Magatzem > Sortides > Canvis > Edició > Trasllada
Magatzem > Pressupostos > Canvis > Edició > Trasllada
Facturació > Clients > Canvis > Edició > Trasllada

Feu servir aquesta funció quan voleu traslladar un albarà, pressupost o factura des d'una empresa a una altra. Una cosa semblant a un retalla i enganxa. No és possible el trasllat d'albarans ja facturats. En aquests casos caldria fer-ho amb la factura associada. Us convé llegir també la resposta #345.

Per tal de prevenir una eventual corrupció de fitxers de dades, aquesta operació no està permesa en una xarxa quan hi ha altres ordinadors amb el programa obert. I per a més seguretat encara, és recomanable fer-ho sempre a l'ordinador servidor de fitxers.

Després de completada l'operació, el document de partida desapareixerà i el programa en crearà un d'idèntic a l'empresa triada, amb el número que correspongui segons que estigui definit a Configuració, pestanya Facturació. Si es tracta d'una factura, la data original hi serà substituïda per la del sistema, per tal d'evitar irregularitats a la correlació número-data, però no serà modificada la data de sortida de magatzem de cadascun dels articles. El venciment de la factura es mantindrà tal com estava en el document original. En cas que calgui, modifiqueu-lo manualment.

Les factures que tinguin albarans associats arrossegaran amb elles aquests documents, als quals s'assignarà també el número que els correspongui segons el comptador d'albarans de l'empresa afectada.

Els impostos indirectes seran afegits amb el tipus que correspongui segons la fitxa de cada article.

Si el document que es trasllada és el més recent, el programa en regularitzarà el comptador de números restant-li una unitat. No ho farà, tanmateix, amb els albarans associats a una factura, per la qual cosa es podrien formar salts numèrics, fet que no contravé la normativa vigent sobre numeració correlativa, que afecta només les factures.

En cap cas es modifica l'existència dels articles inclosos en el document.

Important: L'usuari és responsable d'evitar l'aparició dels salts numèrics que eventualment puguin produir-se després de traslladar a una altra empresa factures que no siguin les més recents. Però el programa l'avisarà quan existeixi aquesta possibilitat i n'haurà de donar confirmació. Per aquest motiu és recomanable executar tot seguit la funció Verificació. Si es trasllada un document a una altra empresa i tot seguit s'efectua l'operació inversa és molt probable, especialment si es tracta d'una factura amb un o diversos albarans associats, que la numeració final dels documents no sigui idèntica a la de partida, ja que el programa sempre assigna els nous números segons el comptador definit per l'usuari a Configuració, ignorant els que poguessin haver quedat buits a la primera operació.

Podeu aprofitar aquesta funció també per a copiar un document a una altra empresa sense eliminar-ne l'original. Amb aquest fi executeu primer la funció Repeteix i tot seguit doneu l'ordre de traslladar el nou document. Però abans de procedir consulteu les limitacions inherents a la funció Repeteix.