Responsable

Identitat: WINBITS S.L.U., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45866, Foli 156, Full B-501390
NIF: B66981135
Adreça: carrer Foc Follet 59, baixos A, 08030 Barcelona
Correu electrònic: legal@winomega.com

 Finalitats

El responsable tracta exclusivament les vostres dades amb finalitats comercials de promoció de noves funcionalitats del software objecte de venda, així com de promoció de noves versions d’aquest mateix i de nous productes de software elaborats pel responsable del tractament, mitjançant operacions automatitzades. Així mateix, les vostres dades també seran tractades amb finalitats tècniques per a resolució de qualsevol tipus d’incidència relacionada amb el software comercialitzat i de components i programes aliens a aquest però plenament compatibles amb el nostre software. En conseqüència, les vostres dades no seran tractades amb finalitats incompatibles amb les explicitades.
Les vostres dades seran conservades mentre sigui vigent la relació contractual o comercial amb el responsable indicat, sens perjudici que, durant l’esmentada vigència, en sol·liciti la cancel·lació.
El responsable podrà tractar les vostres dades mitjançant operacions automatitzades i en compliment de les finalitats anteriorment esmentades, tenint en compte la freqüència de compra de l’usuari així com l’existència de novetats a oferir.
El pagament amb targeta de crèdit o dèbit es formalitza en un servidor segur usant el protocol d’internet HTTPS i a través d’una passarel·la amb una coneguda entitat bancària, que és qui finalment gestiona el procés de transmissió i validació de dades. D’aquesta manera el número i caducitat de la vostra targeta viatgen per la xarxa amb total seguretat, sense que el responsable del tractament tingui accés a cap d’aquestes dades.

Legitimació

L’usuari dels nostres productes de software consent expressament el tractament de les seves dades, erigint-se el seu consentiment com a base jurídica per a l’esmentat tractament, que podrà ser revocat en qualsevol moment comunicant-se amb el responsable del tractament tal com s’especifica a l’apartat Drets.

Destinataris

En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers ni a tercers països, amb excepció de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria, per tal de complir amb les nostres obligacions fiscals i adaptar el software a les exigències tècniques, presents o futures, establertes legalment.

Drets

Qualsevol persona té dret a conèixer si WINBITS S.L.U. està tractant dades personals que li concerneixen o no.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o fins i tot a sol·licitar-ne la supressió en cas que les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
En base a les circumstàncies establertes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, les quals únicament seran conservades per l’exercici o defensa de reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, circumstància per la qual el responsable deixarà de tractar-les, tret de motius legítims, imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
El consentiment que ens presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir-ne els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició demanant-ho per escrit, indistintament per correu electrònic a la següent adreça: legal@winomega.com, o per correu postal a l’adreça: carrer Foc Follet 59, baixos A, 08030 Barcelona.
Si considereu que els vostres drets no han estat correctament atesos, teniu dret a presentar reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades.