Fitxers > Articles > Edició > Preus

Procediment ràpid per a augmentar, disminuir o simplement arrodonir preus de forma massiva.

Aquesta funció afectarà només els articles que estiguin inclosos en el filtre actiu, si és que n'hi hagués cap (és a dir, els que estiguin visibles a la reixeta). Mitjançant l'ús de filtres podeu, doncs, restringir aquesta operació al subconjunt d'articles que voleu. És possible també definir un subconjunt seleccionant o marcant registres amb el ratolí de la manera habitual. En cas de coexistir un filtre amb línies seleccionades, hi prevaldrà el filtre. Com seleccionar línies en una reixeta.

Trieu a la casella Origen el camp el valor del qual es prendrà per a realitzar els càlculs. Seleccioneu a la casella Destinació el camp on es dipositarà el resultat dels càlculs (el camp Cost mitjà podria no estar disponible en aquesta casella si a Configuració, pestanya Seguretat, teniu protegida la modificació de dades estatístiques).

Indiqueu a la casella Càlcul si preferiu que el còmput s'efectuï com a increment damunt el camp d'origen o com a marge en el camp de destinació. Per exemple, si voleu carregar un 50% sobre el cost per a obtenir el preu de venda caldrà que seleccioneu per Increment. Si voleu obtenir un marge del 50% en el preu de venda, trieu per Marge (la selecció per marge exigeix que el camp d'origen sigui un preu de cost i el camp de destinació un preu de venda).

Definiu a la casella Operació si l'increment o el marge serà proporcional o constant. Per exemple, si calculeu els beneficis en tant per cent, trieu Proporcional. Si els calculeu afegint-hi una quantitat fixa, trieu Constant.

Si heu escollit proporcional, a la casella Opcions entreu el factor en tant per cent. Si heu triat constant, feu-hi constar l'import en la seva unitat monetària. En tots dos casos és possible l'entrada de valors negatius.

Teniu en compte que en aplicar increments o marges proporcionals és possible que alguns preus, que originalment podrien haver estat nombres enters, es converteixin en fraccionaris. Si no voleu que es produeixi aquest efecte feu servir la casella Arrodoniment per a definir-hi el nivell d'arrodoniment que voleu. Si seleccioneu 0,50, per exemple, el procés convertirà tots els preus al múltiple de 0,50 més proper. Un preu que sigui 24,37 es convertirà en 24,50, i 24,18 passarà a ser 24,00. Si trieu 2,00, els preus es convertiran tots en parells. Un preu de 73,45 es canviarà a 74,00, i 72,97 passarà a ser 72,00. Si el que voleu és senzillament eliminar els cèntims, seleccioneu com a arrodoniment 1,00. Definiu-hi 0,00 perquè no hi hagi arrodoniment.

Arrodoniments

Amb els arrodoniments en decimals WinOmega utilitza el procediment més estès, anomenat Mètode comú, regulat per la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre Introducció de l'Euro, article 11 (B.O.E. de 18 de desembre de 1998). La regla s'aplica a la xifra decimal situada a la posició immediatament posterior al nombre de decimals al qual es vol arrodonir. Si aquesta xifra es troba entre 0 i 4, s'elimina junt amb totes les que la segueixin per la dreta i no es modifica la xifra a la posició anterior. Si està entre 5 i 9, també s'elimina junt amb les que la segueixin, però la xifra anterior s'incrementa en una unitat. Exemples: Amb l'arrodoniment establert a 2 decimals, el més freqüent, els números 12,611 i 12,614 esdevindran 12,61. Però 12,615 i 12,619 passaran tots dos a ser 12,62. Detalls sobre com configurar els arrodoniments en decimals a WinOmega. Més informació a la Wikipèdia sobre arrodoniment[enllaç extern].

En algunes circumstàncies pot ser que l'operació d'arrodoniment aparenti ser errònia, especialment quan s'havia treballat anteriorment amb un nombre més gran de decimals en preus, perquè el programa desa a la base de dades la totalitat de decimals fins i tot quan per configuració alguns d'ells es mantenen ocults. Es pot veure amb més claredat amb un exemple pràctic: Un usuari que treballa amb tres decimals té un article amb un preu de 1,244. Tot seguit redueix el nombre de decimals a dos. El programa mostrarà aquest preu com a 1,24. Si més tard hi aplica un increment del 10% amb arrodoniment 0,00, el nou preu serà 1,37 (resultat d'aplicar l'increment a 1,244 i el posterior arrodoniment forçat pels dos decimals) i no pas 1,36, com seria d'esperar. L'única solució, si l'usuari s'adona de l'error, és corregir-ho manualment.

Per a més detalls us convé llegir també Consultes i respostes #133, #191, #193, #241, #286 i #294, i Desquadraments per arrodoniment.Si no és que teniu raons poderoses, és recomanable que deixeu marcada la casella Còpia de seguretat per tal que el programa obtingui una còpia dels fitxers d'articles abans de procedir-ne a la modificació. La còpia serà realitzada a una carpeta dins la carpeta de treball, amb un nom diferent cada vegada almenys durant un mes, i format per vuit dígits, el dia actual, l'hora, els minuts i els segons sense separador. Un cop l'usuari s'hagi assegurat que l'operació s'ha efectuat com volia podrà eliminar aquesta carpeta. Si necessitéssiu restaurar la còpia feu-ho des de fora de WinOmega i amb el programa tancat, usant un administrador d'arxius, com l'Explorador d'arxius, per copiar els fitxers originals a la carpeta de treball.

El programa demanarà confirmació abans d'engegar l'operació, que podrà ser interrompuda en qualsevol moment prement la tecla Esc. Després d'una interrupció pot ser necessari restaurar la còpia de seguretat, perquè és molt probable que una part dels articles tinguin el preu canviat mentre que l'altra part no.

Aquesta funció no altera les dades del fitxer que conserva el darrer preu aplicat a cada client.

Per protegir la integritat de les dades d'usuari, aquesta funció no està operativa quan hi ha més d'un punt a la xarxa amb el programa obert.Exemples pràctics

Augmentar un preu el 10%: Marqueu aquest camp tant a origen com a destinació, trieu càlcul per increment i operació proporcional, i entreu com a factor 10.

Disminuir un preu en 5€ fixos: Marqueu aquest camp tant a origen com a destinació, trieu càlcul per increment i operació constant, i entreu com a factor -5 (no us hi descuideu el signe negatiu).

Modificar el preu de venda per tal que ens produeixi un marge del 30%: Marqueu el camp cost com a origen, el preu de venda com a destinació, càlcul per marge, operació proporcional, i a factor entreu 30.

Copiar un camp damunt un altre, sense modificar: Marqueu el primer camp a origen i el segon a destinació, trieu càlcul per increment i operació proporcional, entreu com a factor un zero i deixeu l'arrodoniment a 0,00.

Copiar un camp damunt un altre, amb augment del 10% (o amb descompte del 25%): Marqueu el primer camp a origen i el segon a destinació, seleccioneu càlcul per increment i operació proporcional, i introduïu com a factor 10 (o –25, sense descuidar-se del signe negatiu).

Arrodonir un camp sense cèntims: Marqueu aquest camp tant a origen com a destinació, entreu un zero a factor, i trieu el nivell d'arrodoniment 1,00.

Reduir un camp a zero: Marqueu aquest camp tant a origen com a destinació, trieu càlcul per increment i operació proporcional, i poseu com a factor –100% (no us hi descuideu del signe negatiu).