Magatzem > Llistats > Inventari

Aquesta funció us permetrà obtenir llistats amb l'inventari del magatzem detallat per article.

Hi podeu seleccionar un interval d'articles i proveïdors determinat. Ompliu els camps Inicial i Final amb els codis adequats o premeu damunt el botó adossat.

Si us cal llistar només els articles pertanyents a una família concreta seleccioneu-la a la llista desplegable Família.

En el requadre Incloure trieu si voleu que hi apareguin tots els articles, només els que tenen existència superior a zero, només aquells que tinguin existència zero, buida o negativa, o només els que tinguin existència negativa.

Trieu també el criteri d'ordenació i el de valoració a les llistes corresponents.

En el requadre Identificació podeu triar, per a imprimir a la primera columna del llistat, entre el codi de l'article i la referència. Si escolliu la tercera opció, Referència o codi, s'hi imprimirà la referència i, en cas que estigui buida o en blanc, apareixerà en el seu lloc el codi en lletra cursiva.

Hi podeu també escollir entre impressió vertical i apaïsada.

Marqueu la casella Només totals per a obtenir un llistat buit indicant només les sumes dels camps existència i valor.

Si teniu a magatzem alguna existència negativa, el programa us separarà al peu del llistat la suma dels positius de la suma dels negatius.

El llistat pot mostrar els articles agrupats per família, amb subtítols de separació, i ordenats internament per codi o per nom, si marqueu la casella Agrupa per família. Per a això cal haver escollit abans ordenació per Família.

Inventari històric

Si us interessa conèixer l'estoc existent a magatzem en un moment determinat anterior a l'actual, simplement trieu la data que voleu a la casella Data. El llistat obtingut mostrarà les existències que hi havia en aquesta data a les 24:00 hores.

En cas d'escollir una data per a la qual encara no existeixin registres ni d'entrades ni de sortides, el programa emetrà un missatge d'advertiment i hi entrarà la data més antiga que pot ser aplicada.

Com que el programa no guarda registre diari de les existències, principalment per motius d'espai al disc, per a obtenir aquest llistat ha de realitzar nombrosos càlculs, article per article, a base de restar-ne les entrades de gènere i sumar-hi les sortides (incloent-hi totes les empreses). Aquesta operació pot ser força llarga amb fitxers de gran dimensió i/o si el programa està instal·lat en un equip amb poca velocitat de procés i/o està treballant en un punt de xarxa local.

La valoració mostrada en aquest llistat es refereix sempre als preus de cost actuals, no pas als preus que estaven vigents a la data seleccionada.

Els articles la data d'alta dels quals sigui posterior a la data del llistat no hi seran considerats, ni tampoc aquells que tinguin marcat el camp No actualitzis.

En certs casos les dades d'existència incloses en aquest llistat podrien no ser autèntiques: (1) Si en algun moment l'usuari hagués modificat el camp Existència directament a la fitxa de l'article, (2) Si haguessin estat restaurades còpies de seguretat parcials, cosa per la qual els fitxers de dades podrien no estar sincronitzats, (3) Si els estats d'article amb components o de no actualitzis haguessin estat modificats amb posterioritat a la data triada.