qualsevol dels tres preus de venda, també seran modificats a la fitxa de l'article.

El camp Darrera compra del proveïdor s'actualitzarà amb la data enregistrada per a l'entrada.

Si voleu imprimir etiquetes dels articles rebuts marqueu l'opció Etiquetes. En acabar la seqüència d'entrades el programa imprimirà un nombre d'etiquetes de cada article igual a la quantitat enregistrada. Si aquesta quantitat és fraccionària s'arrodonirà cap amunt. Si és negativa (per exemple, per una devolució) serà ignorada. En cas que volguéssiu no obtenir etiquetes d'un article concret, traieu la marca a Etiquetes abans de clicar a Accepta, sense descuidar-vos de marcar-la de nou amb el següent. Només s'obrirà la pantalla d'impressió si en el moment d'eixir està marcada aquella opció. Altrament, ja no serà possible l'operació, si no és que repetiu el registre de totes les entrades o les obteniu des de la reixeta d'articles.

A Notes escriviu, si cal, qualsevol comentari que considereu escaient relacionat amb el registre d'entrada en curs.

Si la casella de selecció Notes de l'article està marcada, la casella d'edició Notes mostrarà el contingut íntegre del camp corresponent a l'article la mercaderia del qual està essent enregistrada. En cas que l'usuari el modifiqui, el nou text es desarà tal com és al fitxer d'articles. Si a més a més voleu omplir també el camp Notes de l'entrada, alterneu entre un i l'altre clicant a la casella de selecció. En clicar finalment damunt el botó Accepta tots dos camps conservaran de forma independent el contingut introduït.

Altres funcions presents a la mateixa pantalla són Desfés, que us permetrà restaurar el valor original de qualsevol camp mentre l'esteu canviant (llevat de proveïdor, data i hora), Imprimeix, per a obtenir una impressió de tota la pantalla activa, i Calculadora, per si voleu realitzar càlculs addicionals.

Finalment premeu el botó Accepta per a desar el registre, o Anul·la per a descartar-lo. Podeu fer servir també la tecla AvPàg per a acceptar les dades.

En cas d'errada una vegada acceptades totes les dades, podreu modificar-les a Magatzem > Entrades > Canvis.