Condicions generals de venda i avís legal

Condicions de venda

 • La descripció i el preu de cadascun dels nostres productes estan publicats a la secció Preus i serveis del nostre lloc web. En cursar una comanda s’entendrà que el client coneix la descripció del producte o productes sol·licitats tal com està exposada en l’esmentada pàgina.
 • La comanda ha de ser cursat omplint el formulari existent a la secció Comprar. Un cop completat i enviat, el client rebrà en un breu termini un missatge automàtic de confirmació a l’adreça electrònica que hagi subministrat, suposant que sigui correcta i la bústia de correu no tingui restriccions d’accés.
 • En cursar una comanda de programari es donarà per suposat que el client ha estat avaluant durant dos mesos la versió de prova de WinOmega disponible lliurement per a descàrrega al nostre lloc web, i que al llarg d’aquest període ha pogut assegurar-se la idoneïtat del programa per a ser implementat i utilitzat a la gestió del seu negoci.
 • Així mateix el client haurà d’estar d’acord amb els termes del Contracte de llicència d’ús que està obligat a acceptar abans d’iniciar la instal·lació del nostre programari en el seu ordinador, i que posteriorment encara podrà llegir dins el programa accedint al menú Ajuda> Llicència d’ús. Tal com s’expressa en l’esmentat contracte, la llicència d’ús del programa és indefinida en el temps, i per tant no implica necessàriament cap pagament addicional, excepte en els casos en què s’hagi contractat explícitament amb pagaments periòdics a manera de subscripció o lloguer.
 • La instal·lació de la llicència del nostre programari, o d’una actualització, conserva la totalitat de les dades que el client hagi pogut introduir amb anterioritat, encara que l’usuari hauria d’haver obtingut còpia de seguretat amb regularitat , tal com es recomana en la documentació d’ajuda del programa, per fer front al cas, poc probable però no impossible, d’un eventual accident informàtic que provoqui la pèrdua o el deteriorament de les esmentades dades.
 • L’empresa comercialitzadora del software en cap cas es farà responsable dels problemes o perjudicis provocats per accions o omissions d’aquells usuaris que contravinguin les instruccions d’instal·lació o les recomanacions d’ús contingudes en la documentació d’ajuda del programari.
 • Algunes funcions del programa, tals com l’exportació a programes externs de comptabilitat, o la integració amb el Subministrament Immediat d’Informació (SII), no estan incloses amb el paquet bàsic, podent el client contractar-les per separat. A més, les funcions que hagin d’incloure’s al programa en virtut de l’establert pel Reial Decret 1007/2023, però l’ús de les quals no sigui obligatori per a l’usuari d’acord amb la legislació vigent, podran tenir un cost addicional en cas que l’usuari decideixi fer-ne ús.

 

 Termini i forma de lliurament del programari

 • S’envien instruccions detallades d’instal·lació del programa, que només requereixen uns coneixements elementals del maneig d’un ordinador amb Windows, a l’adreça electrònica subministrada pel client en la seva comanda i en un termini que habitualment és de diverses hores, encara que formalment establim un màxim de 24 h en dies laborables, excepte casos de força major.
 • El paquet d’instal·lació del programari es descarrega de la xarxa internet mitjançant un enllaç que s’indica a les instruccions enviades. En cap cas s’envia el programa en suport físic (CD, DVD, llapis de memòria, disquets o similar).
 • Si la forma de pagament triada és per transferència bancària, el termini de lliurament començarà a comptar a partir del moment en què el pagament es faci efectiu al nostre compte, independentment de la data i hora en què el client hagi ordenat l’operació.
 • Quan l’adreça electrònica subministrada pel client sigui errònia, o la seva bústia de correu tingui restriccions d’accés, o practiqui filtrats selectius, o hagi esgotat l’espai disponible, no serà possible garantir que la comanda arribi a la destinació dins el termini previst. El client és responsable de prendre les mesures necessàries per evitar aquestes situacions.
 • Si després de transcorregut el termini màxim de lliurament el client no hagués rebut encara la seva comanda, haurà de notificar a l’empresa comercialitzadora del software a través de la secció Atenció al client en el nostre lloc web a fi de determinar on és el problema i oferir-li una solució el més aviat possible.

 

 Servei d’atenció al client

 Política d’anul·lació de compres i devolució del producte

 • Atès que el nostre programari permet ser avaluat abans de la seva adquisició durant un període de dos mesos sense cap cost, termini que es considera raonablement suficient perquè el client pugui jutjar la idoneïtat del producte, l’empresa comercialitzadora del software no reemborsarà en cap cas l’import percebut en concepte de llicències.
 • Aquesta política és homologable a la que s’aplica de manera general en el mercat dels programes d’ordinador quan el programari es serveix en suport físic, per la qual cap comerç admet la seva devolució un cop desprecintat, en defensa dels drets d’autor reconeguts per el Reial Decret Legislatiu 1/1996, text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 • Excepcions al dret de desistiment: Contractes de subministrament de (…) fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent, segons l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 Sobre el contingut del lloc web

 • El contingut d’aquest lloc web està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual.
 • La distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels seus continguts amb finalitats públiques o comercials sense l’autorització escrita per part de l’empresa comercialitzadora del software és una infracció penalitzada per la legislació vigent.
 • Es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal per utilitzar, copiar, imprimir i transferir al seu ordinador personal qualsevol material o document disponible al lloc web.
 • L’empresa comercialitzadora del software no es responsabilitza d’una mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc, i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

 Sobre l’empresa venedora

 • De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a continuació subministrem la informació requerida sobre la nostra empresa.
 • Identitat: WINBITS S.L.U., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45.866, Foli 156, Full B-501.390
 • NIF: B66981135
 • Adreça: carrer Foc Follet 59, baixos A, 08030 Barcelona
 • Correu electrònic: legal@winomega.com
 • Dominis d’internet: winomega.com i womg.io

 Sobre eventuals conflictes legals

 • L’adquisició de qualsevol servei o producte ofert per l’empresa comercialitzadora del software implica l’acceptació plena i explícita per part del client de la totalitat de les condicions aquí exposades.
 • Els conflictes o disputes que poguessin sorgir d’aquesta relació comercial es regiran exclusivament per la legislació vigent a l’estat espanyol, i els jutjats de la ciutat de Barcelona seran els únics competents. Es considera que els clients, independentment de la jurisdicció a la qual pertanyin, estan d’acord amb aquesta clàusula i renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.