Magatzem > Sortides > Impressió
Magatzem > Pressupostos > Impressió
Facturació > Clients > Impressió
Facturació > Clients > Rectificatives > Impressió


Al capdavall

Funció per a obtenir la sortida impresa d'albarans, pressupostos, factures i factures rectificatives.

Aquests documents imprimiran l'adreça del client en la posició adequada perquè coincideixi amb la finestra del sobre d'enviament, situada a la dreta tal com Correus recomana. Com que el programa està dissenyat per a treballar amb paper de 210 mm d'amplada, els sobres a emprar hauran de ser de mida 110 mm x 220 mm. Existeixen sobres amb altres mides, com per exemple 115 mm x 225 mm, però són per a fulls de mida Foli (216 mm d'amplada), i el seu ús no és aconsellable.

La majoria dels paràmetres definibles per l'usuari en aquesta finestra són comuns a pressupostos, albarans i factures.

Albarans valorats

Permet definir si es vol la impressió dels albarans valorats, és a dir, fent-hi constar preus i totals, o bé sense valorar. Aquesta configuració no serà operativa si el client té a la seva fitxa la casella Albarans valorats en un estat que no sigui l'indefinit. Aplicable també als albarans impresos en format tiquet, que alguns usuaris aprofiten per a imprimir tiquets regal sense valorar.

Albarans identificats

Si marqueu aquesta casella, les factures procedents d'albarans, en la seva sortida impresa, separaran en blocs les línies corresponents a cada albarà i hi inseriran subtítols indicant-ne el número i la data. És independent de com tingueu configurat agrupar albarans en una sola factura. No afecta les factures directes ni les rectificatives, i és incompatible amb Articles agrupats i Factura resumida. Si marqueu aquesta casella i també està marcada la casella Inclou en subtítols a Configuració, no s'imprimirà el contingut del camp comanda (o com sigui que hàgiu redefinit el camp lliure) associat a la factura. Activant aquesta funció podreu obtenir factures recapitulatives segons el Reial Decret 1496/2003[enllaç extern] del Ministeri d'Hisenda espanyol (B.O.E. nº 286 del 29-11-2003), si bé és responsabilitat de l'usuari complir amb les limitacions de data que aquesta reglamentació imposa.

Articles agrupats

Si aquesta aquesta casella està marcada, en factures procedents d'albarans el programa agruparà o unificarà en una sola línia, de mode reversible, aquells articles que es trobin repetits amb el mateix codi i exactament la mateixa descripció (sense distingir entre majúscules i minúscules), i tinguin el mateix preu net, incloent-hi els articles no registrats (amb el codi en blanc). Pot ser de gran utilitat per a estalviar espai quan existeixen múltiples albarans en una mateixa factura contenint els mateixos o gairebé els mateixos articles. Només afecta la factura impresa en paper o en vista prèvia. A tots els altres efectes la factura es conservarà tal qual, amb els articles sense unificar.

Aquesta funció és incompatible amb Albarans identificats, Factura resumida i Seguiment, i no està disponible a impressió d'albarans i pressupostos.

Factura resumida

Marqueu aquesta casella per obtenir factures sense el detall d'articles. D'aquesta manera, només s'hi imprimirà el número, data i import total de cada un dels albarans inclosos, amb possibilitat d'afegir-hi el número de comanda si teniu marcada la casella Inclòs a subtítols a Configuració. No afecta l'estructura electrònica del document: Una factura pot ser impresa de totes dues maneres, en qualsevol moment, només canviant-hi aquesta opció.

Aquesta funció és incompatible amb Albarans identificats i Articles agrupats, i és operativa només amb factures que tinguin almenys un albarà associat. Si intenteu obtenir una factura resumida a partir d'una de directa, aquesta funció serà ignorada. També serà ignorada quan hi hagi disparitat entre els descomptes per pagament immediat dels albarans agrupats, en el qual cas la factura agafa el descompte del darrer albarà, tal com s'explica a un altre punt d'aquesta ajuda, i quan la factura contingui almenys una línia d'article òrfena d'albarà.

Capçalera

Traieu-ne la marca si voleu que no s'imprimeixin les quatre línies de la capçalera del document. Aquesta funció està subjecta a les mateixes limitacions descrites a l'apartat 1ª Línia, més avall.

Imatge

Indiqueu-hi si voleu que s'imprimeixi a la capçalera del document la imatge que eventualment hàgiu fixat a la pestanya Textos d'aquesta mateixa pantalla. Amb impressores d'agulles o matricials, a causa de la seva lentitud, és poc aconsellable incloure-hi la imatge.

Repeteix capçalera

Marqueu aquesta casella per tal que en documents multi-pàgina la capçalera sigui impresa a totes les pàgines posteriors a la primera.

Marca còpia

Si deixeu aquesta casella marcada, quan doneu l'ordre d'imprimir un document el programa hi posarà com a títol, per exemple, FACTURA (CÒPIA) a partir de la segona còpia. Si el nombre d'exemplars a imprimir fos només un, llavors aquest títol apareixerà a la primera i única còpia.

Hora

Marqueu aquesta casella perquè a continuació de la data s'imprimeixi l'hora d'emissió del document.

Telèfon

Si marqueu la casella, s'imprimirà el camp Telèfon (1) del client a la zona superior esquerra del document.

Agent

Si marqueu la casella, s'imprimirà el codi de l'agent comercial assignat al document a la zona superior esquerra. Marqueu la casella Nom per tal que hi sigui imprès el nom en comptes del codi.

Alineació dreta

Aquesta casella afecta el nom de diversos camps que apareixen encolumnats a la zona esquerra de la capçalera del document (número, data, client, identificació fiscal, etc.). Si la manteniu marcada, aquests textos s'alinearan cap a dreta. En cas contrari, ho faran cap a l'esquerra. És una qüestió estètica que depèn en gran mesura del gust de cada persona.

Nom comercial

Si el nom del client és diferent al seu nom fiscal, llavors aquell serà imprès en una segona línia quan aquesta casella es trobi marcada. A la primera línia s'imprimirà sempre el nom fiscal, a no ser que estigui buit, en el qual cas s'hi imprimirà el nom. En són excepció els albarans adreçats a clients que tinguin omplert el camp Nom de l'adreça de lliurament, on el nom fiscal no serà imprès.

Cantonades

Si voleu que el nom i adreça del client quedin delimitats per quatre cantonades, com simulant la finestra d'un sobre, marqueu aquesta opció.

Client ressaltat

Marqueu aquesta casella per tal que el nom i adreça del client siguin impresos en lletra ressaltada o negreta.

Codi, Descripció, Ecotaxa (nom configurable), Caixes, Quantitat, Unitat de mesura, Impost, Preu llista, Descompte, Preu net, Import

Marqueu-ne les caselles corresponents perquè a la zona de detalls del document s'imprimeixi el concepte associat. Per exemple, si no voleu que apareguin impresos l'impost, ni el preu llista ni el descompte, deixeu sense marcar les caselles amb el mateix nom.

La casella Ecotaxa estarà desactivada si a Configuració no teniu definit cap nom a la casella amb la mateixa denominació.

El descompte pot ser imprès en forma de tant per cent o bé mostrant-ne l'import net. Marqueu o desmarqueu la casella En tant per cent segons la vostra preferència.

Si marqueu les caselles Ecotaxa i/o Caixes, la descripció de l'article situada a l'esquerra podria sortir truncada per causa del menor espai disponible. En aquest cas s'aconsella fer servir lletres minúscules i/o abreviatures.

Seguiment (nom configurable)

Marqueu aquesta casella per tal que s'afegeixi una segona línia impresa just a sota de la descripció amb les dades de seguiment de l'article (número de sèrie, lot de fabricació, o codi de traçabilitat, per exemple). Si alhora teniu marcada la casella Articles agrupats aquesta acció no tindrà cap efecte. Aquesta casella estarà desactivada si a Configuració no teniu definit cap nom a la casella Seguiment. En cas de necessitat, com obtenir una relació dels clients als quals s'ha enviat un producte amb un número de lot determinat.

Aquesta funció és incompatible amb Articles agrupats.

Color altern

Marqueu aquesta casella per a obtenir les línies de detall amb un fons de color alternadament, com un pijama o una zebra, si bé podria no funcionar correctament amb algunes impressores que no permeten tonalitats, especialment les d'agulles. Podeu triar el color al vostre gust a Configuració, Color altern.

Components / Quantitat

Si gestioneu articles amb components i voleu que en sigui imprès el detall (codi, nom i quantitat) a continuació de cada línia, deixeu aquesta casella marcada. Altrament, és aconsellable que no la tingueu marcada, per evitar sobrecàrregues en el procés d'impressió. Traieu la marca a Quantitat si voleu que no sigui inclosa la quantitat de cada component.

Notes de l'article

Marqueu aquesta casella perquè en el document s'incorpori un espai addicional sota cada línia de detall amb el contingut del primer paràgraf del camp Notes de l'article. Si la primera línia d'aquest camp estigués en blanc, encara que contingui altres línies més avall, aquesta funció quedarà desactivada per a l'article afectat (és una manera d'evitar que en un cas concret s'afegeixi aquesta informació perquè no interessi). Si el primer paràgraf és prou llarg, en el document es trencarà el text i continuarà en una línia següent, de manera que n'hi podrien aparèixer unes quantes. Pot ser d'utilitat per a ampliar la informació de l'article, i en aquells sectors del comerç on sigui obligatori incloure determinades característiques dels productes venuts. Aquesta funció no és compatible amb Factures resumides. El text addicional només serà visible en documents impresos en paper i en format digital, així com a la vista prèvia, però no a pantalla quan s'emet una alta o es modifica un document ja existent.

Text lliure

Marqueu la casella Text lliure perquè el text entrat al peu del document sigui imprès a continuació de les línies de detall. A factures amb albarans agrupats només s'imprimirà el text lliure del darrer albarà.

Codi QR

Aquest document ha estat traslladat al nostre Centre d'ajuda.

Total impost zero

Traieu aquesta marca si voleu que no s'imprimeixin al peu del document els impostos quan el seu total és zero. Útil quan facturem sovint a clients no subjectes a l'impost. Això afecta l'impost principal i, si s'escau, també el recàrrec d'equivalència.

Moneda

Si preferiu que l'import total del document no inclogui el símbol de la moneda, traieu-ne la marca.

Sumes parcials

Traieu-ne la marca per tal que a albarans, pressupostos i factures multi-pàgina no siguin impreses les sumes parcials. Pot ser d'utilitat especialment en aquells casos en què no s'imprimeixen els preus de cada article però sí l'import total del document, per tal que el client no pugui imaginar-se'ls per a cada pàgina. Si imprimiu els albarans sense valorar, en cap cas s'hi inclouran les sumes parcials. Si imprimiu pressupostos sense totals, potser us convingui també treure la marca d'aquesta casella.

Totals

Si voleu obtenir els pressupostos sense que mostrin els imports totals al peu, desmarqueu aquesta casella.

Bases detallades

Si soleu usar diversos tipus de l'impost indirecte (IVA, IGIC, IPSI, etc.) als albarans, pressupostos i factures, marcant aquesta casella obtindreu al peu del document imprès un detall de la base imposable que correspon a cadascun dels tipus.

Forma de pagament

Elimineu aquesta marca perquè no s'imprimeixi al peu de les factures la forma de pagament del client (no operatiu amb albarans).

Venciment

Marqueu aquesta casella perquè la data de venciment s'imprimeixi al peu del document. Si aquesta data és la mateixa que la d'emissió, no hi serà impresa en cap cas (no operatiu amb albarans). Si es tracta d'una factura amb diversos terminis, el programa hi imprimirà cadascuna de les dates.

Imports detallats

Només per a pagaments fraccionats, amb diversos terminis. Marqueu aquesta casella perquè al peu del document es mostri l'import associat a cada data, entre parèntesis. En documents amb quatre venciments i imports més grans de mil, una forma de pagament llarga, i amb la casella Pagament ressaltat marcada, podria ser que la forma de pagament quedés truncada. En aquest cas és aconsellable desmarcar la casella Pagament ressaltat per guanyar espai.

A compte

Si marqueu aquesta casella el programa imprimirà al peu del document l'import total dels cobraments a compte, si n'hi hagués cap, a la mateixa posició del venciment (només pressupostos i factures).

Dades bancàries

Si traieu aquesta marca no seran impresos al peu el nom de l'entitat bancària ni el número de compte IBAN del client (no operatiu amb albarans).

Emmascara compte

Si marqueu aquesta casella el número de compte bancari apareixerà emmascarat al document imprès amb quatre asteriscos substituïnt els quatre darrers dígits (no operatiu amb albarans).

BIC/SWIFT

Marqueu aquesta casella per tal que, a continuació del número de compte bancari, sigui imprès també el BIC (Bank Identifier Code), també denominat codi SWIFT.

Pagament ressaltat

Marqueu aquesta casella per tal que les dades de pagament (forma de pagament, venciment, banc i compte) siguin impreses en lletra ressaltada o negreta. Segons el grau d'augment que tingueu a la vista prèvia pot ser que no es vegi la lletra negreta, si bé després en el document imprès apareixerà correctament (no operatiu amb albarans).

Recepció conforme

Si voleu que els albarans afegeixin al peu a mà esquerra la llegenda RECEPCIÓ CONFORME:, per tal que el client certifiqui el lliurament de la mercaderia, marqueu aquesta casella.

Totalitza

Marqueu aquesta casella perquè els albarans imprimeixin, al peu a mà dreta, el nombre total de línies que conté el document i la suma de la columna Quantitat. El recompte de línies ignorarà les que tinguin quantitat zero o buida, per tal de no incloure-hi comentaris i separacions.

Còpies del client

Si manteniu marcada aquesta casella el programa imprimirà el nombre de còpies del document que el client tingui definit a la seva fitxa. Si aquest valor és zero, o bé aquesta casella està sense marcar, el programa imprimirà el nombre de còpies que consti en aquesta mateixa pantalla, a la casella Còpies.

Ajusta banda inferior

Aquesta opció es refereix a la zona o banda inferior del document on apareixen, segons el cas, les bases detallades, la forma de pagament, el venciment, les dades bancàries, el rètol de recepció conforme, la totalització, i la línia de text al peu. Marcant aquesta casella s'activa la possibilitat que aquesta banda modifiqui l'altura automàticament en funció de les dades que hagi de mostrar. L'espai que pugui perdre la banda inferior el guanyarà la zona central del document on es mostren les línies de detall. Pot ser útil per als que imprimeixen documents mes aviat curts en altura, perquè amb això s'aconsegueix incloure més línies a la part central.

Envia Factura-e

Marqueu aquesta casella perquè la Factura-e (XAdES) creada sigui enviada automàticament al portal FACe via webservice quan sigui donada l'ordre d'impressió. Aquesta opció serà ignorada si no és que el client té marcada la casella Factura-e (XAdES) a la seva fitxa. Us convé llegir també a Consultes i respostes la #336.

Pàgina

Comenceu indicant-hi si fareu servir fulls solts o paper continu.

Amb fulls solts podeu variar la longitud del document imprès, no la longitud física del paper, que per defecte és la recomanada per a paper DIN A4 (277 mm), i modificar-ne els marges superior i esquerre. Els valors que hi introduïu són només orientatius, i caldrà doncs que feu diverses proves de tempteig fins a trobar-hi la configuració idònia, ja que el resultat obtingut depèn en gran mesura del model de la impressora que feu servir. La longitud del document haurà d'estar entre 150 i 295 mm. El màxim marge superior possible són 40 mm i l'esquerre, 20 mm. Clicant al botó Predeterminat restablireu les configuracions inicials. Augmentar el valor del marge esquerre pot ser útil per arxivar les factures pel sistema de perforació.

Si feu servir una impressora amb paper continu definiu la longitud del paper a la llista desplegable. Els valors possibles s'hi expressen en mm i en polzades, llevat amb DIN A4. Definiu-hi també els marges que voleu. Triar paper continu de 297 mm (DIN A4) a la majoria de les impressores pot donar el mateix resultat que seleccionar fulls solts. Si imprimiu documents en paper de poca longitud, per a donar més capacitat a la zona central on apareixen les línies de detall considereu la possibilitat de disminuir els marges superior i inferior, el valor de l'Interlineat, i marcar la casella Ajusta banda inferior.

Tots els paràmetres inclosos en aquest quadre poden ser definits independentment per a albarans, pressupostos i factures.

Correu electrònic

Vegeu-ne detalls.

Com aconseguir que el programa enviï els documents per email de forma automàtica.

1ª Línia

Entreu-hi el nom de la vostra empresa per tal que aparegui imprès a la capçalera del document. Trieu a la llista desplegable adjunta la posició en què serà imprès: justificat a l'esquerra, centrat o justificat a la dreta.

Si decidiu deixar aquesta línia en blanc, és recomanable que inclogueu el nom d'usuari entre les primeres posicions dins la línia assenyalada com a Peu. Altrament, aquest nom apareixerà imprès en lletra petita damunt la línia de títols del document, al marge dret.

2ª, 3ª, 4ª Línia

És la resta de línies de la capçalera del document. Es recomana entrar-hi altres dades típiques de l'empresa, com l'adreça, el número de telèfon i/o de telefax, l'adreça de correu electrònic, la identificació fiscal, etc. Marqueu les caselles Centrada perquè s'hi imprimeixin centrades. Si us cal desplaçar-les cap a la dreta inseriu espais en blanc al principi.

Selecció de font

Amb qualsevol de les quatre línies anteriors és possible triar el tipus, mida, estil i color de la lletra impresa. Premeu damunt el botó annex a l'extrem dret de cada casella o Control+Retorn per a obrir una finestra de selecció. Aquesta finestra és l'estàndard de Windows i permet d'una manera fàcil i intuïtiva escollir el nom de la font entre les que tingueu instal·lades a l'ordinador, a més de l'estil (negreta, cursiva, subratllat i tatxat), la mida i el color. Les dades d'aquesta configuració es desen al fitxer WinOmega.ini a la carpeta de treball, de manera que pot ser fàcilment inclòs a la còpia de seguretat. Limitacions: Si seleccioneu una mida de lletra excessivament gran i/o el text de les línies és excessivament llarg, és probable que obtingueu resultats estranys. En aquest cas és aconsellable reduir el valor d'un dels dos paràmetres, o tots dos si calgués. En augmentar la mida de lletra el requadre de la capçalera s'allargarà cap avall per tal de donar-li cabuda, i la resta del document es desplaçarà també avall, inclosa l'adreça del client, que podria no coincidir amb la finestra del sobre.

Peu

Correspon a conjunt de línies situades al peu del document i que se solen imprimir en lletra petita. Si bé podeu entrar-hi allò que cregueu més convenient, és habitual emprar-la per posar allò d'Inscrita al Registre Mercantil de..., o bé les condicions de venda o de la garantia, o les exigències de la Llei de Protecció de Dades. Si el text a introduir-hi fos molt llarg podeu feu servir la funció Enganxa del porta-retalls, però eviteu incloure-hi salts de línia o punts i a part (només mots, signes de puntuació i espais), perquè en cas contrari només prendrà la primera línia. Limitat en qualsevol cas a 2048 caràcters, espais inclosos. Marqueu-hi la casella Centrada perquè s'imprimeixi centrada. En aquesta línia només es pot definir la mida, l'estil i el color, però no pas el tipus de la lletra.

Es recomana no introduir-hi un text excessivament llarg, ja que en casos extrems podria ser que en el document imprès quedés truncat pel final, o bé que una part fos desplaçada a una nova pàgina. Per aquest motiu són preferibles textos que no ocupin més de 6 línies, i amb una mida de lletra més aviat petita, no superior a 10. Si ultrapasseu aquests límites feu proves mitjançant l'ús de la vista prèvia. Si el resultat no fos l'esperat, escurceu la longitud del text, i/o disminuïu la mida de lletra, i/o eviteu fer servir lletra negreta.


Nota: La configuració dels anteriors textos fixos (2ª, 3ª i 4ª línies, i línia al peu) és independent per a pressupostos, albarans i factures. Cada un d'aquests documents pot contenir unes dades distintes. Si comenceu des de zero, és millor que ompliu primer els textos de les facturas. Així, aquests textos apareixeran tal qual als altres dos documents, i només haureu d'introduir les modificacions que calguin en lloc d'omplir-ho tot de nou.


Nom del document (requadre)

El nom del document, que apareix imprès com a predeterminat a la part superior esquerra, pot ser modificat per l'usuari en cas que no li agradi el que el programa assigna per defecte. El nom redefinit és independent per a albarans, pressupostos i factures, i també per a cadascun dels idiomes en què funciona el programa, de manera que en cas de necessitat caldria canviar temporalment l'idioma del programa per a modificar l'altra versió del nom. Hi podreu també configurar el tipus de lletra, estil, mida, color i posició d'impressió. Per a apujar-lo o abaixar-lo modifiqueu el valor de Línia. Per a dur-lo a esquerra o dreta, canvieu-hi el valor de Columna. Feu algunes proves de tempteig amb la vista prèvia abans de considerar-ho definitiu. Amb factures rectificatives, la posició real serà molt més a l'esquerra del que hagi estat definit, per tal de donar cabuda a un nom necessàriament més llarg.

Imatge (requadre)

Podeu afegir a la part superior del document una imatge al vostre gust, per exemple, amb el logotip de la vostra empresa. La imatge pot ser de tipus BMP, GIF, JPEG, PNG o ICO, els formats gràfics més sovintejats, i podeu obtenir-la a partir de paper imprès mitjançant l'ús d'un scanner, o bé creant-la amb un programa de disseny gràfic. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer o amb Control+Retorn. Ajusteu-ne la posició variant el valor de Fila i Columna (les unitats s'expressen en píxels[enllaç extern]). Les seves dimensions estan limitades per l'alçada i l'amplada de la capçalera, motiu pel qual es desaconsella l'ús d'imatges amb altura superior a 100 píxels o amplada més gran de 720.

Procureu que el gràfic sigui primari, que no provingui d'un original ampliat o reduït mitjançant l'ús de software processador d'imatges, perquè en aquestes operacions la qualitat queda considerablement minvada, especialment quan conté caràcters alfanumèrics. Si a la vista prèvia el gràfic es mostrés una mica borrós o deformat, proveu d'emetre un albarà o factura ficticis i exporteu-lo en format PDF (o bé l'envieu en aquest format a la vostra pròpia adreça electrònica), jutgeu llavors el gràfic en mida real (100%), i molt probablement descobrireu que la qualitat ha millorat. Al capdavall, serà això el que en definitiva rebran els vostres clients.

Si voleu augmentar l'espai disponible en alçada doneu valors negatius a Fila, i a més apugeu lleugerament el valor del Marge superior. Seleccioneu-la prement el botó que es troba junt a la casella Fitxer. Si posteriorment volguéssiu eliminar-la, premeu amb el ratolí damunt la casella Fitxer i tot seguit premeu la tecla Supr o la tecla Esborrar. En cas que per la seva posició la imatge coincidís amb el contingut de les línies de la capçalera, sempre quedarà impresa darrera del text com si aquest fos transparent. La imatge reproduïda pel programa en la vista prèvia i en el document imprès pot ser lleugerament distinta de l'original pel que fa a la mida i a la resolució.

Si no us apareix imprès el gràfic triat, comproveu que heu marcat la casella Imatge (vegeu més amunt).

Si la vostra impressora no té una bona capacitat per imprimir gràfics és preferible que feu servir una imatge en format BMP per aconseguir millor resolució. Alguns models d'impressora poden modificar lleugerament la mida del gràfic, cosa per la qual aconsellem fer-ne abans algunes proves. En certs casos s'ha observat que la imatge present a la vista prèvia no apareix després impresa en el paper, potser a causa d'alguna incompatibilitat entre l'estructura interna del fitxer d'imatge i el controlador de la impressora. Proveu d'emprar un format gràfic diferent. Per exemple, si la imatge és GIF, convertiu-la a JPG/JPEG o BMP, o a la inversa.

Línies de detall (requadre)

Títol: La línia que encapçala la part central o de detall d'albarans, pressupostos i factures pot ser impresa a l'estil de la resta del document, amb lletra negra sobre fons blanc, o bé, si us agrada més, es pot fer també de manera ressaltada, en negatiu. Marqueu la casella Ressaltada perquè la línia quedi en negatiu i premeu el botó per a seleccionar el color de fons que us estimeu més. En aquest cas les lletres apareixeran sempre de color blanc. Com a cas especial, si mai voleu que aquesta línia quedi buida, senzillament seleccioneu el blanc com a color de fons, o cliqueu al botó Invisible. Per a revertir la invisibilitat desmarqueu la casella Ressaltada o trieu un nou color. Si la vostra impressora no té la capacitat d'imprimir en color, no espereu miracles. La banda s'imprimirà en un to grisenc o potser el controlador mostri algun missatge d'error. Amb impressores d'agulles o matricials, a causa de la seva lentitud, és poc aconsellable ressaltar-hi aquesta línia. No marqueu tampoc la casella Ressaltada si exporteu el document en format PDF, perquè el fons no s'hi trasllada i les lletres seran de color blanc i per tant invisibles.

Interlineat: Hi podeu definir l'altura o separació de les línies de detall del document, amb un mínim de 12. El valor recomanat és 17 píxels per a una mida de lletra de 8. Aquesta funció us permet donar més capacitat a cada pàgina o bé fer-la més llegible mitjançant un espaiat més gran.

Mida de lletra: Introduïu-hi un valor entre 8 i 12 per a definir la mida de la lletra en el cos central del document. La mida per defecte és 8 píxels. Aquest paràmetre no afecta les factures resumides. Si en augmentar aquell valor observéssiu superposicions de text en el document imprès o a la vista prèvia, proveu de fer alguna d'aquestes operacions, segons s'escaigui: (1) Fer servir descripcions d'articles més curtes, (2) Escriure aquestes descripcions en minúscules, (3) Emprar codis de menys longitud, o (4) Triar una mida de lletra més petita.

Marcs (requadre)

El programa pot imprimir la capçalera del document tancada en un marc. A Capçalera podreu definir-ne el gruix. Si preferiu que no s'hi imprimeixi cap marc, entreu-hi un zero.

També pot imprimir tot el document tancat en un marc. A General podreu definir-ne el gruix. Si us estimeu més que no s'hi imprimeixi cap marc, entreu-hi un zero.

De la mateixa manera podeu també configurar el marc dels imports totals, a la casella Totals.

Amb algunes impressores, especialment d'agulles i d'injecció de tinta, la impressió de marcs pot resultar una mica lenta.

Text lliure (requadre)

Trieu-hi el tipus de lletra (font) amb què serà imprès de forma global el text lliure clicant al botó o la tecla Control+Retorn. Marqueu Centrat si us estimeu més que les línies de text s'imprimeixin centrades respecte els marges laterals del document. Cliqueu a Predeterminat per a recuperar la font inicial del programa. Aquestes configuracions seran d'aplicació a tots els documents anteriors i futurs, de forma general. Únicament les conservaran individualment els que es trobin a l'arxiu digital.

Dades del client (requadre)

Hi podeu modificar la posició del nom i adreça del client. Ajusteu-ne la posició variant el valor de Fila i Columna (les unitats s'hi expressen en píxels), que corresponen a la posició del primer caràcter del nom. Els valors predeterminats són 50 i 332 respectivament.

Desa

Premeu aquest botó si voleu conservar per a una propera sessió els canvis introduïts.

Impressora

En aquesta llista desplegable podreu escollir, entre les disponibles, la impressora on adreçar la sortida impresa del document. Si tinguéssiu instal·lat un telefax al sistema, també podreu enviar-lo per aquesta via sense que calgui imprimir-lo prèviament.

Inicial / Final

Trieu un número inicial i un número final per a obtenir la impressió de documents consecutius. Documents solts poden ser impresos si es defineix un número final igual a l'inicial. Des de la vista prèvia no és possible la impressió d'intervals.

Còpies

Entreu-hi el nombre de còpies o exemplars del document que voleu imprimir. Aquest valor és independent per a albarans, factures i pressupostos, i no serà tingut en compte si està marcada la casella Còpies del client i el client té definit a la seva fitxa un valor distint de zero, el qual tindrà prioritat. En aquest darrer cas podreu imprimir el nombre de còpies que voleu si ho demaneu des de la vista prèvia o traient la marca de l'esmentada casella.

Si aprofiteu les funcions que el programa us ofereix per a enviar el document als clients per email i crear l'arxiu digital, podreu definir el nombre de còpies igual a zero i gaudir d'un considerable estalvi en despeses d'impressió, tramesa, espai físic i gestió administrativa.

També pot ser útil donar l'ordre d'impressió amb nombre de còpies zero i no enviar al client per tal d'incorporar un o diversos documents concrets a l'arxiu digital sense que calgui imprimir-los en paper o enviar-los per email.

Vista prèvia

Premeu aquest botó per a veure a pantalla com quedarà aproximadament el document una vegada imprès.

Imprimeix

Premeu aquest botó per a imprimir l'interval de documents definit.

Surt

Premeu aquest botó per a tancar la pantalla d'impressió.

Impressió de tiquets

Vegeu-ne detalls a Impressió de tiquets de caixa.Desquadraments per arrodoniment

En certs casos és possible observar una molt petita diferència entre el total del document a pantalla i el del document imprès. Aquesta diferència sol ser de 0,01 unitats monetàries, o 1 cèntim, i sol representar una fracció ínfima de l'import total. Això és degut als múltiples arrodoniments que el programa ha de fer en els seus càlculs, el descompte per article, el descompte per pagament immediat, sumar-hi els impostos indirectes, l'ecotaxa (si n'hi ha), i alhora ajustar-ho tot al nombre de decimals a quantitats, a preus, a imports i a totals que cada usuari hagi pogut configurar. Si creieu que això us pot causar problemes, proveu a Configuració d'augmentar el nombre de decimals a quantitats i/o a preus i/o a imports.

Vegeu també Consultes i Respostes #286 i #294, i Arrodoniments.

Idioma

Els albarans, pressupostos i factures emesos a clients que resideixin al País Valencià, Illes Balears, Catalunya o la Franja de Ponent seran impresos per defecte en la llengua pròpia i/o cooficial d'aquest territori. Els documents emesos a clients que resideixin a Galícia seran impresos en gallec. Si un client ho demana, tanmateix, se li pot redefinir l'idioma de manera individualitzada canviant a la seva fitxa el valor del camp Idioma. L'idioma dels tiquets és l' idioma en què estigui configurat el mateix programa.


Al capdamunt