Fitxers > Articles > Edició > Components

Permet crear grups d'articles que formen part d'un altre article com a components. Aquesta funció pot ser extremadament útil per a acobladors i fabricants que entren al magatzem uns articles per a ser muntats o transformats, i que després són venuts sota un altre codi i denominació. Els components són també coneguts amb els noms de conjunts o grups.

Mitjançant l'opció Alta podreu afegir nous components a un article. Feu clic després damunt el botó amb punts suspensius que apareix a la reixeta, o bé la tecla Control+Retorn, per a obrir la finestra de cerca. No es permet l'addició de components repetits. En el camp Quantitat caldrà entrar la quantitat de component inclosa a l'article principal. Amb la funció Baixa o la tecla Control+Supr podreu eliminar un component.

Si voleu obtenir l'escandall de costos de l'article principal feu servir Llistats i seleccioneu a Línies a Imprimir l'opció Totes.

Si marqueu la casella Repercuteix cost, després de tancar, el programa recalcularà el preu de cost i el cost mitjà de l'article principal en funció del cost i quantitat dels seus components i l'enregistrarà a la seva fitxa. Canvis posteriors en el cost de qualsevol component no seran repercutits a l'article principal, si no és que obriu i tanqueu de nou aquesta funció. Si voleu executar aquesta funció de manera global per a tots els articles compostos accediu a Repercuteix.

La fitxa d'aquells articles que tinguin definits components mostrarà la icona característica a la part superior dreta, per a coneixement de l'usuari.

En emetre un albarà o una factura directa, i en convertir un pressupost a albarà o a factura, els articles compostos mantindran l'existència sense cap variació i, en el seu lloc, el programa descomptarà a temps real l'existència de cadascun dels seus components en funció de la quantitat que hagi estat definida. Així, per exemple, si incloem 5 unitats d'un article compost per 3 unitats de l'article A i 7 unitats de l'article B, llavors WinOmega descomptarà 5 x 3 unitats a l'article A, i 5 x 7 unitats a l'article B.

El programa gestiona també components en un segon nivell. Si un article component tingués també els seus propis components, les actualitzacions descrites al paràgraf anterior es duran a terme també en el segon nivell. Seran ignorats, tanmateix, eventuals components a partir del tercer nivell.

Si la fitxa d'un article compost té marcada la casella No actualitzis, aleshores no serà actualitzada tampoc l'existència de cap dels seus components. Així mateix, si algun dels components té marcada la casella No actualitzis, la seva existència no serà modificada.

Si en emetre un albarà o factura directa, o convertir un pressupost, s'escau que no hi ha prou quantitat d'un component o que es troba sota mínim, el programa no ho advertirà a l'usuari, encara que a Configuració estigui marcada la casella Adverteix existència baixa.

En imprimir albarans, pressupostos o factures és possible configurar aquests documents per tal que detallin cadascun dels components a continuació de la línia de tot article compost, on es mostrarà en lletra cursiva el seu codi, nom i quantitat.

Mitjançant una altra funció accessible des de la reixeta d'articles podreu consultar còmodament la relació inversa entre els components i els articles compostos.

Vegeu aquí una altra aplicació dels componentes per als que volen incloure a factures la descripció dels articles en diversos idiomes en funció de qui sigui el client.