Facturació > Llistats > Vendes
Facturació > Llistats > Compres

Hi podeu obtenir un llistat amb les vendes fetes a cada client o les compres fetes a cada proveïdor en un període determinat, que també pot ser d'utilitat per a la confecció del Model 347, Declaració anual d'operacions amb tercers de la Hisenda espanyola, conegut també com a llistat de més de 500.000 (3.005,06€).

Seleccioneu l'interval de totals a incloure-hi. En cas d'existir algun total negatiu a causa de factures rectificatives a clients amb import inferior a les rectificades, el programa les hi inclourà també si el valor absolut (és a dir, sense signe negatiu) es troba dins l'interval establert. Els clients (o proveïdors) sense operacions en l'interval de dates definit no hi seran inclosos.

Trieu l'interval de dates que voleu. A la llista desplegable annexa podreu triar l'any actual fins al dia d'avui, un any anterior complet, o només la data actual.

A Font definiu si us estimeu més obtenir les dades a partir de les factures emeses o bé a partir dels albarans, independentment de que no hagin estat encara facturats (només vendes).

A Proveïdor indiqueu si voleu obtenir les compres fetes a tots als proveïdors, només als de mercaderies, o a la resta (només compres). Més detalls.

A Ordenació podreu escollir que els clients (o proveïdors) surtin ordenats per nom o per codi.

Podeu també seleccionar l'orientació de la impressió, en vertical o en apaïsat.

A Empresa seleccioneu l'abast del llistat pel que fa a sèries numèriques o empreses. Hi podeu triar entre obtenir només la informació de la sèrie activa (opció per defecte), de les compreses entre la 1 i la 8, o de les compreses entre la 1 i la 9.

Si necessiteu obtenir el llistat per a confegir el Model 347 cliqueu al botó Aplica dins el requadre Model 347. El llistat inclourà tant les compres com les vendes però amb una clau diferent (A o B), tal com exigeix la normativa. I hi sumarà les rectificatives i en restarà les rectificades que es trobin dins del període definit. Marqueu la casella Factures amb retenció si esteu obligat legalment a incloure-hi també els documents que duguin alguna mena de retenció. Marqueu la casella Un declarat per pàgina per tal que les dades de cada declarat es mostrin en una pàgina independent separada de les altres. En aquest cas l'enviament per email des de la vista prèvia estarà desactivat, per tal d'evitar que inadvertidament s'enviï a un client o proveïdor el document complet, perquè no és possible fer-ho amb una sola pàgina. En cas de necessitat podreu obtenir-la imprimint-la en paper des de la vista prèvia per a enviar-la per telefax, o bé passar-la per un scanner per a enviar-la per email, o també desar el document complet en format Adobe Reader (PDF) i extreure'n la pàgina que interessa en el mateix format. Si hi ha diversos declarats enregistrats amb la mateixa identificació fiscal o NIF el programa els unificarà en una mateixa línia, encara que a la fitxa tinguin nom i/o domicili fiscal diferents (només Model 347). Us convé llegir també la resposta #353.

A la casella Tipus de proveïdor trieu l'opció que us convingui (només compres). El Model 347 no queda afectat per aquesta selecció.

Si deixeu marcada la casella Impostos inclosos els càlculs s'efectuaran incloent-hi els impostos indirectes. Altrament, el programa només comptarà les bases imposables.

Marqueu la casella Risc per tal que el llistat inclogui el contingut del camp Risc de cada client (només vendes).

Marqueu la casella Ignora filtres perquè siguin inclosos tots els clients (o proveïdors, independentment dels intervals definits en aquesta pantalla.

Si contrasteu aquest llistat amb el de factures emeses a clients (o rebudes de proveïdors) en un mateix període, podria succeir amb sorpresa que les sumes totals no coincidissin. Si fos així, mireu si al llistat de factures emeses (o rebudes) existeix alguna factura d'abonament sense contrapartida del mateix client (o proveïdor) que en compensi l'import negatiu i obteniu de nou el llistat amb un interval de totals que comenci amb un valor negatiu igual o inferior al de la factura d'abonament.


Possibles incidències amb l'obtenció del Model 347

1. El llistat omet algun declarat malgrat complir amb la condició del total d'operacions, i/o inclou algun declarat a qui s'atribueix un import inferior a l'esperat: Podria passar quan (1) No s'ha triat l'interval adequat al requadre Empresa, (2) La casella Factures amb retenció no està en l'estat correcte, o (3) Alguna factura rebuda podria no haver estat enregistrada, o introduïda amb un import inferior. Feu les comprovacions adients.

2. El llistat inclou algun declarat malgrat no complir amb la condició del total d'operacions, i/o algun declarat a qui s'atribueix un import superior a l'esperat: Podria ser provocat per (1) L'existència d'algun NIF repetit en clients o proveïdors amb vinculació fiscal entre ells o sense. Cal tenir en compte que el programa agrupa els declarats pel NIF (i per la clau) i no pel codi. I que l'AEAT considera que un NIF com, per exemple, 01234567L, és el mateix que 1234567L. O (2) Alguna factura rebuda podria haver estat enregistrada més d'una vegada, o introduïda amb un import superior. Feu les comprovacions adients.

3. El llistat surt buit, sense cap declarat. Comproveu que (1) Teniu algun client o proveïdor que compleix amb la condició del total d'operacions, (2) Sou a l'empresa correcta, i (3) Sou a la carpeta de treball correcta.


Important: Com que el programa ha de realitzar aquí una intensiva seqüència de càlculs, en equips lents i/o amb gran quantitat de dades de clients (o proveïdors) i d'albarans o factures, l'obtenció del llistat pot implicar cert temps d'espera. El retard és directament proporcional al nombre de dades a processar i inversament proporcional a una combinació, entre altres, de la velocitat del microprocessador i de la memòria disponible al sistema. Especialment quan se seleccionin les empreses 1...8 o 1...9 el temps de procés podria ser considerablement llarg.


Temes relacionats

Resposta #8.
Resposta #291.
Resposta #353.
Per les seves implicacions legals us convé llegir especialment la resposta #349.