Impressió de factura simplificada (tiquet de caixa)

El programa permet obtenir el document original (albarà, factura completa o pressupost) en format tiquet de caixa, amb un mínim de 30 columnes i un màxim de 40, configurable parcialment des de la pestanya Factura simplificada present a aquesta pantalla. La impressió del tiquet no es fa línia a línia a mesura que van essent introduïdes durant l'emissió, sinó tota seguida després de tancar el document. A diferència del document original, les línies de detall del tiquet incorporen només els camps Quantitat, Nom o descripció, i Import parcial (resultat de multiplicar la quantitat pel preu unitari amb impost indirecte inclòs). Si un client ho demanés sempre se li pot imprimir l'albarà o pressupost complets als quals està associat el tiquet. Però si es tracta d'una factura simplificada, no l'hauríeu de reimprimir com a factura completa, perquè la normativa vigent sembla que exigeix que dugui una sèrie i número independents. En cas de dubte consulteu l'Agència Tributària o el vostre assessor fiscal.

D'acord amb la normativa de la Hisenda espanyola, els tiquets emesos com a factura adopten a partir d'1 gener 2013 la denominació Factura simplificada, amb un contingut reduït, en contraposició a Factura completa, que es refereix a la factura habitual, amb més contingut. Vegeu Reial Decret 1619/2012[enllaç extern] (articles 4 i 7, B.O.E. nº 289 del 01-12-2012). També us convé llegir el text Tipos de factura[enllaç extern] publicat per l'AEAT.

En estar establert que les factures simplificades duguin una seqüència numèrica independent de les factures completes, caldrà que destineu una empresa només per a aquest fi. Accediu a l'empresa triada, aneu a Configuració, pestanya Facturació, requadre Numeració, i marqueu la casella Sèrie per a factures simplificades. En cas contrari el programa intentarà imprimir la factura completa fins i tot si teniu instal·lada una impressora de tiquets. (No vàlid per a albarans i pressupostos.)

Podeu emprar la impressora habitual o una d'específica per a tiquets. Si bé s'han fet nombroses proves amb resultats satisfactoris, no és possible garantir el correcte funcionament amb totes les impressores de tiquets del mercat. Abans d'adquirir la llicència del programa i/o abans de comprar la impressora és indispensable que efectueu proves de compatibilitat. Una vegada la tingueu, és aconsellable que la impressora tingui instal·lat a Windows el seu controlador o driver. Si això no fos possible, marqueu la casella Sense controlador i ompliu la casella Port amb el nom del port on estigui connectada, i el programa farà el possible per a dirigir-hi la impressió. El nom del port pot ser PRN, LPT1, LPT2, COM1, COM2, etc. En cas de dubte podeu consultar el nom del port a què està connectada la vostra impresora en el Tauler de Control de Windows, Impressora, Propietats. Quan treballeu sense controlador és probable que alguns caràcters del text lliure (especialment vocals accentuades i ce trencada) no s'imprimeixin correctament.

Si voleu podeu definir una impressora per als tiquets independent de la que utilitzeu per als altres documents. Amb aquest fi obriu la pestanya Factura simplificada i seleccioneu la impressora a la llista desplegable. Tot seguit premeu el botó Desa. El programa la conservarà per a sessions posteriors. Si canvieu a una altra de les pestanyes disponibles en aquesta pantalla, observareu que la impressora triada també canvia.

Si per alguna raó necessitéssiu imprimir tiquets en un fitxer de disc en comptes de fer-ho en paper, marqueu la casella Sense controlador i ompliu la casella Port amb el nom del fitxer que vulgueu i que tingui extensió txt. Aquest fitxer es crearà a la carpeta de treball i es podrà obrir amb la funció Textos de WinOmega o amb el Bloc de Notes de Windows, entre altres.

També és possible imprimir indistintament des d'aquesta pantalla el document en format factura simplificada i en format factura completa. Premeu el botó Imprimeix mentre està visible la pestanya Factura simplificada per a obtenir un tiquet, o teniu visible qualsevol de les altres pestanyes per a imprimir la factura completa.

No és possible la vista prèvia del tiquet ni la tramesa per email. Si en demaneu la vista prèvia obtindreu la que correspon al document original.

Tres de les quatre línies de la capçalera del tiquet poden ser lliurement definides per l'usuari. En versions del programa amb llicència (no per a avaluació) la 1ª línia coincidirà amb el nom d'usuari registrat i no pot ser modificada. En versions per a avaluació agafarà el contingut de la 1ª línia de la capçalera del document original, disponible a la pestanya Textos. Marqueu les caselles Centrada perquè s'hi imprimeixin centrades. Si us cal desplaçar-les cap a la dreta inseriu espais en blanc al principi. La longitud de les línies està limitada en tots els casos al nombre de columnes definit.

Segons la normativa vigent en el moment de redactar aquest text la inclusió de les dades del client a les factures simplificades és opcional, i només serà obligatori en el cas que el receptor ho exigeixi, ja que és condició indispensable perquè pugui deduir-se l'impost indirecte suportat. Amb aquest fi marqueu la casella Dades del client. Llavors la factura simplificada inclourà el nom fiscal, l'adreça completa i el codi d'identificació fiscal. Si alguna d'aquestes dades quedés en blanc en el tiquet reviseu la fitxa del client perquè podria ser que el camp corresponent no hagués estat omplert. Si ja havíeu imprès el tiquet sense aquestes dades, el prodreu reimprimir amb elles en qualsevol moment des de la pantalla de canvis de factures, menú Edició > Impressió, pestanya Factura simplificada.

Si el tiquet va associat a una factura el programa hi afegirà el títol FACTURA SIMPLIFICADA.

El tiquet durà el mateix número del document del qual prové, amb un prefix distintiu (tret de les factures simplificades). Si voleu que no hi sigui imprès, traieu la marca de la casella Número.

Marqueu la casella Data i hora perquè la data i l'hora d'emissió siguin incloses a la capçalera del tiquet.

Si cal que s'hi imprimeixi una referència a la persona que ha atès el client, l'haureu de donar d'alta com a agent comercial, i associar-la al client a la seva fitxa o incloure-la com a agent en el document original. Marqueu la casella Agent perquè se n'imprimeixi el codi, i també la casella Nom perquè se n'imprimeixi el nom.

Marqueu la casella Codi d'article perquè sigui inclòs al document el codi dels articles. Per limitacions d'amplada aquesta dada ocuparà una línia addicional.

Si marqueu la casella Preu unitari s'afegirà una nova línia amb la quantitat multiplicant el preu de l'article, per a coneixement del comprador. Aquest preu es mostrarà amb 4 xifres decimals per tal que el producte de l'operació coincideixi sempre amb l'import de la línia, evitant eventuals desquadraments causats pels arrodoniments que cal fer per a calcular el preu amb impost inclòs.

Quan el tiquet estigui associat a una factura amb forma de pagament definida, hi serà impresa després de l'import total. Si prové d'un albarà o d'un pressupost, la forma de pagament serà agafada, si existeix, directament de la fitxa del client. Amb aquest fi marqueu la casella Forma de pagament.

Per tal que sigui imprès al peu el detall de l'impost indirecte aplicat (IVA, IGIC, etc), marqueu la casella Impost detallat. En cap cas s'hi inclou el detall del recàrrec d'equivalència. De totes maneres, als clients de tiquet o factura simplificada és força estrany que se'ls cobri aquest recàrrec, perquè només hi estan afectats els que compren articles per a tornar a vendre, no per a consum propi. I en cas de necessitat sempre se'ls pot imprimir la mateixa factura simplificada en format complet.

Les darreres línies incloses en el tiquet són de lliure elecció de l'usuari, i seran impreses si teniu marcada la casella Text lliure. Aquest text pot ser creat des de l'editor de textos, menú Predefinits, si bé per a més comoditat, hi podeu accedir directament prement el botó Text lliure, si no és que ho teniu protegit a Configuració. No hi ha cap límit pel que fa al nombre de línies, però quedaran truncades aquelles línies la longitud de les quals excedeixi el nombre de columnes definit per l'usuari. Aquest text no admet format (mida, negreta, cursiva, colors, etc).

Si voleu que s'imprimeixin en lletra negreta la 1ª línia de la capçalera i la línia de totals marqueu les caselles 1ª línia ressaltada i Total ressaltat. Aquesta selecció no està operativa quan la impressora no té controlador instal·lat.

Marqueu la casella Ratlles horitzontals per tal que s'hi imprimeixin línies de separació. A la casella Caràcter podreu triar entre diversos caràcters per a donar un aspecte personal a les línies.

Trieu el tipus de lletra prement damunt el botó annex a la casella Font o amb la tecla Control+Retorn quan el focus es troba en aquesta casella. Un quadre de diàleg us permetrà escollir entre diverses fonts, de les quals s'ha exclòs expressament les que no són de pas fix. Pot ser que alguna de les opcions, tanmateix, us proporcioni resultats poc satisfactoris, motiu pel qual caldrà que feu proves fins a trobar la que us vagi més bé. Courier New és la font més recomanable. No és possible triar el color ni efectes especials com subratllat i tatxat. La selecció del tipus de lletra no està operativa quan la impressora no té controlador instal·lat.

Seleccioneu a la casella Marge esquerre la mida del marge esquerre (expressat en columnes) i a la casella Marge inferior la mida del marge inferior (expressat en línies), que serà la separació entre un tiquet i el següent. Fixar el marge esquerre pot ser d'utilitat en impressores de més de 40 columnes, per a centrar-hi el text.

Trieu el nombre de columnes que haurà de tenir el tiquet, mínim 30 i màxim 40. Reduir aquest valor per sota de les 40 columnes serà a expenses de la descripció de l'article.

Marqueu la casella Obre calaix si voleu que s'obri el calaix de la caixa registradora en el moment d'imprimir el tiquet. El programa enviarà a la impressora els codis d'obertura definits al requadre Caixa registradora de la pestanya Comunicacions a Configuració. Si en aquest requadre està marcada la casella Enviar fitxer, en lloc d'enviar els codis copiarà el fitxer indicat al port definit a Configuració si la impressora té controlador, o al port definit a la pantalla d'impressió de tiquets si no en té. Si el calaix no s'obrís segons el que s'espera, reviseu tots els paràmetres configurables, especialment que els codis d'obertura, el fitxer a enviar i els ports siguin els correctes. En cas de tenir activada la casella Calcular canvi a Configuració, teniu en compte que el programa també dóna l'ordre d'obrir el calaix en aquell moment, motiu pel qual podria eixir aquesta ordre per duplicat.

Marqueu la casella Talla paper si voleu que la impressora de tiquets talli el paper en acabar-ne la impressió (suposant que la impressora tingui aquesta funció).

A la casella Codis introduïu els codis, separats per comes, que la impressora necessita rebre per provocar el tallat del paper. El valor per defecte és 13,27,105. En cas de dubte consulteu-ne el manual d'instruccions o adreceu-vos al fabricant.

Si feu servir la funció de tiquets de forma preferent, manteniu marcada la casella Impressió directa. Així, en completar l'emissió del document original, podreu obtenir la impressió del tiquet de forma directa, de la mateixa manera que quan s'imprimeix en format normal.

Podeu definir el nombre de còpies a imprimir de forma independent de factures, albarans i pressupostos.

Per emetre tiquets de taulell de forma continuada a clients no registrats, vegeu també la secció Consultes i respostes #259. Altres respostes interessants i relacionades amb l'ús de tiquets són les #256, #260, #316 i #399.

Com obtenir una factura completa a partir d'una simplificada.

La columna de la quantitat admet un valor màxim de 999,9999, amb el nombre de decimals definits per l'usuari de manera general a la pestanya Fitxers de Configuració. Per tal que s'hi imprimeixi la suma de les quantitats marqueu la casella Quantitat total. Si un article té la quantitat en blanc el programa la comptarà com si fos un u però no la imprimirà en el tiquet, si bé podreu modificar aquest comportament posant un u a la casella Quantitat mínima a Configuració. Si s'ultrapassa el valor màxim, la quantitat quedarà truncada per la dreta.

El nom o descripció de l'article, la longitud del qual en el document original és de 54 caràcters, apareixerà truncat a una longitud d'entre 23 i 28, inversament proporcional al nombre de decimals definits per a la quantitat, menys la reducció de columnes per sota de 40.

Els imports parcials, limitats a un màxim de 9.999,99, hi seran impresos sempre amb dos decimals i amb impost indirecte inclòs. L'import total també hi serà imprès amb dos decimals. Per aquest motiu, per evitar que hi hagi disparitat entre aquest total i el del document associat (albarà o factura), és recomanable que el nombre de decimals a preus i imports a Configuració estigui definit també a 2. No s'hi inclou al tiquet cap columna amb el preu unitari ni s'hi desglossa l'impost.

Si teniu configurada la impressió d'albarans perquè siguin impresos sense valorar, els tiquets associats seran creats també en aquestes condicions, però no els associats a pressupostos ni les factures simplificades. Si voleu obtenir-los valorats, marqueu la casella Albarans valorats.

Si a Configuració està marcada la casella Calcula canvi, i en el cas que sigui una factura marcada com a cobrada amb una data igual o posterior a la d'emissió, el tiquet farà constar l'import en efectiu rebut del client i el canvi a tornar, amb els mateixos valors acceptats per l'usuari en acabar-ne l'emissió. És aconsellable que, en cas d'emetre sovint tiquets a partir de factures, manteniu marcada a Configuració la casella Cobrada per defecte. Només hi seran incloses aquestes dades quan el tiquet sigui imprès de forma immediata a l'emissió del document original. La impressió d'un tiquet amb posterioritat no mostrarà l'import lliurat en efectiu ni el canvi.

Si acabeu d'emetre una factura amb albarà i trieu impressió directa, cap dels dos s'imprimirà en format tiquet.

Si els vostres documents de sortida inclouen alguna mena de retenció hauríeu de fer servir la impressió en format complet, no com a factura simplificada.

Desquadraments: En algun cas isolat pot observar-se una molt petita diferència entre l'import total del tiquet i el del document associat, a causa dels arrodoniments practicats per a imprimir els imports parcials amb impost inclòs. Vegeu-ne un exemple concret.

Factura completa (amb impost desglossat)

Article 1
Article 2
Base imposable
Impost (21%)
Import total

3,84
2,56
6,40
1,34
7,74

Factura simplificada (amb impost inclòs a cada línia)

Article 1
Article 2
Import total

4,65
3,10
7,75

Observeu-hi la diferència a l'import total. No es deu pas a un mal funcionament del programa, és que no existeix solució matemàtica al problema dins el subconjunt de nombres amb dècimes i centèsimes, si no és que amplieu el nombre de decimals, la qual cosa no és possible en un tiquet emès amb WinOmega. En el cas poc probable que sorgís una reclamació, la millor cosa que podeu fer és descomptar al client el cèntim de més (que també podria ser de menys).


La legislació d'alguns països imposa certes limitacions a l'emissió de tiquets en paral·lel a factures, o exigeix que duguin una seqüència numèrica independent. Com que WINBITS recomana sempre als seus usuaris que mantinguin una estricta observança de les lleis vigents, potser fóra convenient que abans d'emprar aquesta funció del programa consulteu el vostre assessor fiscal. Si imprimir tiquets a partir de factures no fos conforme a normes, considereu la possibilitat de fer-ho a partir d'albarans.

Vés a impressió de pressupostos, albarans i factures