Magatzem > Sortides > Revisió
Facturació > Clients > Revisió

Aquesta funció us ajudarà a detectar algunes incongruències que se us poden haver esmunyit durant el procés d'emissió i manteniment d'albarans i factures. Aquestes anomalies poden ser alguna de les següents:

1. Salts numèrics o espais buits a la numeració dels documents, que poden haver estat provocats involuntàriament en donar de baixa un document o en modificar manualment el comptador de la numeració a través de Configuració (casella Salt numèric).

2. Documents amb dates no correlatives, és a dir, que no duen el mateix ordre que la numeració (casella Data no correlativa).

3. Documents amb data posterior a la data d'avui (casella Data posterior a avui).

4. Documents amb import total zero (sembla que són reglamentaris, però se suposa que no n'hi hauria d'haver cap), o factures rectificatives amb total negatiu (casella Import total impropi).

5. Documents orfes de client, per haver estat donat de baixa amb posterioritat a la seva emissió (casella Client inexistent).

6. Documents el client dels quals té la identificació fiscal (NIF) buida o en blanc (casella Client sense identificació fiscal).

Marqueu les caselles que considereu convenients.

És recomanable que feu servir aquesta funció amb regularitat, especialment en acabar els períodes impositius en què cal presentar els comptes fiscals. Sempre és preferible que sigui el mateix usuari qui detecti (i actuï en conseqüència) aquestes anomalies a esperar que les descobreixi un inspector d'Hisenda més endavant, ja que algunes d'elles poden ser motiu de severes sancions.

La revisió només es fa amb els documents de l'empresa activa. Si esteu fent servir també altres empreses, caldrà que repetiu el procés amb cadascuna.

Les factures rectificatives són incloses a l'informe amb el seu número precedit de la lletra R.

Si cliqueu al botó Imprimeix informe el programa us imprimirà a la sortida la llista dels errors trobats, en cas què en trobi cap. El botó es mostrarà com a no disponible mentre no hi sigui detectat cap error.

Quan aquesta funció és cridada des de la pantalla del llistat d'IVA, les factures a verificar s'acoten o filtren entre les dates definides per l'usuari, tant pel que fa a les factures normals com a les rectificatives. Tanmateix, quan es crida directament des del menú de magatzem o facturació, els documents normals es filtren segons l'interval de numeració fixat, mentre que les rectificatives ho fan entre la data de la factura normal inicial i la data de la final. Per aquest motiu en alguns casos isolats podria existir alguna variació en el resultat obtingut entre un punt i l'altre.