Fitxers > Articles > Fitxer > Llista de preus

Funció que us permetrà obtenir impresa la llista de preus dels vostres productes.

Ompliu les caselles Títol, Subtítol, Codi i Article si us estimeu més personalitzar alguns dels rètols que el programa imprimeix per defecte. Amb les dues primeres línies i el nom de l'empresa és possible triar el tipus, mida, estil i color de la lletra impresa. Premeu damunt el botó annex a l'extrem dret de cada casella o Control+Retorn per a obrir una finestra de selecció. Aquesta finestra és l'estàndard de Windows i permet d'una manera fàcil i intuïtiva escollir el nom de la font entre les que tingueu instal·lades a l'ordinador, a més de l'estil (negreta, cursiva, subratllat i tatxat), la mida i el color.

Marqueu la casella Imatge de la capçalera perquè s'hi imprimeixi la imatge que hagi estat definida en el requadre del mateix nom. Marqueu Nom de l'empresa si voleu que el nom d'usuari i la data actual siguin impresos a la part superior de la llista. Marqueu Repeteix capçalera perquè la capçalera de la llista es repeteixi a totes les pàgines. Marqueu Codi si voleu que el codi de cada article aparegui imprès en una columna al marge esquerre de la llista.

Marqueu la casella Imatge perquè s'imprimeixi la imatge gràfica associada a l'article, per dessota de la línia amb el nom i el preu. Amb aquest fi caldrà tenir prèviament definit un gràfic a la fitxa de cada article, i comptar amb una impressora amb les característiques adequades. No és possible simultaniejar aquesta funció amb la impressió de color altern (vegeu més avall), atès que no donaria bon resultat, ni té gaire sentit fer-ho.

Marqueu la casella Línies de punts perquè s'imprimeixin punts després del nom de cada article. Marqueu la casella Color altern per tal que les línies surtin sobre un fons de color alternadament, com un pijama o una zebra, si bé podria no funcionar correctament amb algunes impressores que no admeten tonalitats, especialment les d'agulles. Podeu triar el color al vostre gust a Configuració. Aquesta opció és mútuament excloent amb les línies de punts.

Si traieu la marca a Articles sense existència els articles l'existència dels quals sigui zero, negativa o estigui buida no seran inclosos a la llista. Si deixeu sense marcar Articles amb preu zero llavors els articles amb preu de venda zero, negatiu o buit no seran inclosos a la llista.

Al requadre Preus podeu definir si voleu imprimir només el preu amb impost inclòs, o bé només el preu abans d'afegir-hi l'impost, o bé tots dos.

La funció Interlineat us permetrà posar més o menys separació entre les línies de la llista (les unitats s'hi expressen en píxels[enllaç extern]). El valor predeterminat és 18. Ajusteu el valor del Marge superior per a regular l'espai en blanc a la part de dalt de les pàgines de la llista. Per defecte és 10 mm.

A la casella Tarifa podeu seleccionar quin dels tres preus de venda voleu incloure a la llista. Si trieu 1, llavors s'imprimirà el preu de venda 1. Si escolliu 2, el preu de venda 2. I si trieu 3, el preu de venda 3. Aquests preus es refereixen als que consten a la fitxa de cada article amb els rètols PV 1, PV 2 i PV 3. No és possible imprimir la llista amb més d'una tarifa alhora. La llista impresa indicarà al marge esquerre damunt la línia de títols, entre claudàtors, la tarifa aplicada, si no és que desactiveu la casella Assenyala.

Si voleu aplicar un descompte sobre tots els preus de la llista ompliu la casella Descompte amb el seu import expressat en tant per cent. També podria servir aquesta mateixa casella per aplicar un recàrrec, entrant-hi el valor amb signe negatiu. S'hi permeten fins a dos decimals, un màxim de 100,00% i un mínim de –100,00%. En cas d'emprar un valor diferent de zero, la llista impresa ho indicarà al marge esquerre damunt la línia de títols, entre claudàtors, si no és que desactiveu la casella Assenyala.

A la casella Tarifa es pot seleccionar també la tarifa 0 (zero). En aquest cas el programa crearà la llista amb el preu de cost actual més un increment que podreu definir a la casella Increment. S'hi permeten fins a dos decimals, un màxim de 500,00% i un mínim de –100,00%. Si preferiu que en comptes del cost actual sigui agafat el cost mitjà, marqueu la casella Cost mitjà.

Al requadre Agrupació podeu triar la manera amb què voleu agrupar els articles. Si seleccioneu Per família, aleshores el programa agruparà els articles amb família comuna i imprimirà subtítols amb el nom de la família. Les famílies seran ordenades per clau i els articles per codi, si fos aquesta l'ordenació original de la reixeta, o per nom en els altres casos. Si escolliu Per inicial els articles seran agrupats pel primer caràcter del nom, sigui lletra, número o un altre, i ordenats per nom. I finalment, si seleccioneu Sense agrupar, llavors els articles eixiran tots seguits i ordenats pel mateix criteri que estigui vigent a la reixeta.

Si volguéssiu incloure a la llista de preus només un subconjunt dels articles, fixeu un filtre a la reixeta abans d'accedir a aquesta pantalla. D'aquesta manera, només els articles que compleixin la condició del filtre seran incorporats a la llista. Per exemple, si voleu que només hi apareguin els del proveïdor el codi del qual és 4000001, aleshores el filtre haurà de ser "Proveïdor igual a 4000001". Si únicament hi han d'eixir aquells amb preu de venda 1 superior o igual a 1000, fixeu el filtre "PV 1 més que o igual a 1000". Si voleu filtrar els que tinguin preu de venda 1 superior a 1000 i inferior a 2000, llavors la condició del filtre serà "PV 1 més que 1000" i en una segona línia "PV 1 menys que 2000", deixant marcada la casella Compleix totes les condicions.

Per a incloure a la llista només un grup d'articles solts, seleccioneu-los prèviament a la reixeta. Com seleccionar línies en una reixeta.

Trieu el botó Seleccionats en el quadre Registres a incloure-hi. L'ordenació dels articles a la llista serà la mateixa que estigui vigent a la reixeta. Si canvieu aquesta ordenació quan teniu articles seleccionats caldrà seleccionar-los de nou. Aquesta opció no permet l'agrupació per família o per inicial, ni filtra els articles sense existència o amb preu zero.

Ompliu el quadre Text al peu si voleu al final de la llista un text amb detalls i explicacions.

Podeu afegir a la part superior de la primera pàgina una imatge al vostre gust, per exemple, amb el logotip de la vostra empresa. La imatge pot ser de tipus BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG o ICO, els formats gràfics més sovintejats, i podeu obtenir-la a partir de qualsevol paper imprès mitjançant l'ús d'un scanner, o bé creant-la amb un programa de disseny gràfic. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer o amb Control+Retorn. Ajusteu-ne la posició variant el valor de Fila i Columna (les unitats s'expressen en píxels). Les seves dimensions estan limitades per l'alçada i l'amplada de la capçalera. Si voleu augmentar l'espai disponible en alçada doneu valors negatius a Fila, i a més apugeu lleugerament el valor del Marge superior. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer. Si posteriorment volguéssiu eliminar-la, premeu amb el ratolí damunt la casella Fitxer i tot seguit premeu la tecla Supr o la tecla Esborrar. En cas que per la seva posició la imatge coincidís amb el títol de la llista, amb el nom de l'empresa o amb la data, sempre quedarà impresa darrera del text com si aquest fos transparent. Si la vostra impressora no té una bona capacitat per imprimir gràfics és preferible que feu servir una imatge en format BMP per aconseguir millor resolució. La imatge reproduïda pel programa en la vista prèvia i en el document imprès pot ser lleugerament distinta de l'original pel que fa a la mida i a la resolució.

Una vegada definida la configuració de la llista de preus, si la considereu definitiva premeu el botó Desa perquè quedi emmagatzemada per a una propera sessió del programa. Si no feu aquesta operació, us caldrà definir-la una altra vegada en obrir de nou aquesta pantalla.

A la casella Còpies podeu definir-hi el nombre de còpies impreses que voleu imprimir (màxim 99), si bé també podreu fer-ho a la vista prèvia.

A la llista desplegable Impressora podreu escollir, entre les disponibles, la impressora on adreçar la sortida impresa de la llista. Si tinguéssiu instal·lat un telefax al sistema, també podreu enviar la llista de preus per aquesta via sense que calgui imprimir-la prèviament.

Premeu el botó Vista prèvia per a veure per pantalla l'aspecte que tindrà la llista abans d'imprimir-la.

Premeu el botó Imprimeix per a obtenir-ne la impressió definitiva.

Premeu el botó Impressora, a la part superior, per a accedir al quadre de diàleg de Windows per a configurar la impressora.

Premeu el botó Surt per a tancar.

Si voleu canviar l'aspecte de la línia de títols ho podeu fer a Configuració.

Observacions: Processar llistes de preus en condicions extremes, per exemple, de gran longitud i amb molts gràfics i/o amb gràfics de grans dimensions, en equips poc potents i/o amb poca memòria i/o amb poc espai de disc disponibles, pot provocar el col·lapse del sistema per esgotament dels recursos i obligar l'usuari a reiniciar l'ordinador. Si us hi trobeu, obteniu una llista de preus més curta, o sense gràfics, o considereu l'adquisició d'un equip més modern.